Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo online

ON-LINE PŘENOS
18. května 2015   (10:57)
Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo online

Dnešní program čítá jen 12 bodů včetně úvodu a závěru.Strategický plán rozvoje města, zrušení azylového domu nebo „penálové prázdniny“. To jsou hlavní témata dnešního zasedání příbramských zastupitelů, kteří se sejdou v 16 hodin. Program má dnes jen 12 bodů včetně úvodu a závěrečné diskuze.

Pokud nemáte čas dostavit se osobně a přesto chcete vědět, co se na zastupitelstvu děje, můžete jako vždy využít náš koentovaný online přenos.

Program jednání:

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

2. I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2015, návrh Komise fondu oprav a modernizace

3 . Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2014, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 01.01.2014 do 31.12.2014

4. Schválení Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014-2020

5. Návrh na zrušení organizační složky města Příbram bez právní subjektivity „Azylový dům města Příbram“

6. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů, u kterých je evidován pouze poplatek z prodlení – dluh uhrazen před vyhlášením „penálových prázdnin".

7. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor, kteří uhradili dlužnou částku na nájmu a službách v rámci tzv. „penálových prázdnin“

8. Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezúplatný převod pozemku pod domem

9. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě v pozemcích par. č. 104/1, 50/7 v k.ú. Kozičín

10. Přechod nemovitých věcí nacházejících se ve vojenském újezdu Brdy z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Příbram

11. Různé

12. Diskuse, interpelace, závěr

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

18. 05. 2015 (15:51:34)  

Jednání bylo právě zahájeno. Přítomni nejsou: Jitka Stefanidesová, Juraj Molnár a Vladimír Kyselák (přijde později). 

18. 05. 2015 (16:03:36)  

Minulý zápis schválený, ověřovateli Říhová a Mráz. 

18. 05. 2015 (16:04:10)  

Vařeka: Navrhuji stažení bodu 8 a 9. V pátek 15. května byl doručen dopis společenství vlastníků, který se týkal bodu 8. Jsou zde uvedeny skutečnosti, ze kterých jsme zjistili, že problém se týká více případů. Budeme potřebovat několik dalších údajů a věc se bude řešit komplexně. 

Bod č. 8 byl stažen.

Vařeka: Zároveň navrhuji stažení bodu 9, protože bod byl již schválen zastupitelstvem 20.9. 2014. 

Kareš: To jsme zjistili až dnes?

Vařeka: Ano, je to trochu ostuda.

Kareš: Bylo to všechno dotaženo?

Vařeka: Neměl jsem možnost to ještě prověřit. Informaci mám zhruba hodinu.

Bod č. 9 také stažen. 

18. 05. 2015 (16:07:55)  

Program byl schválen i jako celek.

1.c. Informace.

Tajemnice: 31. 3. byl skutečný stav zaměstnanců MěÚ 179 pracovníků. K 1. 4., kdy začala platit organizační změna se změnil stav na 190, což je plus 11. Je to 8 pracovníků z Městské realitní kanceláře. Další zaměstnanec je pro prevenci, která je navázána na Odbor sociálních věcí. Dalším zaměstnancem je nová agenda dotací, které jsou směřované do sociální sféry. A nové místo vedoucího odboru práva. Od 1. 4. do dnešního dne se tento stav změnil ještě o 7 zaměstnanců na 197. Je to vedoucí odboru investic, referent pro vodovody a kanalizace, vedoucí odboru kanceláře města, vedoucí oddělení rozvoje města, kurátor pro dospělé, provozník infocentra a technickohospodářský referent MěRK. Není obsazeno 5 míst, které byly započteny před organizační změnou, kde končí dotace a 2 místa, která vznikla organizační změnou. Není možné vnímat změnu jako nárůst. Tato místa ubyla na jiných místech, například na MěRK, nebo u prevence. Dvě nově zřízené agendy jsou pouze agenda dotací pro sociální sféru a nově zřízená agenda kurátora pro dospělé. 

Vařeka: Němeli bychom sjednocovat dvě věci. Jedna věc je zákon 106 o svobodném přístupu k informacím. Obec si může nechat tuto práci zaplatit. Jiná situace je u zastupitelů, kde zákon o obcích říká, že zastupitel má právo žádat informace o věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. O úhradách tu není zmíněno nic. Hovořím o tom, že v poslední době se setkáváme se dvěma nešvary. Tím prvním je nadměrné zatěžování úřadu požadováním informací, které nesouvisí s výkonem práce zastupitele. Pan Kareš žádal o informaci, na které pracovník pracoval 75 hodin při vytahováním těchto údajů a to je přibližně v desetině zadané práce. Ročně je podepisováno zhruba 250 podobných smluv. Zpracovali jsme pět let zpátky a potom jsme se s paní tajemnicí dohodli, že tuto nesmyslnou činnost zastavíme. Požadavek zněl až do doby skartace. Bavíme se o 50 letech zpátky, což dělat rozhodně nebudeme a nebudeme dělat ani 10 let zpátky. Je to něco jako sex po telefonu, je to neúměrně drahé a nic zajímavého z toho vzejít nemůže. Žádám zastupitelé, aby úřas zatěžovali jen tak, aby to mohlo být přínosem a ne přítěží. Druhým problémem je nešetrné nakládání s osobními údaji. Krátce popíši, jakým způsobem se nakládá s osobními údaji na úřadu. Podklady k rozhodování přicházejí v zapečetěné obálce. Obláka se pak opět zapečetí a odevzdá se na personální oddělení. Je to obřad, který má chrátni osobní údaje zaměstanců. Pan doktor Řihák si vyžádal informace o platu zaměstnanců, které zveřejnil severu pribram.cz. Některé osoby se tak stávají lovnou zvěří. Na tiskové konferenci ČSSD je pak vedení města obviněno, že vytváří špatnou náladu. 

Dvořák: Mám dvě informace. Chci všechny zastupitele pozvat na čtvrtek na rozbory organizací města. Ve 13 hodin v zasedací místnosti. Druhá informace je pro pana Řiháka. Beru 20 tisíc korun. Nevím, proč se ptáte do Fonky, nezměnilo se to. On se opět dotazoval, proč je můj syn na jednání rady. Víte, že jednání rady je neveřejné, ale nikoliv tajné. My si můžeme pozvat koho chceme a vám, jako opozičnímu zastupiteli, do toho nic není. Funguje jako právní poradce rady a vykonává to zdarma. Dávám vám tu papírek se 4 otázkami a byl bych rád, kdybyste se k nim vyjádřil. 

Řihák: Byl jsem tady několikrát napaden a rád bych reagoval. Vy jste řekl, že nebude diskuze k tomuto bodu. 

Vařeka: Pokud bychom připustili diskuzi, tak se přes tento bod nedostaneme

Řihák: Porušujete zákon. chci zareagovat na ty nesmysly, které tu zazněly. Mám na to právo ze zákona. Nechci čekat do bodu různé.

Vařeka: Dobře, reagujte.

Kareš: Já bych si to odbyl v různé, já se o to také snažil. Je to jednostranné a tendenční, abychom nemohli reagovat. Je to o férovosti.

Řihák: Já se k počtu zaměstnanců vyjádřim v bodě různé. V případě, že informace stojí peníze, máme schválený i sazebník. Pan starosta řekl, že jsem zveřejnil platy zaměstnanců. Neříkáte pravdu, já jsem žádné zaměstnance úřadu nenapadl. Já pouze zveřejnil lidi, kteří mají smlouvy. A mluvil jsem o tom, že smlouvu má pan Čámský, Pikrt a Strakula. Já nic nezneužil a prosím, podejte na mě žalobu. Pane Dvořáku, já si myslím, že by to lidé měli vědět. Říkal jsem, že se ptám, kolik bere a proč jeho syn chodí do rady. Já říkal, že vás tím musíme štvát, neptal jsem se na to. Věci jsou už známé. Nesměšujte věci. Pane starosto, dodržujme zákony. Ten hovoří, že se zastupitel může vyjádřit. Vystoupím v bodě různé a řeknu vám, co si o to myslím. 
 

18. 05. 2015 (16:29:14)  

2. I. výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2015, návrh Komise fondu oprav a modernizace

Celkem se žádá o zhruba 700 tisíc - výměny oken, dveří a zateplení budov.

 Bez diskuze. Schváleno. 
 

18. 05. 2015 (16:31:09)  

3 . Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2014, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 01.01.2014 do 31.12.2014

Jedná se o rozsáhlý materiál. Rada doporučuje schválit zprávu. 

Dvořák: Dalo by se to přirovnat k účetní závěrce. Akcent je kladen na dodržování rozpočtu a dodržování předpisů. Auditor se vyjádřil, že vše probíhá řádně.

Humlová: Předseda pan Rotter nebyl na jednání přítomen, tak se ujmu slova. Na finančním výboru jsme se tím zabývali a věnovali tomu opravdu hodně času. Vytáhli jsme si i další podněty pro práci finančního výboru, především v řešení pohledávek. Finanční výbor se přiklání k tomu, že určující je stanovisko auditora. 

Dvořák: Chci poděkovat pracovníkům ekonomického odboru a velmi tvůrčí práci všem členům fin. výboru.

Kareš: Toto je každoroční záležitost a vždycky bylo hospodaření po této stránce v pořádku. Pan auditor je odborník a jsem rád, že konstatuje to samé. Je to zásluha především úředníků.

Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schválilo.

18. 05. 2015 (16:39:10)  

4. Schválení Strategického plánu rozvoje města Příbram na období let 2014-2020

Projednávalo se již v lednu tohoto roku. Zásadní úprava se týká doplnění několika karet v akčním plánu a zásobníku projektu. Vyřazena byla karta rekonstrukce pavilonu v Žežické ulici. Plánovala se tam pobočka knihovny, nyní se plánuje komoditní dům seniorů. 18 karet je nových úplně kompletně. 

Řihák: Děkuji za uvedení materiálu. Oživil jsem si trošku diskuzi a můj názor je stejný, že jsme ho mohli nechat a jen doplnit karty. Nemám problém s vyřazenou kartou ani s těmi novými. Jen se chci zeptat na některé věci. Je škoda, že centrum sociálních služeb nebylo zařazeno již v tom lednu, mohli jsme si ušetřit diskuze. Rozhledna na Třemošné - odhad rozpočtu je 10 milionů korun. My tam nemáme pozemky. Rozhledna Prokopka, také je to záslužná práce. I cyklostezky. Jedna karta se týká i odpadů. ORP prý bude řešit nakládání s odpady. Dovolím si poděkovat všem, kteří na tom pracovali. 

Čámský: Zabýval jsem se otázkou rozhleden a situace je taková, že se jedná o strategický plán, nikoli územní plán. Není určeno, jakého území se má týkat. Měl by se týkat toho, co subjekt považuje důležité pro svůj rozvoj. Slibujeme si zvýšení turistického rozvoje. Jedním aspektem je pro nás i ta rozhledna na Třemošná, která by mohla být tahounem zájmu. Město si je vědomo, že není vlastníkem pozemku, ale dáváme si to do plánu jako úkol, který bychom chtěli projednávat společně s těmi, kteří budou toto území spravovat. Pokud jde o náklady, tak tam se přiznávám, že se jedná o určitý odhad, ale město vnímá tu svoji účast jako účast na nákladech, které by mohlo nést. EU stále hradí většinu těchto částek. Plánovaná cyklostezka je z Vysoké Pece do Kozičína a věnoval jsem se jí dost pečlivě a hledal možnosti, aby vedla po pozemcích, které patří městu. Nemuseli bychom vykupovat ani metr čtvereční. 

Vařeka: V roce 2024 již nebude povoleno skládkování odpadu. Jednou z možností je centrální dělení materiálu. Otázkou je, jestli vznikne dobrovolný svazek obcí, který bude otázku řešit společně. Abychom nelimitovali ani jednu možnost, proto jsme uvedli do dokumentu obě. 

Král: Já jsem se trochu problematikou zabýval. Nechci definovat, co to strategický plán je, ale zastavím se u toho rozvoje města. Z logiky věci vyplývá, že plán by měl být v souladu s územním plánem. Aniž jsem tušil, co budou říkat předchůdic, tak nerozumím tomu, že plánujeme stavbu na pozemcích, které městu nepatří. Samozřejmě, že plán chce expandovat do nových oblastí Brd, ale my můžeme plánovat jen po naší hranici. Je to jako kdybych plánoval sousedovi, co má postavit nebo pokávat jen proto, že by se mi to líbilo. Považuji to za velmi nefér. Pokud Obecnice na svůj územní lán nepřijme, že se bude stát rozhledna, tak jdeme proti sobě a je to neetické, že větší silnější bratr se chová takto, i když je to v dobré víře.

Vařeka: Strategické plánování nemá oporu v žádném zákonu. Je to čistě deklarativní věc a vymáhání je možné pouze v politické rovině. Nikde není řečeno, že se má zabývat jen územím města. *Vařeka přečetl vyjádření jednoho z tvůrců plánu*. 

Řihák: Škoda, že se nedbalo na slova odborníků v době, kdy se to projednávalo, oni řeikali, že to můžeme schválit a udělat změny. Já se zapomněl zeptat ještě na jednu věc. Pan Kučera tu v lednu říkal, že je strategický plán v rozporu s územním plánem a pan Dvořák řekl, že kvůli tomu pro něj nebude hlasovat. Nemám problém s tím plán schválit. Můžeme ho měnit podle připomínek. Nesouhlasíme pouze s tím, že je tam centrum sociálních služeb, ale to jste si odhlasovali.

Vařeka: Připomínáte, že jsme mohli plán schválit v lednu. My jsme ho mohli schválit a pak schvalovat změny, nebo počkat a následně schválit v podobě, se kterou jsme srozumnění. My jsme si zvolili druhou variantu a domníváme se, že byla lepší.

Pikrt: Uvědomil jsem si, že to není nic proti ničemu, že v zásobníků projektu tu rozhlednu máme. Vzpomněl jsem si, že město Zdice a Beroun si naplánovalo skládku u D5 a skládka je na území obou měst. 

Šedivý: Strategický plán je dokument, který se projednává s občany města a byl připraven ke schválení. Došlo k rozšíření, ale schvalujeme trochu jiný dokument, než byl projednán s občany. Nenapadám to, jen říkám, že to není úplně stejná situace jako v lednu. 

Kareš: Pan Kučera skutečně řekl, že je strategický plán v rozporu s územním plánem. Je to nyní v pořádku?

Vařeka: V lednu jsme si mezi sebou odsouhlasili, že ho odsouhlasíme, ale kvůli poznámce pana Kučery jsme neměli odvahu zvednout ruku, ale žádný rozpor jsme nenašli.

Kareš: Snad vás nezastraší nikdo jiný.

Vařeka: Je to vážný dokument a nechtěli jsme ho schválit naslepo.

Kareš: Měli byste začít pracovat na projektech. Nesouhlasím s tím, že by měl mít jen deklarativní charakter. Pravidla platná pro rozvoj podnikání - jaká to budou? Ve školství měly být některé věci detailnější. Jak to bude s tou cyklostezkou do Kozičína?

Vařeka: My jsme zařadili 8 nových karet do akčního plánu. Například komunitní dům pro seniory. Dále je to doprava, doprava v klidu, centrum zdravotních a sociálních služeb a upravili jsme záchytnou stanici, dále prostupné zaměstnávání a prostupné bydlení. To všechno přišlo nově do akčního plánu a mělo by to být realizováno rychle. Co se týče pravidel pro podnikání, domníváme se, že i město by pravidla mělo udělat. To bude na nás, abychom se na tom dohodli, na kolik chceme podnikatelům vyjít vstříc. 

Čámský: Tam vede silnice. Po silnici není možné vést cyklostezku, to by neodpovídalo regulím, je potřeba ji vést mimo. Nemám s sebou,bohužel, mapu. Našli jsme pozemky, kudy dříve zřejmě už nějaká cesta vedla a pro tene účel by se daly využít. V jednom místě bude skutečně nutné silnici překonat, kde by bylo přerušení, stejně jako je tomu třeba i tady na Rynečku. Není to až tak strašné, co se trasy týče, bohužel to nemohu předvést názorně. Rád vám mapku poskytnu. 

Kareš: Cyklostezky běžne vedou po cestách, nevím, jestli bude úspěch i na poli a loukách. 

Čámský: Cyklostezka by se teprve stavěla, měla by zpevněný povrch. Možností je více. Na to by se také čerpaly dotace. Samo město by to finance nemělo.

Kareš: Vaše představa mi přijde podivná.

Čámský: Některé komunikace budeme využívat také. 

Kareš: Naučná stezka na Třemošné - připravují se texty. Píše se tu dále, že vy máte mandát zastupovat město na valné hromadě?

Čámský: Nic takového. Byl jsem pouze požádán, aby se tam zúčastnil jako pozorovatel za město. Naučná stezka není nic nového, už jsem o ní byl požádán před dvěma lety. Naprostou většinu materiálů máme připravenou. Není to definitivní. 

Diskuze ukončena. Strategický plán byl schválen.
 

18. 05. 2015 (17:21:44)  

5. Návrh na zrušení organizační složky města Příbram bez právní subjektivity „Azylový dům města Příbram“

Rušit by se měl ke 30.6. kvůli sloučení pod centrum sociálních a zdravotních služeb. 

Humlová: Nerozumím tomu kvaltu. Centrum má schválenou zakládací listinu, ale ještě není ve veřejném rejstříku. My o tom nevíme vůbec nic a už děláme další změny? Nechvátáme zbytečně? Proč to nemůžeme projednat až v červenci až bude jasno? Připadá mi to jako nesmyslný kvalt. Přijde mi to absurdní a nepodpořím to.

Dikan: Centrum bude zřízeno od 1.7. a tato služba bude navázána také 1. 7. aby na sebe vše navazovalo.

Ženíšková: Bylo to již přeregistrováno pod Pečovatelskou službu. Nic víc se nedělo. Azylový dům bude pořád fungovat, jen nebude přímo pod městam Příbram.

Humlová: Proč tedy nehlasujeme převedení pod Pečovatelskou službu, se kterou by to rovnou přešlo pod centrum? 

Ženíšková: Pořád řešíme jedno IČO. Je úplně jedno, jestli to zaregistrujeme pod pečovatelskou službu, nebo pod centrum, má to stejné IČO.

Dikan: Druh sociální služby se nemění a zůstává stejný.

Šedivý: Paní Humlová mluví trošku o něčem jiném. U sloučení jestli to bylo děláno trochu jinak. Máme jistotu, že centrum je již zapsáno v rejstříku.

Vařeka: Ještě není.

Šedivý: Tak vidíte.

Vařeka: Ale nic se neděje, to IČO zůstává stejné.

Šedivý:Proč není postupováno stejně jako u jeslí? Bylo by to nejjednodušší. 

Ženíšková: Jesle jsou příspěvkovou organizací, Azylový dům je organizační složka a je sociální službou, proto je jiný postup.

Němec (vedoucí odboru): Městské jesle byla příspěvková organizace, azylový dům byla jenom složka. To co bylo řečeno, je podle mě správně.

Vařeka: Krajský úřad rozhodl 11.5. změnit registrované údaje a je tam uveden i druh služby azylové domy. Bavíme se jen o přeregistraci. Ke změnám dochází k 1. 7. Všechno je naprosto v pořádku. 

Kareš: Je to trošku klasika. Během několika příspěvků je projekt na vodě, což je špatné. Nemůžeme hlasovat pro to, co přináší nové otazníky. Slyším, že došlo k určité registraci krajským úřadem. My máme zrušit jednu složku, která zabezpečuje důležitou sféru, ale my nevíme nic dál, kam jsme došli v tom novém subjektu. 

Vařeka: Vaším postojem ohrožujete celý tento projekt. 

Kareš: Snažím se o slušnou diskuzi, ale vaše hysterické výlevy jsou mimo. Já vám jenom říkám, že nevím nic dalšího o nové struktuře centra. Připravujte věci pořádne, úplně nás přejeďte a nám nezbyde než hlasovat pro.

Říhová: Mám dotaz, který naváže na již řečené. Doposud není v obchodním rejstříku zapsáno to nové centrum. Byl již podán návrh na zápis?

Řihák: Já myslel, že nejdřív odpovíte. 

Dvořák: Snažím se rozumět dotazům. Chápu, že zastupitelé to nevěděli, ale je to i pro nás čerstvé. My ho můžeme v klidu zrušit, protože azylový dům bude provádět centrum. Nejsou hotové jen některé administrativní kroky. 

Řihák: Kraj nás nenutí, abychom udělali centrum. Proč máme o něčem hlasovat, když je to na kraji již schváleno. To nechápu. Nemáme všechny materiály.

Vařeka: Zrušit organizační složku může jenom zastupitelstvo, proto o tom hlasujeme. 

Šedivý: Chtěl jsem upozornit, že se bavíme každý o něčem jiném. Předčasně rušíme organizační složku, máme ještě čas. Nevím, jak jste splnili podmínky zaměstanců, když ještě nedošlo k fůzi. Pečovatelská služba nyní nemá pracovníky, které jsou potřeba k přeregistraci sociálních služeb. 

Ženíšková: Azylový dům funguje jako doposud, bude pouze převeden pod nové centrum. Budou tam stejní zaměstnanci, jen pod jiným IČO. Nic jiného se nemění. A dojde k přesunu pracovníků a majetku.

Šedivý: Nešlo to udělat tím, že by se organizace spojily?

Němec (vedoucí odboru práva): Azylový dům je organizační složka bez právní subjektivity a stacionář a jesle jsou příspěvkové organizace s právní subjektivitou. Děláme to podle směrnic ministerstva a kraje.

Řihák: Možná by nám pan Strakula mohl říct, jak jsou připraveni na přechod na centrum.

Strakula: V azylovém domě pracuje asi 7 zaměstnanců, takže se nejdná o žádný velký přesun. Připraveni pochopitelně jsme, máme přesný harmonogram všech kroků. Ke 30.6. musíme mít účetní a ekonomickou uzávěrku, pracujeme i na přípravě, aby všechno plynule přešlo na nově vzniklé centrum. Paní místostarostka řekla, že dojde k přesunu zaměstnanců pod centrum. Pečovatelská služby tedy nyní nemusí navyšovat počet zaměstanců, ti k nám prostě přijdou.

Řihák: Takto bychom měli být informováni i o dalších bodech. 

Dvořák: Je možné, že ke konečnému cíli jsme mohli dospět i jinou cestou, než jsme zvolili. Nechci říct, že ta cesta je špatná, jen, že je obvyklé, že můžete zvolit více možností. Děláme z toho větší problém, než si to zaslouží.

Šedivý: Já tomu nerozumím. To dostanou všichni výpověď a budou znovu přijmuti? A kde je paní Klímová?

Vedoucí odboru: Pořád se jedná o zaměstance města. Vše je podle zákona. Je s nimi jednáno a rada bude rozhodovat o přechodu práv a povinností na příspěvkovou organizaci. 

Dvořák: Zákoník práce dovoluje, aby to šlo mimo výpověď. Je to běžná praxe. 

Vařeka: My jsme vytvářeli harmonogram po konzultacích s odbory. Snažíme se ho dodržet a bude na zodpovědnosti vedení města, aby to celé klaplo. Jestli nám budete házet překážky, nemusí se to povést, ale odpovědnost je na nás.

Kyselák: Jsem v mírném šoku. Právo nezná, že nelze věc právně dořešit. Každá věc se dá právně dořešit. Tady se z práva dělá obluda, ale není to na místě. Zaráží mě negativní vůle něco pohnout dopředu. Pokud máme rozhodnutí kraje, nejsme v rozporu se zákonem a my nerozhodujeme k dnešnímu dni, ale k 1.7. Není právní překážka, jen v nežádoucí vůli části zastupitelstva.

Větrovský (T): Pan Šedivý žádal o přestávku.

Vařeka: Trváte na přestávce, pane Šedivý?

Šedivý: Pane starosto, vy jste tady šéf.

Vařeka: Pan Řihák má na svém Facebooku informaci, aby ho lidé přišli podpořit, pokud jim osud města není lhostejný

Řihák: Jsem rád, že se zmiňuje můj Facebook a je sledovaný. Je to jeden z poslední kanálů, který si podnikatelé v tomto státě nekoupili. My jsme vás v myšlence centra nepodpořili, takže nám neříkejte, že něco blokujeme. Jinak bychom dlouze vystupovali a můžeme tu sedět do 12. Neříkejte, že něco blokujeme, jenom s tím nesouhlasíme a ptáme se.

Vyhlášena přestávka 15 minut. 

18. 05. 2015 (17:52:54)  

Po přestávce pokračuje projednání bodu č. 5. 

Volný: Občanský zákoník umožňuje fůzi a splynutí pouze pro právnické osoby. Pokud azylový dům není pravnickou osobou, pak nemohlo dojít ke sloučení stejným způsobem. 

Diskuze ukončena. 

Zastupitelé schválili zrušení organizační složky Azylový dům města Příbram.

18. 05. 2015 (18:11:41)  

6. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů, u kterých je evidován pouze poplatek z prodlení – dluh uhrazen před vyhlášením „penálových prázdnin".

Sýkorová (šéfka MěRK): Jedná se nájemníky, kteří uhradili dluh na nájemném ještě před vyhlášením penálových prázdnin. Rada doporučuje schválit odpis poplatku z prodlení. 

Kyselák: Zajímalo by mě, jak je možné, že vznikl jenom na poplatku tak velký dluh?

Sýkorová: V příloze je uvedená tabulka s nejvyššími poplatky. Tento dotaz je na předchozí vedení MěRK. 

Kyselák: Kdo to ale vymáhal? Každý slušný člověk platí nájem. Proč mám za město odpouštět, že je někdo lempl. 

Vařeka: Nikdo z bývalého vedení se nehlásí.

Ženíšková: Řeším tyto dlužníky. Všichni odpovídají stejně "po nás to nikdo nechtěl", spláceli jsme to z přeplatků. Bohužel to nikdo neřešil a tak se k tomu snažíme postavit. Škoda, že tu paní doktorka není. 

Kyselák: Za to ti lidé brali plat, když nechali městu utéct tolik peněz. Bude někdo hnán k zodpovědnosti?

Kareš: Vzpomínám si na odpověď paní Černé, že tam snahy byly. Nemohu to ale citovat. Pane Kyseláku, naprosto souhlas. Měl to v gesci pan Černý, možná by to věděl pan Pikrt. 

Sýkorová: Zajímala jsem se o tu problematiku. Dluh 90 tisíc se řešil někdy i po 100 Kč měsíčně. 

Kyselák: Přijali jste, nebo plánujete opatření, ze kterého bude jasné, že pokud někdo nezaplatí 3 nájmy, tak by se mělo něco začít dít. Ve chvíli, kdy má 200 tisíc dluh, tak už ho to ani nezajímá, protože to nezvládne.

Sýkorová: Připravujeme nové zásady vymáhání pohledávek, jak postupovat právě v případech, kdy nájemce neuhradi po 1-3 měsísích + další korky soudního vymáhání.

Šedivý: Musíme si uvědomit jednu věc. Mluvíme o poplatku z prodlení, to znamená, že ten dluh na nájemném byl daleko menší. Navíc se bavíme o lidech, kteří to zaplatili, a proto jim to odpustíme. Co se týče vymáhání dluhů, tak MěRK vždycky postupovala a bude postupovat podle zákona, ale všichni víme, že někdy se ten dluh prostě nevymůže. Odmítám, že by se tím město nezabývalo. Od roku 94, kdy jsem v zastupitelstvu, tak se tím zabývali všichni. Nenapadejme, že někdo něco zanedbal. Paní Černá po večerch chodila po hospodách a snažila se dluhy snížit. Je to hrdinství, když slabá žena a pro město pracovala i takto. 

Stříbrnský: Musím s panem Šedivým naprosto souhlasit. Nájemník se může vystěhovat až po určité době. Nejsou to první penálové prázdniny. Penále bylo neúnosné a ti lidé by to stejně nezaplatili. 

Větrovský: Myslím, že není férové takto mluvit o paní doktorce, když tu není. MěRK má nové vedení. Dlužníci určitě neřeknou, že jsou lajdáci a neplatí, vždycky to svedou na někoho jiného. 

Říhová: Kdo předkládá materiál, je určitě seznámen se situací. Je plánováno prominout i tam, kde je soudní rozsudek? Přiložený seznam obsahuje jména některých obytel, kteří nejsou tak sociálně silní, ale je mezi nimi i jméno jednoho prvoligového fotbalisty. Proběhla nějaká analýza, od koho lze dluhy vymoci?

Pikrt: Byl jsem vyzván kolegou Karešem, který asi teď utekl. Mohu potvrdit, že jsem členem zastupitelstva od roku 98 a naprosto souhlasím s kolegou Šedivým a každé vedení se tím potýkalo. Jsem kolega paní Černé a vím, kolik času dodneška tráví u soudních líčení a podobně. Toto bych jí naprosto nedával za vinu. Budu zvědavý, jestli toto během volebního období nebudeme řešit ještě jednou. Budu hlasovat pro tento materiál.

Řihák: Tady zaznělo hodně negativního k paní doktorce. Pamatuji si dobu v roce 2006-2008, kdy jsme byli s panem Kyselákem v radě a snažili jsme se to řešit. Nesouhlasím, že se nic nedělalo. Když jsem jel večer kolem úřadu, tak do večera pracovali dva lidé - byl to pan Volný a paní Černá. Ono tady také není, ze kterého roku ty dluhy jsou, ale my se nebavíme o dluhu, ale o penále. Neříkejte, že všechno se zanedbalo. Nemám problém to podpořit.

Sýkorová: Chci se ohradit, že bych prohlásila, že se ve věci nic nedělalo. Prohlašuji, že takto jsem to neřekla, naopak jsem se dívala do dohod a můžu říct, že po nástupu do MěRK jsem se na paní Černou obracela a snaží se mi pomoct. 

Dvořák: Bylo by vhodné, kdyby pan Řihák nepřevracel smysl, když někoho cituje. My jsme neřekli, že jste nic nedělali. Pan Kyselák začal tu debatu tím, že je mu podivné, že jsou tu statisíce na sankcích. Ona to otázka je pak přirozená, že to někdo nechal tak daleko dojít. Osobně podpořím, aby byly prázdniny schváleny. Divím se, že pan Šedivý říká, že se dřív dělalo všechno, jak mělo. Nevěřím svým uším. Najdete třeba jméno pana Starky a jeho obrovitánské dluhy, které byly promlčeny. Tak vedení pečovalo o pohledávky. 

Svoboda: Je to zbytečné. Mohu potvrdit slova, že tímto problémem se zabýváme několikrát do roka a vždycky byla snaha od města, aby lidi zaplatili alespon nájemné bez dluhů. Víte, kolik lidí je pod úrovní bídi, do problému se dostane každý raz dva. 

Řihák: Když už pan Dvořák začal, já žádné věty nepřevracel. Pan Hodrment má z toho určitě radost. Pane Dvořáku, já těch urážek už slyšel dost. Vy jste napsal, že jsem byl při rozpočtu zticha, já tu podle audiozáznamu hovořil 19 minut. Ono je někdy lepší převracet věty než politické kabáty. Už toho mám dost. Pan Dvořák mě tu opakovaně napadá a já už se od něj nenechá urážet, ať už na mě nejmenuje. Nic špatného jsem neřekl. Vy nemáte právo lhát.

Kyselák: Pokud jsem pronesl kritická slova, bylo to pro prevenci do budoucnosti. 

Stříbrnský: Mám osobní prosbu, držme se tématu. Až bude bod pan Starka, bavme se o něm. Není to jen k opozičním zastupitelům, ale i do vlastních řad.

Vařeka: Paní Říhová, odpovíme písemně, teď to nedokážeme. Chci připomenout, že materiál je na zastupitelstvu potřetí a nám se snad podařilo zajistit, aby tam byli pouze ti, kdo nemají žádný dluh. 

Šedivý:Nelíbí se mi, jak pan Dvořák útočí. Víte, že panem Starkou jsme se zabývali už několikrát. Nevím, které dluhy myslíte, ale ono to není tak jednoduché. Pojďme se bavit o materiálu.

Kareš: Zepředu strohá A4, vzadu jedna tabulka. Jak se mám rozhodnout. Odpovědi nedostanu. 

Dvořák: Je potřeba to vidět v návaznosti. Je to věc ještě od minulého zastupitelstva, ve kterém si taky seděl, Petře. 

Větrovský: Chtěl jsem podpořit slova pana Stříbrnského. Já se snažím být konstruktivní. Napomínáte nás, že se nedržíme tématu, ale neděláte to vždy ani vy. 

Vařeka: Já se tématu nedržel?

Větrovský: V tomto seznamu třeba není pan Starka, tak proč se o něm bavíme? V této věci máme stejný zájem, myslel jsem vaše kolegy.

Kyselák: Navrhuji ukončení diskuze.

Zastupitelstvo schválilo odpis poplatků z prodlení ve výši 1,8 milionů.

18. 05. 2015 (18:45:50)  

7. Návrh na odpis dlužného poplatku z prodlení u nájemníků bytů a nebytových prostor, kteří uhradili dlužnou částku na nájmu a službách v rámci tzv. „penálových prázdnin“

Předtím se to týkalo dlužníků, kteří zaplatili před vyhlášením penálových prázdnin, teď těch, kteří během něj. Celková částka je cca 1,4 milionu. 

Zastupitelstvo odsouhlasilo bez diskuze.

 

18. 05. 2015 (18:48:01)  

bod 8 a 9 byl stažen

10. Přechod nemovitých věcí nacházejících se ve vojenském újezdu Brdy z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Příbram 

Rada doporučuje vyslovit souhlas. 

Říhová: Fotodokumentace je kusá. Objekty jsem nenavštívila. Nemůže do toho někdo spadnout, nebo utrpět újmu na zdraví, za kterou by pak město odpovídalo? Je stavba zabezpečena? 

Volný: Myslím, že nikoliv. Pokud by osoba překonala plot kolem budovy, tak tomu nikdy nelze zabránit. Jinak vodojem je provozován firmou 1. SčV.

Humlová: Kde to vlastně je? U které vodní nádrže? 

Volný: Na to vám neodpovím, nejsem příbramský rodák, ale je to někde u Kozičína dodává to vodu do Orlova. 

Šedivý: Je to vodohospodářská stavba a je třeba jí v rámci provozovatelské smlouvy převést na 1. SčV a pak za ní odpovídá on. Tato díla jsou dobře zabezpečena i aby někdo tuto vodu neotrávil a podobně.

Zastupitelstvo odsouhlasilo.

18. 05. 2015 (18:54:49)  

11. Různé

Humlová: Mám dvě věci. Byly jsem ráda, že byl stažen bod č. 9. Při minulém zastupitelstvu jsem mluvila, že byl materiál špatně připravený. Ten materiál mi přišel odfláknutý. V materiálu se změnila jedna věc, že vypadl pozemek, který patří městu a nelze ho zatížit věcným břemenem. Doufám, že to bylo naposledy, co jsem dostala takto špatný materiál. 

Vařeka: Souhlasím s vámi, materiál byl velmi špatný. Připravili ho titíž lidé, vyvodím z toho důsledky. Už jsme přijali opatření, aby materiály chodily v lepší kvalitě. Vaši kritiku přijímám.

Humlová: Prolomení stavební uzávěry je v pravomoci rady, ale domnívá se, že rada by měla pravomoc využívat uvážlivěji, než ji využila 13.4. kdy schválila žádost na Březohorském sídlišti. Jedná se o pozemek vedle bývalého Supraphonu, za účelem přístavby. Občané mě upozornili, že rada takto rozhodla bez jediného kladného stanoviska. Společenství vlastníků přitom s přístavbou nesouhlasí, protože by došlo ke změně podílů ve společenství a občanský zákoník pak požaduje souhlas všech vlastníků, tady byl 75% nesouhlas. Ten podnikatel tomu společenství brání v zateplení budovy a je tam velký problém. Oni se brání na kraji. Doufám, že rada bude usnesení revokovat. Výjimka musí mít všechny náležitosti a odůvodnění. Usnesení rady není platné, nemá náležitosti podle stavebního zákona. 

Dvořák: Tvé připomínce rozumím. V radě jsme se rozhodovali na základě vizualizace. Přišlo nám, že ten kus bude hezčí a byli jsme si vědomi, že neudělujeme stavební povolení. Když nebude povolení, tak prostě nebude. Překvapilo mě, že ten podnikatel nyní dělá takové problémy. Musíme požádat o pomoc právníky, ale nevydali jsme žádné stavební povolení.

Vařeka: Říkali jsme, že si uvědomujeme, že výjimka ze stavební uzávěry je pouze jedna z podmínek a rada města nemá být tím, kdo nějaký záměr zablokuje. Další podmínkou je souhlas nájemníků. 

Řihák: Měl jsem stejný dotaz jako paní Humlová. Zajímaly by mě důvody, proč jste jí daly, tu výjimku. Kdybyste výjimku nedali, tak to ani stavební úřad řešit nemusí. Neberu radě to právo, jen postrádám důvod. Ty žádosti se mohou objevovat. Podle mého toto nebylo dobré. 

Vařeka: My jsme se takto rozhodli, abychom neblokovali zájem, který nám nepřišel špatný. Podle vizualizace se jednalo o oživení. Do budoucna budeme v takovýchto věcech poslouchat architekta města.

Občan (předseda SVBJ): Žádal jsem radu o revokaci usnesení. Pan Dvořák říkal, že se vám to líbilo, ale nebrali jste v potaz, že společenství vlastníků rozhodlo takto, ale i tak rozhodnete opačně, protože se vám nějaký projekt zalíbil. Už měsíc jsem nedostal odpověď na svůj dotaz.

Vařeka: Váš dopis byl naprosto zbytečně konfrontační a arogantní. Budu na něj odpovídat. Při rozhodnutí jsme předpokládali, že budete souhlasit.

Občan: My jsme dali stanovisko, že nesouhlasíme. I tak jste rozhodli proti vůli majitele. Neměli jste takto vůbec rozhodnout, podle mého názoru.

Vařeka: Vy mě stále nechcete slyšet. Pokud nebudete souhlasit, ke stavbě nemůže dojít.

Občan: My ale nemůžeme zateplovat a hodně nás to zdržuje. 

Vařeka: V čem vás blokujeme?

Občan: Prolomením stavebním uzávěry může pan Kalčic dále postupovat. Pan Kalčic je také účastníkem řízení. 

Bartoš (vedoucí st. úřadu): V této chvíli radnice neblokuje další postup. SVBJ může jednat dál, pan Kalčic upozorňoval na vady projektové dokumentace. 

Řihák: Kdyby rada nedala výjimku, tak se to ale ani neposuzuje. Nedávno jsme neschválili prodej bytů a diskutovali jsme, co je to tržní nájemné. Jak to bude do budoucna? 

Vařeka: Vím, o čem je řeč. Přišlo 20 nabídek a vybrali jsme jednu z nejnižších. bylo to ze sociálních důvodů, rodina se dostala do svízelné situace. Docházelo k ohrožení zdraví dětí, které žili v bytu plném plísně. Nemohli jsme jednat jinak, než dát přednost zdraví před mamonem. Jinak každým dnem bude bytová koncepce. Byt byl poskytnut na 6 měsíců.

Kyselák: Chci poděkovat TS, jak udržují kruhové objezdy, je to skutečně na úrovni. Přál bych si to takto po celou dobu léta. 

Vařeka: Chci poděkovat i já, protože veřejnost je s ním veskrze velmi spokojena. 

Stříbrnský: Já se na tom náměstí nerozhodoval na základě obrázků. Nezazněla věc, že pan Kalčic je vlastník objektu v SVBJ. 

Kareš: Pustíme se do toho. Jsem rád zato, co jste řekl pane Stříbrnský. Proběhly určité personální změny na příspěvkových organizacích. Jestliže máte seriozní důvody, tak je potvrzuji. Mám informace o instalování několika ředitelů, například pan Kabíček. Velké diskuze se vedou o hospodaření města. Pro mě je zásadní, že se nedostatky hospodaření popisují a doufám, že vzniknou i nové kroky, které zabezpečí nedostatek stabilních příjmů. Kdo je, prosím, novým architektem města?

Vařeka: Pan Malý.

Kareš: Bylo by dobré, kdyby s námi pohovořil. Jeho rozhodnutí a názory mohou hrát důležitou roli. Zabývejme se tím, aby vznikla funkce městského zahradníka, tím nemyslím člověka s motykou, ale odborníka. K tomu mému žádání o materiály, to je takovým mým údělem. oslovují mě spoluobčané a lidé z naší kandidátky. Já jsem to dělal vždycky. Měl jsem přes 50 interpelacií asi ze 75 na minulém volebním období. Že začnete říkat na tiskovách, kolik Kareš stojí...mohli jsme si to ujasnit mezi sebou a rozumně se domluvit a upřesnit. Všechny údaje jsou podle mě el. evidované a jde o o stahování údajů. Nechci zbytečné údaje. 

Vařeka: Co se týče vašeho požadavku, tak úředníci si poslechnou záznam a podle toho postupují dále, já do toho nevstupuji. Je třeba si dát pozor na to co požaduji.

Kareš: Takto podrobné materiály nebudu požadovat. Stačil jeden telefonát. Hitem kampaně byla otevřenost a transparentnost. Asi bych se toho nedočkal, tak jsem se do toho pustil sám. Je to i v zájmu těch, kteří ty práce vykonávají. Jestli chcete vytvářet registr smluv, tak tam toto patří. 

Tajemnice: Nabídka, abyste se dostavil k osobnímu jednání. Tu jste dostal písemně v minulé odpovědi. Teď jsem postřehal, že se ptáte vedoucího odboru. Nikdo ze zaměstnanců nemůže mít dohodu, to neexistuje. 

Kareš: Vyhláška o omezení konzumace alkoholu, hodnotím jí velmi pozitivně. Otevření hřišť o prízdninách velmi kvituji. Ale je potřeba hlídat bezpečnost dětí a hygienu. Navštívil jsem několikrát naši kompostárnu. Je v podstatě zaplněna. Podívejte se v jakém stavu je sekání města, ale plocha je z většiny plná. Zajímalo by mě, kam se bude dávat ta další tráva. Mám vážné obavy, jestli je kompostárna dostatečně dimenzovaná. 

Mácha (ředitel TS): Nespěchal bych s hodnocením. Nemám zprávy. První várky kompostu se bude odvážet. Zatím věřím, že kapacita je správná. 

Kareš: Pane Švendo, zajedeme tam, prosím? Ten traktor bude mít podle mého názoru krátkou životnost. Rada města ukončila výběrové řízení na pronájem zábradlí? Proč jste to nenechali v rukách města?

Švenda: TS vysoutěžily ty plochy a chtěly, aby ekonomický přínos byl větší, než kdyby to provozovaly samy. 

Kareš pouští prezentaci obrázků z kompostárny. 

Vařeka: Těší mě váš zájem o kompost, ale mějte slitování. 

Kareš: Pane starosto, jestli vás to nezajímá, tak jděte na kávu.

Pikrt: Já už chci domu.

Kareš: Pavle jdi, ty už sis odhlasoval.

Stříbrnský: Žádám přestávku 5 minut.

Byla vyhlášena přestávka uprostřed Karešova příspěvku, to se mu ale očividně nelíbí.

18. 05. 2015 (19:48:20)  

Ze sálu odešlo během přestávky velké množství zastupitelů.

18. 05. 2015 (19:54:23)  

Ze sálu odešli i téměř všichni úředníci. 

18. 05. 2015 (19:57:13)  

Jednání pokračuje. 

Kareš: Dále jen drobná poznámka. Když budou další rozbory, zkuste posílat ty informace o konání dřív. Pane Vařeko, minimálně jste dohnal a vytvořil situace, které tu byly minule. Uprostřed mého vystoupení mi vzít slovo a přerušit diskuzi, nepamatuji si, že by se někdy něco takového stalo. Mrzí mě, že to bylo ze strany TOP 09, která tady byla dříve pranýřována. 

Král: Chtěl jsem se zeptat na narovnání majetkových vztahů v Klatovské ulici. Měl jsem z toho špatný pocit. Jak se ta záležitost vyvíjí?

Vařeka: Přiznám se, že nejsem plně zorientovaný. Nedokážu na to odpovědět, odpovím písemně. 

Dvořák: Pan kolega Řihák dal najevo, že nechce už vystupovat. Ptal jsem se ho na zaměstnávání jeho sestry. Neberte si do pusy mého syna, mě klidně, to je mi jedno.

Danda: Dobrý večer zbytku. Zastupitelstvo už není usnášeníschopné, chtěl jsem dát návrh, aby rada prolomení stavební uzávěry diskutovala na zastupitelstvu města, ale už je nás jenom 12, takže to nemá smysl. Myslím ale, že by to šlo i v rámci slušnosti. 

Dvořák: Myslím, že jako rada jsme se i trochu spálili, ale z pohledu zákona to právně nejde.

Řihák: Já jsem řikal, že nebudu vystupovat. Já nemám problém odpovědět. Jsou tu 4 dotazy na mojí sestru. Na podobné jsem odpovídal na policii a ne jenom já. Jestliže pan Dvořák říká, že se bojí odpovědět. Já jeho syna nenapad, já se jenom bránil. Já tu mám věci, na kterých jsem se ptal na zastupitelstvu. Ptal jsem se, jestli a proč chodí na rady. Vy jste mě obvinil, že jsem něco zveřejnil, určitě jsem je nezvěřejnil, možná si redaktor pribram.cz jen dosadil jména, o kterých jsem hovořil na naší tiskové konferenci. Pane Dvořáku, já vás přestanu napadat, ale přestaňte napadat i vy mě. Neříkejte o někom, že je nevzdělanec, to není o maturitě. Možná se ukáže, že vy také zaměstnáváte někoho bez maturity. Takhle tvrdé reakce od vás jsem nečekal. Pan Kareš a pan Švenda nás taky řezali, ale napamatuji si, že jsme jim upírali právo na informace. 

Dvořák: My máme oba dva pocity, že se bráníme, já mám ten stejný pocit. Ten, kdo nemá maturitu, není nevzdělanec. Pokud bych dělal vaši práci, v tom případě bych pak byl nevzdělanec, zobecňovat to nechci.

Kareš: Nějakou poradkyni snad dělá paní Němcová, která má základní školu. Jaké má kvalifikace?

Ženíšková: Pracuje pod úřadem vlády a je hrazena z úřadu vlády. Je to lokální asistent. Má všechna potřebná vzdělání. 

Řihák: Má paní Němcová maturitu?

Ženíšková: Je zaměstnanec Úřadu vlády, zeptejte se tam, nejsem si tím jistá.

Vařeka končí dnešní jednání. Děkujeme za pozornost.

18. 05. 2015 (20:12:21)  Další články

Strakonická zažívá další komplikace. Řidič superbu skončil za svodidly na střeše Strakonická zažívá další komplikace. Řidič superbu skončil za svodidly na střeše Nakaženou dívku zaskočily nenávistné reakce: Vyhrožovali mi, že mě pobodají nebo rozbijí hlavu Nakaženou dívku zaskočily nenávistné reakce: Vyhrožovali mi, že mě pobodají nebo rozbijí hlavu U Lazska narazil taxík do stromu, řidiče odvezli do nemocnice U Lazska narazil taxík do stromu, řidiče odvezli do nemocnice Hasiči museli zraněného muže z vozidla vyprostit. 3. srpna 2020   (08:39) Fanoušci vojenských a historických aut zbystřete: Až sto vozů se předvede v Rožmitále pod Třemšínem Fanoušci vojenských a historických aut zbystřete: Až sto vozů se předvede v Rožmitále pod Třemšínem Druhý srpnový víkend se do Rožmitálu pod Třemšínem sjedou vojenská a historická vozidla. Hlavní program se odehraje během soboty 8. srpna, kdy posádky čeká orientační závod, návštěvníky pak zábavné odpoledne s hudbou. 3. srpna 2020   (06:16) Růžička v Letech vyzval k odsouzení projevů anticikanismu Růžička v Letech vyzval k odsouzení projevů anticikanismu Čeněk Růžička z Výboru pro odškodnění romského holocaustu připomněl také více než tři tisíce Romů povražděných nacisty v noci na 3. srpen 1944 při likvidaci takzvaného cikánského rodinného tábora v Osvětimi. 2. srpna 2020   (16:03) Na transparentní účet pro rodinu zemřelých ve Lhotě bylo zatím vybráno téměř 70 tisíc Na transparentní účet pro rodinu zemřelých ve Lhotě bylo zatím vybráno téměř 70 tisíc Hygienici opět zkontrolovali kvalitu vody na koupalištích. Na některých místech doporučují po vykoupání sprchu Hygienici opět zkontrolovali kvalitu vody na koupalištích. Na některých místech doporučují po vykoupání sprchu Kvalita vody na některých přírodních koupalištích se zhoršila. Nový rybník v Příbrami má vodu na nejlepším stupni. 2. srpna 2020   (10:49) Z Lázu znělo cinkání postrojů a řehtání koní Z Lázu znělo cinkání postrojů a řehtání koní Stovky lidí přilákala soutěž tažných koní nedaleko Příbrami 2. srpna 2020   (07:28) V budově léčebny dlouhodobě nemocných v příbramské nemocnici oznámil anonym bombu V budově léčebny dlouhodobě nemocných v příbramské nemocnici oznámil anonym bombu
Dvě hasičské jednotky vyjížděly k požáru bytového domu, jednalo se o grilování Dvě hasičské jednotky vyjížděly k požáru bytového domu, jednalo se o grilování Policisté byli připraveni v případě skutečného zahoření pomoci hasičům s evakuací obyvatel. 1. srpna 2020   (20:17)
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz