18. 5. svátek má Nataša
https://szm.pb.cz/akce/den-deti-na-novaku/

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


PREAMBULE

Jsme společnost Rosalota, s.r.o. se sídlem Mariánská 135, Příbram IV, 261 01 Příbram, IČO 022 89 288, DIČ CZ02289288, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217655 a jsme provozovatelem internetového portálu www.pribram.cz (dále jen „prodávající“). V rámci uvedeného internetového portálu poskytujeme služby aktuálního zpravodajství. 1. Platnost a účinnost smluvních obchodních podmínek

  1. Tyto smluvní obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti a osob jiných (dále jen: „kupující“). Obchodní podmínky jsou vydávány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a tvoří nedílnou součást uzavřených závazků v souvislosti s poskytováním služeb prodávajícím (dále jen „smlouva“) a všech dílčích smluv nebo dohod uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím.

  2. Obchodní podmínky zavazují smluvní strany po dobu realizace smluvních závazků až do úplného splnění všech závazků smluvních stran.

  3. Na vztahy smluvních stran a smluv se nepoužijí jiné obchodní podmínky, pokud smluvní strany výslovně písemně nesjednají jinak.

 2. Smluvní vztahy a objednávka

  1. Objednávka kupujícího musí být učiněna v elektronické formě prostřednictvím objednávkového formuláře podle platné nabídky zveřejněné na internetových stránkách prodávajícího a musí obsahovat požadované identifikační údaje email a telefonní číslo, jakož také veškeré další skutečnosti a informace, které mohou být pro realizaci obchodního vztahu relevantní. Neobsahuje-li objednávka požadované údaje, nepovažuje se za řádnou objednávku. Objednávka se považuje za uzavřenou smlouvu a stává se závaznou, je-li potvrzena prodávajícím.

  2. Prodávající je oprávněn vyžádat si od kupujícího další informace a podklady nezbytné k realizaci obchodního vztahu. Prodávající není povinen potvrdit objednávku kupujícího.

  3. Kupující odpovídá za pravdivost, úplnost a správnost jím poskytnutých informací uvedených v objednávce a/nebo v souvislosti s poskytováním služeb a nese veškeré právní následky, jakož také povinnost k náhradě újmy v případě, ukáže-li se informace poskytnutá kupujícím jako neúplná, nesprávná či nepravdivá. Kupující není z důvodu nepravdivosti, neúplnosti či nesprávnosti jím poskytnutých informací oprávněn požadovat po prodávajícím žádné plnění, uplatňovat nároky či požadovat náhradu újmy.

  4. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém rozhraní může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání služeb. Kupující může objednávat služby také bez registrace. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu.

  5. Není-li do třiceti dnů od doručení objednávky kupujícímu odesláno potvrzení objednávky ze strany prodávajícího či odeslán nový návrh smlouvy, objednávka zaniká. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícímu po potvrzení objednávky sdělit, že objednané služby nelze dodat, a to zejména v případě, že pro to má závažný důvod.

  6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny služby v internetovém rozhraní, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu služby za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

  7. Potvrzením objednávky kupující vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami poskytování služeb v plném rozsahu, jakož také se zněním obchodních podmínek. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3 OZ.

  8. V případě rozdílů mezi smlouvou a podmínkami stanovenými v těchto obchodních podmínkách, má přednost individuální ujednání smluvních stran obsažené ve smlouvě.

 3. Podmínky poskytování služeb

  1. Prodávající je povinen zajistit pro kupujícího služby ve sjednaném rozsahu a při poskytování služeb postupuje v souladu s platnými právními předpisy.

  2. Kupující výslovně souhlasí s tím, že prodávající započne s poskytováním služby dle smlouvy neprodleně po jejím uzavření, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  3. Kupující je povinen jakékoliv zásahy, opravy, rozšíření či jiné změny týkající se výsledku služeb předem konzultovat a vyžádat si souhlas prodávajícího, přičemž je povinen respektovat podmínky užívání výsledků služeb.

  4. Prodávající neodpovídá za žádné újmy způsobené v důsledku služeb, či jejich výsledku, do kterých bylo zasaženo kupujícím bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

  5. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou možnou součinnost, informace a podklady potřebné k zajištění plnění povinností prodávajícím dle smlouvy, a to bez zbytečného odkladu.

  6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (jako jsou náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 4. Trvání smlouvy

  1. Není-li výslovně sjednáno jinak, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou.

  2. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět písemnou výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu.

  3. Pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou jeden rok či kratší, nelze ji vypovědět. V případě ukončení poskytování služby je prodávající oprávněn smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 1 měsíc od doručení výpovědi kupujícímu. Je-li kupujícím zvolena jako platební metoda platba kartou, bude smlouva automaticky prodloužena vždy o jeden další rok, pokud kupující neukončí smlouvu v uživatelském účtu služby nejpozději poslední den trvání smlouvy či písemnou výpovědí doručenou poskytovateli nejméně 2 dny před koncem trvání smlouvy. Na tuto skutečnost bude kupující upozorněn e-mailem vždy nejpozději 10 dní před koncem příslušného období.

  4. Výpověď může být kupujícím provedena i e-mailem z e-mailové adresy uvedené v uživatelském účtu kupujícího, případně v rámci rozhraní služby k tomu určeným nástrojem nebo z kupujícím příslušného e-mailu kupujícího či oznámením v rámci rozhraní služby. Kupující i prodávající však mohou tuto smlouvu vypovědět jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči druhé smluvní straně.

  5. Není-li stanoveno jinak, při výpovědi kupujícího začne běžet výpovědní lhůta doručením výpovědi a skončí posledním dnem aktuálně předplaceného a uhrazeného období. V případě výpovědi ze strany prodávajícího je výpovědní lhůta dvouměsíční a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po odeslání výpovědi.

  6. Smlouva zaniká pokud kupující neuhradí do 3 dnů od konce posledního aktuálně uhrazeného předplatitelského období cenu za službu na další období (ani její část); v takovém případě zaniká smlouva uplynutím posledního dne této 3denní lhůty.

 5. Cena a platební podmínky

  1. Cena za poskytnutí služeb je v rozsahu dle specifikace uvedené ve smlouvě. Aktuální ceník a jeho případné změny jsou vždy k dispozici na www.pribram.cz/premium/.

  2. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou všechny ceny uváděny bez daně z přidané hodnoty. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

  3. Prodávající je oprávněn ceník kdykoliv změnit a to vyvěšením nového ceníku. Změna ceny se nedotýká již běžících smluv uzavřených na dobu určitou, kdy smlouva bude končit méně než 11 měsíců od změny ceníku. Pro smlouvy uzavřené na dobu neurčitou se změna ceny užije od prvního dne měsíčního předplatitelského období následujícího po oznámení změny ceníku. Pro smlouvy uzavřené na dobu určitou s automatickým obnovováním se od prvního dne obnoveného trvání smlouvy užije cena podle aktuálního ceníku platného od tohoto dne.

  4. V případě platby platební kartou je aktivována možnost automatického placení na dobu neurčitou (strhávání úplaty z bankovní karty kupujícího či jeho účtu, pokud to zvolený systém úhrady umožňuje); učiněním objednávky kupující vyslovuje souhlas s tím, aby byla prodávajícím anebo provozovatelem příslušného platebního systému provedena automatická úhrada sjednaných částek v příslušném intervalu bez potřeby osobní autorizace platby ze strany kupujícího apod. Frekvence automatického placení odpovídá zvolenému platebnímu období, přičemž k úhradě na následující období bude docházet vždy na konci minulého období. Informace o tom, jaké údaje týkající se Vaší karty budeme uchovávat, naleznete v zásadách zpracování osobních údajů. Svolení s úhradou s automatickým placením úplaty je poskytováno na dobu neurčitou a je podmínkou pro užívání služby v případě, kdy nebude možné službu uhradit jiným způsobem; pokud bude služba umožňovat platbu jinými prostředky, bude kupující moci způsob úhrady kdykoliv změnit ve svém uživatelském rozhraní.

  5. Cena za poskytování služeb je uhrazena dnem, kdy je částka odpovídající této ceně připsána na bankovní účet prodávajícího.

  6. Cena služby může být hrazena prostřednictvím platby platební kartou nebo jakýmkoli jiným způsobem umožněným prodávajícím. Není-li stanoveno či sjednáno jinak, je splatnost veškerých daňových dokladů či výzev k úhradě do 15 dnů ode dne jejich obdržení.

  7. Po dobu prodlení kupujícího s úhradou jakéhokoliv plnění prodávajícímu je prodávající oprávněn pozastavit či neposkytnout službu. Prodávající je zároveň oprávněn neposkytnout službu kupujícímu do doby úplné úhrady veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu.

 6. Odstoupení od smlouvy

  1. Pokud kupující není spotřebitelem, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit jen v zákonem vymezených případech. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

  2. Kupující, který je spotřebitelem, je v souladu s ustanovením § 1829 odst. 3 občanského zákoníku oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodů, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni jejího uzavření. Pro takové odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení nejlépe provede vyplněním formuláře a jeho odesláním z registrační e-mailové adresy na adresu: …………….

  3. Kupující jako spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v § 1837 OZ. Zejména kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4.

 7. Práva z vadného plnění

  1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba při převzetí nemá vady.

  2. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od poskytnutí služby kupujícím, má se za to, že služba byla vadná již při poskytnutí. Kupující jako spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u služby v době dvaceti čtyř měsíců od poskytnutí. Toto ustanovení se nepoužije u podnikatelů a u služeb prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, nebo vyplývá-li to z povahy služby. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující, který je spotřebitelem, nemůže digitální obsah užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Kupující, který je spotřebitelem, může vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku. Právo na odstoupení se řídí § 2389m občanského zákoníku.

  3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
   • přiměřenou slevu z kupní ceny,
   • odstoupit od smlouvy.


  4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení OZ a zejména ustanovení na ochranu spotřebitele.

  5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci na dostupných elektronických nebo písemných kontaktech. Prodávající je povinen kupujícímu vydat potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

  7. Prodávající prokazatelně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

  8. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

  9. Volbu způsobu reklamace má kupující.

  10. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 a § 2389a a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 8. Ostatní ujednání a změna obchodních podmínek

  1. Kupující nesmí jednat v rozporu s dobrými mravy a obecně přijímanými normami etického, morálního a slušného chování. Kupující nesmí narušovat činnost prodávajícího a činit jednání, které by technicky znemožňovali činnost prodávajícího. Kupující nemá právo poskytnout ani postoupit, ani pronajímat, ani půjčovat, ani jinak poskytovat třetím osobám oprávnění k přístupu ke službě zcela nebo zčásti, trvale či dočasně, úplatně či bezúplatně bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího. Sdílení přístupových údajů mezi vícero osobami není přípustné. V případě ztráty přístupových údajů nebo podezření na jejich zneužití či únik je kupující povinen bezodkladně informovat prodávajícího; prodávající však neodpovídá za škodu, která by vznikla zneužitím přístupu do služby. V případě podezření na sdílení přístupu do služby je prodávající oprávněn přístup do služby dočasně, do ověření celé záležitosti, přerušit.

  2. Prodávající je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně a v přiměřeném rozsahu změnit obchodní podmínky, a to v případě, že v důsledku změny právních předpisů, technických podmínek, podmínek na trhu nebo jiných podstatných skutečností vznikne opodstatněná potřeba jejich změny.

  3. Změnu obchodních podmínek prodávající oznámí kupujícímu elektronicky nebo písemně doporučeným dopisem nejméně 30 dnů přede dnem, kdy změna má vstoupit v účinnost.

  4. Kupující je oprávněn ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení této změny tyto odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to v jednoměsíční výpovědní době (tato doba je dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného prodávajícího). Po výpovědní dobu budou platit obchodní podmínky v nezměněném znění.

  5. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními OZ, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

  6. Postoupení smlouvy nebo práv a povinností třetí osobě kupujícím je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

  7. Na smlouvu se neuplatní ustanovení OZ o adhezních smlouvách a to v případech, pokud takový zákaz není právními předpisy vyloučen.

  8. Prodávající není v prodlení anebo neporušuje ujednání s kupujícím po dobu, po kterou kupující neposkytuje prodávajícímu součinnost v souladu se vzájemnými ujednáními.

  9. Prodávající neodpovídá za porušení ujednání či zákona kupujícím ani za jednání kupujícího, ke kterému je kupující povinen či které je zakázáno. Prodávající upozorňuje, že služby jsou poskytovány na základě aktuálních funkcionalit vyhledávačů a dalších softwarů. Uvedené včetně dalších vnějších faktorů se v průběhu času mění a vyvíjí.

  10. Kupující bere na vědomí, že software, texty, fotografie, grafická díla a další autorská díla dostupná v rámci služby jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze nacházející se na internetové stránce nebo dostupné v rámci služby jsou chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, jímž je prodávající. Není-li s prodávajícím dohodnuto písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl či databází kupujícím dojít pouze v rámci uživatelského rozhraní služby, je tedy zakázáno tento obsah jakkoliv kopírovat, ukládat či duplikovat, jakož i obcházet technické prostředky určené k ochraně obsahu, ledaže by se tak dělo způsobem výslovně připuštěným právními předpisy.

 9. Doručování písemností

  1. Smluvní strany se zavazují veškerá právní jednání vůči druhé smluvní straně (písemnosti) zasílat elektronicky, písemně formou poštovní zásilky doručované poštovní přepravou nebo zásilky doručené osobně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy, není-li dále uvedeno jinak.

  2. Strany současně berou na vědomí, že zásilka se považuje za doručenou, i když smluvní strana zásilku nepřevezme nebo její doručení zmaří. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání (datum doručení), neprokáže-li smluvní strana jako adresát zásilky opak.

  3. V případě, že dojde ke změně týkající se (elektronické) adresy smluvní strany, vzniká této straně povinnost tuto změnu oznámit písemně druhé smluvní straně a to do 7 dnů počínaje dnem změny adresy. Pokud některá ze smluvních stran tuto svou oznamovací povinnost nesplní, považuje se za adresu pro doručování adresa smluvní strany uvedená v záhlaví smlouvy nebo adresa naposledy smluvní stranou oznámená. V případě, že některá ze stran doručuje na dřívější adresu v průběhu doručení oznámení o změně adresy, má se za to, že zásilka doručena nebyla a strana, která tímto způsobem zásilku nedoručila, doručuje opakovaně na adresu uvedenou v oznámení o změně adresy.

  4. Právní jednání (písemnosti) výslovně stanovené smlouvou nebo obchodními podmínkami si mohou smluvní strany doručovat elektronickými prostředky (e-mailem), a to za podmínek uvedených ve smlouvě či v obchodních podmínkách. Takto doručovaná písemnost musí být podepsána osobou k tomu pověřenou tak, aby tato jednající osoba byla jednoznačně určena.

 10. Mimosoudní řešení sporů

  1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů on-line. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 11. Závěrečná ustanovení

  1. Obchodní podmínky vydává prodávající s platností a s účinností až do jejich změny, vydání nových obchodních podmínek nebo do jejich odvolání. Prodávající neodpovídá kupujícímu za neplnění smluvních povinností podle uzavřené smlouvy v případě, že toto neplnění nastalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí překážka, která je nezávislá na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její smluvní povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jedná se zejména o přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, epidemie, pandemie a obdobné situace ohrožující životy či zdraví apod.), zásahy státu, války, teroristické útoky, stávky či výluky, provozní, dopravní a energetické poruchy, poruchy systému internetového obchodu. Takové okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností a po dobu trvání těchto okolností se prodávající nedostane do prodlení. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u subdodavatelů prodávajícího. O tom, že okolnosti vylučující odpovědnost nastaly, je prodávající kupujícího povinen informovat ihned, jak to bude technicky možné.

  2. Vztahy smluvních stran neupravené obchodními podmínkami a smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními OZ, pokud to smlouva nebo obchodní podmínky ohledně některých ustanovení výslovně nevylučují.

  3. Smluvní strany, které nejsou spotřebiteli, činí tímto dle § 89a občanského soudního řádu tzv. „prorogační ujednání“ a stanoví tak místní příslušnost Okresního soudu v Příbrami, pro případ, že věcně příslušným k řízení ve věci v prvním stupni bude okresní soud, nebo Krajského soudu v Praze, pro případ, že věcně příslušným k řízení ve věci v prvním stupni bude krajský soud, pro všechny eventuální právní spory, vzniklé v budoucnu mezi účastníky v souvislosti s takto uzavřenou smlouvou. Statutární orgán kupujícího jako ručitel výslovně prohlašuje, že ručí za závazky vyplývající ze smlouvy nebo dílčí smlouvy pro kupujícího/dlužníka s příslušenstvím a smluvními pokutami. Ručitel tímto prohlašuje, že uspokojí jakékoliv závazky, i sankční, které vzniknou prodávajícímu jako věřiteli vůči dlužníkovi vyplývající z této smlouvy. Nebyl-li závazek či dluh (nebo jeho část) uspokojen včas, je věřitel oprávněn žádat uspokojení po ručiteli, aniž by musel nejdříve písemně vyzývat dlužníka ke splnění. V tomto rozsahu se vylučuje aplikace § 2021 odst. 1 občanského zákoníku. Ručitel prohlašuje, že je způsobilý ručit za závazky dlužníka. Věřitel přijímá ručitelské prohlášení.

  4. Při výkladu obchodních podmínek se přihlédne k praxi zavedené mezi stranami v obchodním a právním styku a k tomu, co smluvní strany následně daly najevo, jaký obsah a význam právnímu jednání přikládají.

  5. Pokud vznikne z plnění uzavřené smlouvy a dílčí smlouvy spor, tak se smluvní strany zavazují řešit jej dohodou smluvních stran. Pokud však se spor nevyřeší dohodou, rozhodne v příslušné záležitosti místně příslušný soud v České republice.

Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Mariánská 135
261 01 Příbram IV

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu společnosti Rosalota, s.r.o. zakázáno.
2014 - 2024 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies