vývoj COVID-19
18. 1. 2021
Bezděkov 1
Bohostice 11
Bohutín 23
Borotice 6
Březnice 55
Buková u Pb 10
Bukovany 5
Čenkov 11
Cetyně 2
Chotilsko 6
Chrást 3
Chraštice 1
Čím 7
Daleké Dušníky 3
Dobříš 119
Dolní Hbity 22
Drahenice 2
Drahlín 8
Drásov 5
Drevníky 2
Drhovy 2
Dubenec 8
Dublovice 13
Dubno 3
Háje 4
Hluboš 9
Hřiměždice 10
Hudčice 2
Hvožďany 14
Jablonná 8
Jesenice 16
Jince 19
Kamýk n. V. 8
Klučenice 7
Kňovice 1
Korkyně 3
Kosova H. 11
Kotenčice 2
Koupě 4
Kozárovice 3
Krásná H. 3
Křešín 1
Láz 8
Lazsko 3
Lešetice 3
Lhota u Pb 10
M. Hraštice 22
Milín 37
Modřovice 1
Mokrovraty 18
Nalžovice 7
Narysov 9
Nechvalice 15
Nečín 7
Nedrahovice 8
Nepomuk 5
Nestrašovice 1
Nová Ves p. P. 6
Nové Dvory 6
Nový Knín 22
Občov 4
Obecnice 34
Obořiště 13
Osečany 1
Ostrov 4
Ouběnice 2
Pečice 1
Petrovice 15
Pičín 10
Počaply 5
Počepice 6
Podlesí 14
Příbram 369
Příčovy 3
Prosen. L. 1
Radětice 1
Rosovice 7
Rožmitál p. T. 62
Rybníky 4
Sádek 4
Sedlčany 55
Sedlec-Prč. 32
Smolotely 9
Solenice 6
Stará Huť 10
Štětkovice 1
Suchodol 2
Svaté Pole 5
Svatý Jan 7
Svojšice 3
Tochovice 23
Třebsko 7
Tušovice 1
Věšín 8
Višňová 7
Volenice 6
Voznice 8
Vrančice 1
Vranovice 6
Vševily 2
Vys. Chlumec 7
Vysoká u Příbramě 3
Zalužany 8
Zduchovice 1
V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami

11. listopadu 2020   (17:14)
Dalších 16 fotografií v galeriiV letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami

Uplynulo 50 let od otevření první stanice hasičů z povolání, jejichž základním posláním po celou tuto dobu bylo a stále je chránit životy a zdraví občanů České republiky před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.


Společensko-ekonomický pokrok včetně zavádění nových technologií a materiálů, mnohdy velmi složitých a požárně nebezpečných, a obtížnost při zajišťování hasebních prací při požárech v denní době, kdy členové dobrovolných jednotek byli v zaměstnání, si vyžádala v sedmdesátých letech minulého století profesionalizaci hasičů, a tím i založení profesionální požární jednotky na území okresu Příbram. Vznik profesionální požární ochrany se datuje od 15. srpna 1970, kdy z popudu krajských a okresních orgánů vznikl Okresní veřejný požární útvar Příbram, jehož hlavním úkolem bylo snižovat škody způsobené požáry na minimum.

První strážnice byla zřízena ve starém bytě na náměstí v centru města (dnešní nám. T. G. Masaryka). Zpočátku byly služby organizovány pouze přes den od 7.00 do 19.00 hodin a zajišťovali je pouze dva příslušníci. V noci službu zabezpečovali dobrovolní hasiči. Dne 22. srpna 1972 došlo k prvnímu stěhování profesionálních hasičů v počtu 11 osob do objektů bývalého dolu Marie na Březových Horách. Nutno podotknout, že nové prostory a zázemí pro hasiče nebyly pro výkon služby úplně ideální, a to i z důvodu téměř neexistující možnosti garážování požární techniky, přesto však byly nepoměrně lepší než původní v domě na náměstí.
V 70. a 80. letech podobně jako i na jiných srovnatelných okresních útvarech docházelo postupně k mírnému zlepšování podmínek výkonu služby, což bylo dáno především angažovaností tehdy sloužících hasičů (v té době byl spíše obecně zažitý socialistický výraz „požárník“), kteří si své základny z valné většiny opravovali, rekonstruovali nebo dodělávali svépomocí. Docházelo také k postupnému vybavování potřebnou požární technikou, výstrojí a výzbrojí i k pozvolnému zvyšování početních stavů příslušníků. Nábor nových hasičů nebyl vždy jednoduchý, i proto, že náročné hasičské povolání v té době nemělo takovou vážnost a kredit ve společnosti jako dnes a také odměna za vykonanou práci byla spíše podprůměrná. Na konci 80. let už příbramští profesionální hasiči vyjížděli v průměru ke dvěma stovkám požárů ročně a celkový počet událostí, které jednotky požární ochrany řešily, stále narůstal.
V listopadu 1990 se Okresní veřejný požární útvar Příbram přestěhoval z Březových Hor do nově postavené a na svou dobu moderní požární stanice ve Školní ulici, tedy do části města s největší koncentrací výškových budov, kde sídlí stanice HZS Příbram i ředitelství příbramského územního odboru HZS Středočeského kraje dodnes. Devadesátá léta se do života profesionálních hasičů promítla velmi výrazně. Nové společenské poměry si vynutily řadu legislativních změn, a to i v oblasti požární ochrany. Zanikly okresní správy i okresní veřejné požární útvary a nově vznikla příspěvková organizace Hasičského záchranného sboru okresu Příbram, která byla zřízena k 1. lednu 1995 přednostou okresního úřadu v Příbrami. V tomto období začala výrazněji stoupat i prestiž hasičského povolání a také se začalo zlepšovat materiální vybavení profesionálních hasičů.

Zásadním mezníkem pro profesionální požární ochranu bylo přijetí zákona, kterým v roce 2001 vznikl novodobý Hasičský záchranný sbor České republiky, jak jej známe dnes. Změnou státoprávního uspořádání zanikly HZS okresů a zároveň s tím vznikly hasičské záchranné sbory krajů. Pracovní poměr hasičů (dříve zaměstnanců okresu) se změnil na služební poměr a stejně jako u Policie ČR se hasiči stali příslušníky.

Ve světle společensko-technologického vývoje, složitosti a komplikovanosti řešení mimořádných událostí či krizových situací dnes už hasiči nezdolávají pouze požáry, ale zasahují při dopravních nehodách, kde vyprošťují osoby z havarovaných vozidel, provádí zásahy při únicích nebezpečných látek u průmyslových a jiných havárií, zmírňují následky živelních pohrom a katastrof, řeší celé spektrum technických pomocí, jako jsou práce na vodě a pod vodou, ale také ve výškách a nad volnou hloubkou, až po otevírání uzavřených prostor. Právě technické zásahy tvoří největší a podstatnou část zásahů dnešních profesionálních hasičů, zatímco požáry zaujímají ve statistikách ani ne pětinu jejich práce. Vysoká četnost zásahové činnosti se samozřejmě promítla i na příbramské stanici, kde v posledních pěti letech přesáhla hranici 750 výjezdů za rok. Široké spektrum pomoci druhým v nouzi zákonitě nejen zvýšilo nároky na připravenost, odbornost a vycvičenost, ale i na personální obsazení včetně navýšení početního stavu. Všechny tyto aspekty přispívají ke zvyšování společenského kreditu hasičů a jejich služby obecně.
V současné době je výkon služby na centrální stanici územního odboru Příbram organizován k zabezpečení plošného pokrytí jednotkami požární ochrany a činností specializovaných služeb dvěma výjezdy k zásahu. Výjezdy do dvou minut (dle legislativy) jsou zajišťovány na úrovni rychlé a účinné pomoci v nepřetržitém režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce ve třech pravidelných směnách v maximálním počtu 13 příslušníků na směnu. V rámci stanice je zřízena např. lezecká skupina územního odboru Příbram pro zásahy ve výšce a nad volnou hloubkou, další hasiči jsou vyškoleni pro první předlékařskou pomoc na úrovni „First Responders“, jsou zde instruktoři pro práci s motorovou řetězovou pilou, garanti za odbornosti vyprošťování osob u dopravních nehod nebo pro práce na vodní hladině a v neposlední řadě i specialisté chemici.

Kromě škály dnešních hasičských odborností došlo v posledních letech k razantní obměně autoparku a výjezdové techniky, které napomohl především Fond zábrany škod České kanceláře pojistitelů z úhrad za dopravní nehody a pak také evropské strukturální fondy – IOP a následný IROP. Bez těchto fondů by jen stěží stačily alokované prostředky státního rozpočtu pro celý Hasičský záchranný sbor ČR k tak významným inovacím, které jsou nezbytné k řešení stávajících i nových fenoménů a budoucích hrozeb.
I přesto je stále co zlepšovat a zároveň reagovat nejen na konvenční, ale i na nové výzvy, jakou je bezesporu letošní pandemie covid-19. Také v té příbramští profesionálové sehrávají nezastupitelnou roli, když na jaře mimo jiné zabezpečovali celkem 17 dovozů ochranných prostředků z Letiště Václava Havla Praha do skladů Správy státních hmotných rezerv a podíleli se na plošné dezinfekci několika veřejných budov v Příbrami. Na podzim kromě rozvozu ochranných pomůcek vybraným skupinám obyvatelstva ve Středočeském kraji provádí operativně zřízený příbramský Mobilní odběrový tým hromadné odběry k provedení laboratorních testů u rizikových skupin obyvatelstva v zařízeních sociálních služeb.

Nadstandardní činnosti by příbramský profesionální sbor nezvládl bez mimorozpočtových zdrojů, to znamená příspěvků, které získává pro své potřeby po předchozím projednání, např. u místních samospráv největších měst příbramského regionu. Stejně významná je i pomoc soukromoprávních subjektů, které velmi úzce s HZS Příbram spolupracují. Je tak na místě těmto městům a jejich vedení poděkovat, stejně jako společnostem a firmám, kterým veřejný zájem a projekty zvýšení požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva Příbramska nejsou lhostejné.
Do dalších let přejme stanici HZS Příbram mnoho úspěšně zdolaných mimořádných událostí při plnění společných úkolů s dalšími jednotkami požární ochrany, jakož i připravenost, bezproblémovou spolupráci a koordinaci záchranných a likvidačních prací v rámci integrovaného záchranného systému a všech jeho složek, které na místní a okresní úrovni spolupracují. Nezastupitelnou roli zde hrají především dobrovolné jednotky obcí, které na Příbramsku vycházejí z dlouholetých tradic. V budoucím období nepochybně celý územní odbor a stanici Příbram nevyjímaje čekají nové výzvy, na které budou muset být všichni příslušníci zdejšího profesionálního sboru připraveni, aby trvale zachovávali bezpečnostní úroveň všech spoluobčanů bez výjimky a pokorně navazovali na pozitivní obraz a vážnost hasičské profese ve společnosti. Doufejme také, že po odeznění epidemie covid-19 bude možné si důstojně slavnostním zasedáním a ukázkou činnosti hasičů široké veřejnosti půlstoletí profesionální hasičské služby v Příbrami připomenout.

Fotogalerie

V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami () V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (1) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (2) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (3) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (4) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (5) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (6) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (7) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (8) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (9) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (10) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (11) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (12) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (13) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (14) V letošním roce si profesionální hasiči připomněli půlstoletí svého působení v Příbrami (15)

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: plk. Ing. Tomáš Horvát
Ph.D. ředitel ÚO Příbram
foto: HZS Středočeského kraje

autor: Jakub Pečenka

Další články

Gymnázium pod Svatou Horou otevře i v novém školním roce Gymnázium pod Svatou Horou otevře i v novém školním roce Podle radního Středočeského kraje pro školství Milana Váchy nedojde po dnešním jednání ke sloučení obou příbramských gymnázií až tak rychle. 18. ledna 2021   (20:43) Školy budou v současném režimu pokračovat i příští týden Školy budou v současném režimu pokračovat i příští týden Aktuálně jsou otevřené pouze mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. 18. ledna 2021   (18:18) Finanční výbor v Příbrami je prozatím bez předsedy Finanční výbor v Příbrami je prozatím bez předsedy Na prosincovém jednání zastupitelstva města byly politické subjekty vyzvány k nominaci předsedy a člena finančního výboru. Nominace přišla pouze jedna. 18. ledna 2021   (18:05) Svaz obchodu: Otevření vybraných obchodů zásadně nezvýší mobilitu Svaz obchodu: Otevření vybraných obchodů zásadně nezvýší mobilitu "Zatímco na hračky nebo oblečení pro dospělé si jde klidně dva měsíce počkat, pastelky, oblečení pro nejmenší nebo ponožky lidé potřebují průběžně. Ne každý si navíc může dovolit k objednávce zboží za 50 korun platit dalších 110 korun poštovného," říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. 18. ledna 2021   (14:04) Po nehodě na Příbramsku nadýchal cizinec 3,5 promile Po nehodě na Příbramsku nadýchal cizinec 3,5 promile Během dvou dnů řešili dopravní policisté na Příbramsku tři nehody, při kterých byli motoristé pod vlivem alkoholu. 18. ledna 2021   (11:19) Slyšel jsem rány a pak někdo řekl, „vezmi hlavně cigára“. Říká muž, který zadržel zloděje v Bohutíně Slyšel jsem rány a pak někdo řekl, „vezmi hlavně cigára“. Říká muž, který zadržel zloděje v Bohutíně ŽIVĚ: Zastupitelé rozhodnou o prodeji chaty Granit na šumavském Zadově ŽIVĚ: Zastupitelé rozhodnou o prodeji chaty Granit na šumavském Zadově O osudu nejen této rekreační nemovitosti se rozhodne již od 16:00, průběh jednání přinášíme on-line. 18. ledna 2021   (06:31) Na Litavce dnes bez branek. Příbram remizovala s Plzní 0:0 Na Litavce dnes bez branek. Příbram remizovala s Plzní 0:0 Příbramští vedení bývalým plzeňským kapitánem Pavlem Horváthem jsou dál předposlední, ale mají zápas k dobru. 17. ledna 2021   (18:36) Lékový ústav zatím eviduje 70 možných nežádoucích účinků očkování Lékový ústav zatím eviduje 70 možných nežádoucích účinků očkování Jako následky očkování lékaři nebo pacienti nejčastěji hlásili zarudnutí kůže kolem místa vpichu nebo příznaky, které se podobají lehčímu virovému onemocnění. 17. ledna 2021   (16:56)
Při předjíždění u Brodu dostala smyk a sestřelila zaparkované auto v protisměru Při předjíždění u Brodu dostala smyk a sestřelila zaparkované auto v protisměru Na výjezdu z Příbrami došlo v neděli odpoledne k dopravnímu omezení. 17. ledna 2021   (14:06)
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2021 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz