20. 1. svátek má Ilona

Dnes se zastupitelé sejdou naposled před prázdninami, budeme u toho

ON-LINE PŘENOS
27. června 2016   (06:13)
Dnes se zastupitelé sejdou naposled před prázdninami, budeme u toho

Náš online přenos začíná v 16.00.


Na dnešní odpoledne je naplánované poslední zasedání příbramského zastupitelstva před letními prázdninami. Na programu jsou zhruba tři desítky bodů, některé z nich natolik závažné, že lze očekává delší diskuze i celkový průběh.

Zastupitelé budou řešit například prodej nástavbových bytů v Dlouhé ulici. Toto téma bylo již několikrát odloženo. Nájemníci požadují prodej za dříve slíbenou cenu, nově navržená je několikanásobně vyšší.

Mezi body je i záměr na založení destinační agentury Brdy nebo návrh na soudní smír v kauze Mera-Czech. Projednávána bude i zpráva o hospodaření města za loňský rok. Rada města předkládá i návrh na založení několika peněžních fondů, které by napomohly směřování peněz. Nebudou chybět ani tradiční prodeje nemovitostí a pozemků v majetku města.

Průběh zastupitelstva můžete sledovat i prostřednictvím našeho psaného online přenosu, který začíná krátce před 16. hodinou.

Program:
1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Převod nástavbových bytů do vlastnictví nájemců v Příbrami III – Dlouhá, Milínská ul.
3. Záměr založit destinační agenturu Brdy
4. Návrh na soudní smír v soudním sporu ve věci žalobce JUDr. Miroslava Müllera, správce konkursní podstaty úpadce MERA - CZECH a.s., v likvidaci, proti žalovanému městu Příbram
5. Informace o odstoupení paní Ing. Petry Jílkové, Ph.D., z funkce členky OV Příbram IX – Nová Hospoda a návrh na jmenování nové členky paní Lucie Kušnírové
6. Stanovení oddávajícího pro volební období 2014-2018
7. Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2015, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 01.01.2015 do 31.12.2015
8. Návrh na zřízení tří fondů města Příbram: Fondu obnovy vodohospodářského majetku, Fondu pozemků a Fondu staveb
9. Návrh na vyhlášení III. výběrového řízení na poskytování zápůjček z Fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2016
10. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti u pozemků par. č. 3176/1 a 3176/47 v k. ú. Příbram
11. Zpráva o stavu a množství dlažebních kostek ve vlastnictví města Příbram
12. Vodovod Žežice – uzavření smlouvy o zřízení a nabytí služebnosti u pozemků par. č. 4246/95, 4349/63 a 4246/29 v k.ú. Příbram
13. Žádost o změnu účelu dotace
14. Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram
15. Žádost o dotaci (Nadační fond Šance onkoláčkům Příbram)
16. Žádost o dotaci (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením České republiky, pobočný spolek Příbram)
17. Žádost o dotaci (Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska Příbram)
18. Informace týkající se pozemku p. č. 4233/1 v katastrálním území Příbram a návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 513/2013/ZM ze dne 25.02.2013
19. Žádost o prodej části pozemku p. č. 69/5 o výměře cca 130 m2 z celkové výměry 2031 m2 v katastrálním území Zdaboř
20. Výkup pozemků p. č. 2236/1, p. č. 2237, p. č. 2238/1, p. č. 2238/2, p. č. 2239/1, p. č. 2239/2 vše v katastrálním území Příbram
21. Návrh na revokaci usnesení z náhradního 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 12.10.2015 (pokračování zasedání ze dne 14.09.2015), č. usnesení 280/2015/ZM a žádost o nové projednání prodeje části pozemku p. č. 239/1 o vým. cca 66 m2 v katastrálním území Příbram
22. Žádost o prodej nebo pronájem pavilonu tělocvičen v Příbrami VII, Žežická 193
23. Žádost o prodej pozemku p. č. 4233/51 v k. ú. Příbram
24. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 101/12 v k. ú. Žežice
25. Žádost o prodej pozemků v majetku města v k. ú. Příbram
26. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4516/1 v k. ú. Příbram
27. Žádost o prodej částí pozemků p. č. 3167/11 a p. č. 3167/25, oba v k. ú. Příbram
28. Výkup pozemku p. č. 763/1 v k. ú. Lazec
29. Rozhodnutí o prodeji pozemku p. č. 4606/17, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 141 v Příbrami IX a pozemku p. č. 4606/16, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 143 v Příbrami IX, vše v k. ú. Příbram 1
30. Výkup pozemku p.č. 28/51 v katastrálním území Zdaboř
31. Různé

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

27. 06. 2016 (15:49:51)  

Sál se pomalu plní lidmi. Dnes je na programu 31 bodů, pokud nedojde k jeho úpravě. 

27. 06. 2016 (15:52:29)  

Jednání bylo zahájeno. Z dnešního jednání jsou omluveni: Vácha, Kresslová, Kareš, Mráz, Stříbrnský, Molnár (přijde později), Kyselák (přijde později), Větrovský (přijde později). V tuto chvíli je v sále 17 zastupitelů. Ověřovateli budou Král a Řihák. Danda odmítl, necítí se dobře.

27. 06. 2016 (16:04:19)  

Vařeka: Navrhuji doplnit bod Stanovení přísedícího okresního soudu jako číslo 31. 

 
Řihák: V bodě různé se chci zeptat na odval kameniva u šachty č. 15. 
 
Kyselák dorazil.
 
Bod č. 31 zařazen.

27. 06. 2016 (16:05:34)  

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Ing. Podlaha: Právě dnes je to 800 let o zápisu o města Příbrami. 

27. 06. 2016 (16:08:04)  

2. Převod nástavbových bytů do vlastnictví nájemců v Příbrami III – Dlouhá, Milínská ul.

 
Sýkorová: Jsou tři varianty. Rada doporučuje třetí variantu. Nájemníci sepsali petici, která je v příloze. 
 
Vařeka: Cituji zákon o obcích. "Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně.... Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Při úplatném převodu majetku se cena sjednává podle ceny obvyklé, odchylka musí být zdůvodněna." 
Obeslal jsem zastupitele, kteří mají právní povědomí, aby nám sdělili své stanovisko. Dostal jsem ho od paní Humlové a Kyseláka. 
 
Říhová: To co, řeknu nebude zřejmě vzbuzovat žádné velké nadšení. Osobně jsem upozornila na to, že těžko nabízet byt za cenu X a jinému, který tam bydlí o něco déle za cenu jinou. Vidím v tom porušení rovnosti občanů před zákonem a domnívám se, že prodej by měl být všem oprávněným nájemcům za stejných podmínek. Jsem názoru, že je zde předkupní právo. Myslím, že v Příbrami se privatizovalo již hodně bytů a setkala jsem se s mnoha případy, kdy lidé prodávají koupené byty násobně dráže. Při prodeji by se zastupitelstvo mělo chovat jako někdo, kdo spravuje tento majetek. Prodej majetku pod obecnou cenou by měl být řádně zdůvodněn. Nesouhlasím s tím, pokud bychom prodávali za různé ceny podle délky nájmu. Toto stanovisko nepovažuji za dobré. Pokud se rozhodneme prodávat za nižší, než je cena obvyklá, musí být naše odůvodnění hodně dobré. Musíme se chovat s péčí řádného hospodáře. Vím, že takový prodej by asi byl uvítán těmi, kdo tam bydlí. Musíme citlivě vážit, co je zájmem města a co zájmem nájemníků bytů. Podle mého názoru není zastupitelstvo vázáno minulými smlouvami, protože se nejedná o žádný právní akt. Nelze interpretovat jako budoucí příslib. Co se týče ceny, asi jsme všichni za jedno, ač jsme byli zvoleni za různá uskupení. 
 
Humlová: Jsme ve shodě, že pokud budeme prodávat, tak za stejných podmínek. Jsem spíš pro, abychom se drželi toho, co bylo přislíbeno. Není to prodej bytů v celém domě. Ostatní to dostali za jiných podmínek. V celém objektu by to mělo být za stejných podmínek. 
 
Kyselák: Město se zabývalo prodejem v roce 2009. Nyní je rok 2016 a já musím konstatovat, že město neučinilo adekvátní krok, kterým by učinilo nějaký příslib, že bude nyní prodávat za cenu jako v roce 2009. Oni mají právo si byt koupit, ale nemusí. Mohou ho v nájmu dále užívat. Jedině zastupitelstvo města má právo stanovit podmínky prodeje. Zastupitelé, máme to na zvážení, co uděláme. Nikomu neubližujeme. Buď chceš koupit, nebo nekupuj.
 

27. 06. 2016 (16:29:20)  

Říhová: Osobně se domnívám, že to, zda realizujeme majetek města s péčí řádného hospodáře je určováno ke dni, kdy tak činíme. Náš krok bude posuzován nyní v černu, kdy rozhodnutí učiníme. Pokud se v roce 2009 prodával by za 50 tisíc a dneska bychom se rozhodli ho prodat za 50x tolik, tak se domnívám, že to neni porušení rovnosti před zákonem, protože jsme v jiné době a v jiných podmínkách. 
 
Kyselák: Bývalé vedení neučinilo žádný právní úkon. Smlouva o smlouvě budoucí nebyla podepsána. Vedení města tehdy nevědělo, co bude, nelze to vyčítat. 
 
Švenda: V případě, že bychom realizovali to usnesení z roku 2009, jednalo by se o plýtvání s veřejnými zdroji. Byty město zaplatilo, stálo to 39 milionů. Částečně to bylo kryto z dotace (16 mil). Z našeho rozpočtu tak šlo asi 23 milionů. Za tyto peníze se vystavělo 51 bytů. Průměrné náklady na jeden byt byly 775 tisíc. Původní usnesení je 6,4 procenta nákladové ceny. Cena dle znaleckého posudku činí 321 tisíc, podle usnesení z roku 2009 by byla 49 tisíc. Stanovisko TOP 09 nemůže podpořit prodej za podmínek z roku 2009.
 
Říhová: Osobně nepovažuji za porušení rovnosti lidí před zákonem, že se v roce 2009 prodalo za cenu X a dnes by se prodávalo za cenu jinou. Problém bych viděla, pokud by se teď prodávalo za různou cenu kvůli tomu, že zde někdo bydlí déle. 
 
Dvořák: Koušeme do kyselého jablka. Řešení nemůže nikoho uspokojit. Pro mě je nejdůležitější právní pohled, abychom neporušili své povinnosti. Všechny právní názory měly společné, že je nepřípustné dělat rozdíly. Moje názory se vyvíjejí. Pokračovat v dosavadních chybách není o rovnosti ale trestuhodnost. Není jiné cesty než dodržet jemně oslazenou tržní cenu, která je přibližně na polovině normální tržní ceny. Ano, byty jsou zanedbané, ale i takový se prodává přibližně dvakrát dráž. Pokud ho někdo koupit nechce, ať tam dál žije v nájmu.
 
Řihák: Trochu mě překvapuje, že tento bod jsme už několikrát projednali a že jsme v bodě 0. Vy jste revokovali usnesení z dubna 2009. Záleží na nás, co schválíme. Když jsem nastoupil v roce 2006, tady se prodávaly byty už za mých předchůdců a nastavila se nějaká cena a my jí zvyšovali. Zdůvodnění jsou nízké platy, vysoká nezaměstnanost. Podívejte, jak to mají lidé opravené, to proto, že jsme jim nevytáhli peníze z kapes. Cena podle znaleckého posudku je vysoká. 
 
Vařeka: My jsme zdůvodnění hledali, paní Ženíšková má něco připraveno. Domnívám se, co se bytové politiky týče, nejsme na tom tak jako některá jiná města, kde si bytů nechali více. Když dnes chceme 24 bytových jednotek, ruinuje nám to rozpočet. 
 
Král: Když poslouchám rozpravu a vzpomenu si na diskuze ohledně revokace toho původního usnesení, tak mi tak trochu přijde, že radnice přechytračila sama sebe. My jsme pro revokaci nebyli. Nedokážu si představit, jak hledáme nějakou částku. 
 
Ženíšková: Chci poukázat na zásady o prodeji bytů, které jsou stále v platnosti. Udávají cenu 1500 Kč za metr a dávají možnost změnit cenu o 50%. Byty nejsou v dobrém stavu. Měli bychom se držet slibu z roku 2009. Dovoluji si dát návrh na usnesení, aby zastupitelstvo vzalo petici na vědomí a odchýlilo se od ceny z důvodu dokončení privatizace a schválení prodeje za cenu 1500 Kč za metr čtvereční za podmínek bezdlužnosti. A garanci kupní smlouvy po dobu dvou let. 
 
Švenda: Chápu argumenty, které vznesla paní místostarostka. Pane Řiháku, podklady měly být v materiálu již v roce 2009. Díval jsem se na to jako řádný hospodář. 
 
Kyselák: V důvodové zprávě se uvádí, že posudek byl zpracován na vybrané typové byty, já s tím souhlasím. Dal bych slevu od znaleckého posudku dle kvality bytu. Nikdo nám nemůže nic říct, pokud řekneme, že jsme přihlédli ke kvalitě a okolnostem. S paní místostarostkou nemůžu souhlasit se vším. My nemůžeme říct, že s tím 10 let nic nesmí dělat. Ať si s tím dělá každý, co chce. Ze zákona nemůžeme takto nikoho omezovat. 
 
Vařeka: Chci připomenout institut předkupního práva.
 
Šedivý: O privatizaci se zde mluvilo hodně dlouho, nebudu to opakovat. Pořád se točíme do kola. Víte, proč se přistoupilo na budování těch bytů? Protože se tam využily dvě věci - střechy byly v dezolátním stavu, nelze si vzít tabulku, musí se započítat i oprava těch střech. Paní místostarostka mě předběhla, ale chtěl jsem na tyto zásady také upozornit. Pan magistr Král má pravdu, kdyby se nerevokovalo to usnesení, nebyli bychom v těchto problémech. Zastupitelstvo příslib dalo, i když to nebylo žádnou smlouvou, byl to morální závazek. 
 
Vařeka: Chci říct, že svět je úplně naruby. Ti, co konat mohli, tak nekonali. Dnes bychom tu nemuseli takto sedět. V tom roce 2009 se také prodal byt panu Šedivému. 
 
Řihák: Dostáváme se do roviny politických urážek. Nebudu na panu Švendu reagovat, chtěl bych poděkovat paní místostarostce. Její návrh jsme připraveni podpořit. Před hlasováním chci požádat o krátkou přestávku.
 
Větrovský: Toto usnesení s největší pravděpodobností podpoříme. Máme podobný názor. 
 
Kyselák: Chci upozornit, že máme zákon o oceňování. Ten se zabývá obecnou obvyklou cenou. Návrh za 1500 je tak dobrácký, že budu hlasovat proti.
 
Švenda: Je to složité. Byla by to křivda proti dalším obyvatelům, těm to nabídnout nemůžeme.
 
Dvořák: Chci říci, že jsem si žádného osočování nevšiml. Jsem zastupitel všech 30 tisíc obyvatel. Řada obyvatel na to podle ceny dle znaleckého posudku, nebudu mít peníze. Využil bych fond obnovy města a poskytl obyvatelům výhodný úvěr, aby jim město pomohlo.
 
Rotter: Děkuji za právní i ekonomická stanoviska. Dnes chci mluvit spíše o etické rovině. Město nějakým usnesením vyjádřilo, co chce provést. Obyvatelé nejsou právníci a počítali s tím. V tuto chvíli se přikláním k návrhu Ženíškové. 
 
Šedivý: Pane starosto, nechci sem zanášet nějaké rozbroje, ale to co jste použil, byl normální faul. Sportovec, který běhá půlmaraton, by se měl chovat jako sportovec. Prodaly se tisíce bytů, proč jmenujete zrovna mě? Řekl jste, že se budou hledat viníci. Vy jste v zastupitelstvu nebyl. Mluvilo se o tom dlouho, ale byla tam státní dotace, která činila problémy. Pan Dvořák mluví o 33 tisících a ptá se, jak to tomu zbytku vyrovnat? To není možné, většina Příbramáků si 10 tisíc bytů koupila se slevou, ti už mají vyrovnáno. Taky jsme tehdy říkali, že je to nefér, ale to nejde vyrovnat. 
 
Vařeka: Pokud sem někdo zanese kontroverzní tón, těžko se opouští. Zmiňoval jsem vás, protože jste na tom stejném zastupitelstvu k tomu bytu přišel.
 
Větrovský: Pane Rottere, líbilo se mi vaše vystoupení. Slib je podle mého základ. Pomáhal jsem s festival na Nováku. Nedostal jsem žádné peníze, nic jiného. Taky jsem ten slib mohl porušit a nepomáhat. Budu hlasovat pro návrh paní Ženíškové.
 
Řihák: Tím, že jsme prodali byty, ty domy si opravili. Neměli bychom se vzájemně jmenovat a osočovat. Návrh je dobrý. Budeme hlasovat pro tento návrh, naše město bude moci i dále vzkvétat.
 
Svoboda: Těch zastupitelů se tady už vystřídalo hodně, většina z nás byt už obdržela. Bylo by nemorální, kdybychom pro stejnou cenu ruku nezvedli. Jsem připraven prodej podpořit. 
 
Danda: Budu pro to také hlasovat. 
 
Vyhlášena přestávka .
 

27. 06. 2016 (17:29:20)  

Po přestávce se bude hlasovat o prodeji nástavbových bytů.

 
Vařeka: Máme dvě drobné úpravy a požadavek, aby se každý z bodů hlasoval jednotlivě.
 
Petici vzali zastupitelé na vědomí.
 
Nyní se hlasuje o prodeji bytů za cenu 1500Kč/metr čtvereční oprávněným nájemníkům. Bod byl přijat 13 hlasy včetně garance 2 let. 

27. 06. 2016 (17:58:34)  

3. Záměr založit destinační agenturu Brdy

 
Fischer: Správa CHKO musí řešit věci, které jí nepřísluší. Jednalo by se o apolitický subjekt, realizoval by projekty na celém území Brd. 
 
Vedral: Je potřeba koordinovat rozvoj této destinace. Nyní není k dispozici prakticky nic. Turisté tam tápou a nejsou schopni se jakkoliv orientovat. Agentura musí využít potenciál okolních obcí. Budou vypsány dotace na financování. Když vše dobře dopadne, do konce roku by mohla agentura založit. 
 
Řihák: Nepamatuju si, že by kraj schvaloval tento záměr. Není pravda, že by se v této věci nic neudělalo. Už proběhlo mnoho jednání. Mohlo se to projednávat i v komisích.
 
Vařeka: Jedná se pouze o záměr, do komisí to pak určitě půjde.
 
Molnár: Vítám tuto iniciativu. Je to ale ještě běh na dlouhou trať.
 
Král: Tento záměr podpoříme. Pokud by se to mělo týkat jen několika obcí, ztrácí to smysl. Je třeba dbát i na udržitelnost, je to dlouhodobá záležitost. 
 
Brožíková: Nebude se to křížit se svazkem obcí? 
 
Vedral: Nebude, je to poměrně častá otázka. 
 
Dvořák: Jsem rozpolcený. Brdy znám hodně dobře a vím, že je to nádherný kus přírody. Jakmile se rozjede turistický průmysl, tato krása zřejmě utrpí. Něco by se dít mělo, ale nevím čí úlohou by to mělo být. Já v tom nemám jasno. Proč by to nemohl plnit svazek obcí Podbrdska? Cena 150 tisíc za založení mi přijde vysoká. Osobně bych přivítal, kdyby rada zkoumala vhodnost založení této agentury. 
 
Řihák: Mělo se to už někde předjednat, je tu mnoho dotazů. Turistika je důležitá, ale důležitá je například i ochrana vody. 
 
Pikrt: Jsem rád, že se s touto aktivitou přichází. Nesrovnával bych to se svazkem obcí. Nevzdával bych se té možnosti být první. Hledáme, proč něco nejde.
 
Vařeka: Turismus v Brdech poroste. Jde o to, jakou roli chce v budoucnu Příbram hrát. 
 
Král: Mluvil jste o personálním obsazení z počátku? Jaký je předpokládán rozpočet po 2-3 letech?
 
Vedral: O regionu se nedá najít nic ani na internetu. Lidi do toho regionu jezdí. Co se týče rozpočtu, zkušenost je zhruba 2-3 miliony na roční provoz. Ty se dají čerpat z titulů, které budou vypsány. Když do toho členové něco dají, mají větší zájem to kontrolovat. 
 
Vařeka: V tomto roce máme schválený milion korun na rozvoj turistiky. Prostředky se nám mohou znásobit.
 
Nyní se hlasuje. Záměr nebyl schválen.
 

27. 06. 2016 (18:43:03)  

4. Návrh na soudní smír v soudním sporu ve věci žalobce JUDr. Miroslava Müllera, správce konkursní podstaty úpadce MERA - CZECH a.s., v likvidaci, proti žalovanému městu Příbram
 
JUDr. Antonín Janák: Soudkyně konstatovala, že důvody pro zrušení krajského soudu spočívají v tom, že jsou nepřezkoumatelné a obsahuje logické chyby. Pravděpodobně soud rozhodne stejně jako v předchozím řízení. To, že protistrana přišla s návrhem smíru, vychází z pragmatické stránky. Mohly by uplynout další dva roky a správce konkurzní podstaty je do té doby blokován. Částkou, kterou navrhují, jsem vcelku potěšen. Šance jaká je k obratu, významnou jí nevidím. Jsem přesvědčen, že lepšího výsledku nejsme schopni dosáhnout. Smír navrhuji uzavřít. 
 
Volný: Oni ten smír navrhovali již dvakrát, ale zastupitelstvo ho neschválilo. Částka se stále snižuje. 
 
Král: Jak může vzniknout škoda z neplatné smlouvy? 
 
Janák: Z té smlouvy jedna ze stran očekává zisk a ten zisk, pokud se nerealizuje v důsledku toho, že je neplatná, má právo na ušlý zisk. Odpovědnost za platnost smlouvy je na zadavateli. 
 
Kyselák: Rozsudek jsem si prostudoval a dodneška vůbec nebylo rozhodnuto o podstatě. Může vzniknout škoda v momentě zjištění, že smlouva je neplatná? Nesouhlasím s tím, aby se vyhovělo panu Müllerovi. On to potřebuje uzavřít. Navrhuji se dohadovat až v rámci odvolacího řízení. 
 
Janák: Rozsudek krajského soudu považuje nejvyšší soud za nepřezkoumatelný. Nevidím prostor pro otevření diskuze o tom, kdy vznikla škoda. Pokud má někdo právně relevantní nápad, tak ať mi ho sdělí. V celém spise není ani jeden takový argument. 
 
Král (T): Pane starosto, řiďme tu diskuzi. 
 
Vařeka: Tohle je právní disputace, která nás nikam neposune.
 
Dvořák: Koušeme do dalšího kyselého jablka. V roce 2014 město zaplatilo asi 8 milionů, na začátku roku nám je vrátili a nám hrozí, že je budeme zase platit. Ty peníze musíme mít bokem. Přimlouvám se za uzavření smíru. Skoro 5 milionů nám zbyde a kapitola bude uzavřena. 
 
Janák: Ať to pan Kyselák převezme, uzavře si pojistku na 5 milionů.
 
Kyselák: Nedělám mi to problém, pane kolego.
 
Říhová: Domnívám se, že nemáme dostatek materiálů, abychom mohli kvalifikovaně rozhodnout. To, co uvádí pan Kyselák je také velká pravda, protože každého z nás napadne, jak v roce 2002 mohla něco Investa stavět, když byla v konkurzu. Nechci rozvíjet diskuzi na toto téma, protože to by znamenalo mít prostudovaný celý spis. Chybí mi podklady, jestli je možné to vyřešit i jinak. Podklady nejsou v insolvenčním rejstříku. Nebylo by levnější koupit pohledávky a stáhnout to? Nevím, jestli je možné takto postupovat. Potřebovali bychom bližší informace o konkurzním řízení. Za sebe říkám, že tu nemám dostatek podkladů, považuji za rozumný návrh, abychom dali hlavy dohromady a uvidíme, jak rozhodne provoinstanční soud. Pokud na to správce tak spěchá, můžeme se k návrhu smíru vrátit.
 
Janák: To, co navrhuje kolegyně, je proti zákonu. Vzhledem k tomu, že bylo ukončeno dokazování, není prostor pro jiné hodnocení důkazů. Termín na smír je ještě cca do 10 dnů, jednání bylo odročeno na konce července. 
 
Vařeka: Takže to musíme dnes rozhodnout. 
 
Humlová: Neshodnu se s kolegy. Jsem na straně pana Janáka. Byla jsem u stovek konkurzních řízení. Běží nám úroky. Je to maximum, na co může správce jít. 
 
Řihák: Město Příbram hájilo své zájmy. My dneska musíme rozhodnout, i když je tu více názorů. Pro mě je klíčové stanovisko pana Volného a Janáka. Chtěl bych požádat o krátkou pauzu před hlasováním. 
 
Švenda: Podporovali jsme to, abychom se soudili, ale teď ve vývoji času jsme pro smír, protože se domníváme, že to vyjde levněji.
 
Vyhlášena přestávka.
 
 

27. 06. 2016 (19:23:43)  

Po přestávce se bude hlasovat o soudním smíru v kauze Mera-Czech. 

 
Soudní smír byl odsouhlasen.

27. 06. 2016 (19:33:34)  

5. Informace o odstoupení paní Ing. Petry Jílkové, Ph.D., z funkce členky OV Příbram IX – Nová Hospoda a návrh na jmenování nové členky paní Lucie Kušnírové

 
Odsouhlaseno dle návrhu.

27. 06. 2016 (19:35:40)  

6. Stanovení oddávajícího pro volební období 2014-2018

 
Oddávat bude i Josef Řihák. Odsouhlaseno.

27. 06. 2016 (19:36:42)  

7. Zpráva o hospodaření města Příbram za rok 2015, závěrečný účet a účetní závěrka za období od 01.01.2015 do 31.12.2015

 
Dvořák: Doporučuji schválení usnesení. Ekonomika města se vyvíjí správným směrem. Došlo k významnému zlepšení ve většině ukazatelů. 
 
Řihák: Abychom byli racionální, ty ukazatele jsou dobré. Ale chybí mi tabulka investic. Kolik peněz se dalo do investic? Nechci vytahovat minulý zápis, ale když pan Danda vystoupil, tak pan radní řekl, že bývalé vedení nezadlužilo město. Ono se to hospodaří, když se zvedne daň z nemovitosti a nic se nestaví, to se pak hospodaří.
 
Šedivý: Ty poznámky o tom, jak se to významně zlepšilo, to je o tom, co říká pan Řihák. Záleží, jestli  se peníze dávají do banky, nebo se investují. Nelíbilo se mi, jak pan Dvořák řekl, že splácíte staré půjčky, to jsme taky platili. Ty podmínky byly velmi dobré a nemáme se zaco stavět. Když se nebude nic stavět a investovat, peníze budou přibývat a naopak. Vy pořád říkáte, že to děláte dobře a ostatní to dělaji špatně. Nevíte, co bude za dva roky, mohou vás pomlouvat vaši nástupci a to se mi nezdá moc dobré.
 
Humlová: Pro mě je rozhodující doporučení auditora. Je pro mě zarážející zpráva inventarizační komise.
 
Cikler: Je třeba si uvědomit, kdy to vznikalo. Zvýšení daně se v rozpočtu promítnout nemohlo. 
 
Dvořák: Investice pro rok 2015 byly naplánovány ještě rok předtím. To byly liché argumenty. Vždycky jsem říkal, že dlouhodobé úvěry byly dobré. Špatný byl kontokorent. Argument, že se s tím vykrývaly peníze z dotací, je nesmysl. Co se týká stavu na běžném účtu, je to jeden z mnoha ukazatelů, dá se zmanipulovat. Plánujeme na příští rok. Nikdy nás za nic nechválíte. 
 
Šedivý: To, že vás nechválím, také vás nepomlouvám na rozdíl od vás. Těch projektů bylo mnohem víc, nemůžete porovnávat jenom rok 2014. 
 
Řihák: Udělalo se toho tady v minulosti hodně. A když tak dobře hospodaříte, proč se zvýšila tedy daň?
 
Diskuze ukončena. Bod odsouhlasen.

27. 06. 2016 (19:52:41)  

8. Návrh na zřízení tří fondů města Příbram: Fondu obnovy vodohospodářského majetku, Fondu pozemků a Fondu staveb

 
Dvořák: Apeluji, abychom to schválili. Fondy pomohou lepšímu směřování peněz.
 
Humlová: Je představa, o jak velký objem by se jednalo? 
 
Dvořák: Co se týče fondu pozemků, záleží vždy na rozpočtu. Když se schválí, že tam budeme mít 3 miliony z prodeje pozemků, tak ty budou v tom fondu. 
 
Vařeka: U pozemků je to tak, že cokoliv prodáme, bude na fondu a budou použity na nákup pozemků.
 
Řihák: Myslím, že ty fondy jsou dobré. Je dobré říci, že žádné peníze se neztrácely, aby si to občané nemysleli.
 
Založení fondů bylo schváleno.

27. 06. 2016 (19:58:50)  

9. Návrh na vyhlášení III. výběrového řízení na poskytování zápůjček z Fondu FOM (Fond oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram) v roce 2016

 
Nikdo se do předchozího nepřihlásil. 
 
Schváleno bez diskuze.

27. 06. 2016 (20:01:10)  

10. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti u pozemků par. č. 3176/1 a 3176/47 v k. ú. Příbram

 
Odsouhlaseno.

27. 06. 2016 (20:03:45)  

11. Zpráva o stavu a množství dlažebních kostek ve vlastnictví města Příbram

 
Počítá se s využitím u parkovišť u nemocnice a u Hvězdičky. 
 
Vařeka: Na Hájích jsme za uložení platili 24 tisíc. Na Nováku jsme to přebírali a je tam asi 25 nákladních vozů nepořádku.
 
Odsouhlaseno.

27. 06. 2016 (20:07:48)  

12. Vodovod Žežice – uzavření smlouvy o zřízení a nabytí služebnosti u pozemků par. č. 4246/95, 4349/63 a 4246/29 v k.ú. Příbram

Odsouhlaseno.

27. 06. 2016 (20:11:25)  

13. Žádost o změnu účelu dotace

 
Odsouhlaseno.

27. 06. 2016 (20:13:31)  

14. Pravidla pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram
 
Dvořák: Nová pravidla jsou méně důležitá než to, co nás teprve bude čekat a to jsou samotné programy. Jedná se hlavně o zpřesnění na základě vývoje legislativy. 
 
Dojde ke sjednocení žádostí. 
 
Brožíková: Už na tom pracujeme na komisích. 
 
Odsouhlaseno.

27. 06. 2016 (20:23:17)  

15. Žádost o dotaci (Nadační fond Šance onkoláčkům Příbram)

 
Schváleno bez diskuze.

27. 06. 2016 (20:24:28)  

16. Žádost o dotaci (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením České republiky, pobočný spolek Příbram)

 
Ženíšková: Čerpá prostředky ze Seniorpointu. Proto jen ty 3 tisíce. 
 
Bez další diskuze odsouhlaseno.

27. 06. 2016 (20:26:26)  

17. Žádost o dotaci (Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska Příbram)

Neschváleno - obdobnou akci bude pořádat SeniorPoint (turnaj v kuželkách).

27. 06. 2016 (20:30:28)  

18. Informace týkající se pozemku p. č. 4233/1 v katastrálním území Příbram a návrh na částečnou revokaci usnesení ZM č. 513/2013/ZM ze dne 25.02.2013

 
Řihák: Je mi líto, že Diamo nevyšlo městu vstříc. Co tam chtějí investoři stavět?
 
Vařeka: O žádném investorovi nevím. 
 
Dvořák: Jednali jsme ohledně skládky Bytíz a pan ředitel nám řekl, že oni už prostě nesmí. 
 
Kyselák: Potvrzuji slova pana Dvořáka. 
 
Šedivý: Proč musíme revokovat usnesení? Tím popíráme, že jsme měli zájem.
 
Volný: Pan Šedivý má pravdu. Je to jenom taková procesní tečka. 
 
Pikrt: O pozemek měla zájem společnost, která provozuje dům Maják. 
 
Zastupitelstvo neodsouhlasilo revokaci.

27. 06. 2016 (20:36:23)  

19. Žádost o prodej části pozemku p. č. 69/5 o výměře cca 130 m2 z celkové výměry 2031 m2 v katastrálním území Zdaboř

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

27. 06. 2016 (20:38:31)  

20. Výkup pozemků p. č. 2236/1, p. č. 2237, p. č. 2238/1, p. č. 2238/2, p. č. 2239/1, p. č. 2239/2 vše v katastrálním území Příbram

 
Rada doporučuje. Důležité pro zelenou páteř. 
 
Vařeka: Pro město je tento pozemek do budoucna důležitý. Nevíme, jestli majitel pozemku navrhovanou cenu přijme.
 
Šedivý: Iniciativu vítám. Renovace celého území bude velmi náročná. 
 
Zastupitelstvo schválilo za 2,2 milionů. 

27. 06. 2016 (20:43:28)  

21. Návrh na revokaci usnesení z náhradního 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 12.10.2015 (pokračování zasedání ze dne 14.09.2015), č. usnesení 280/2015/ZM a žádost o nové projednání prodeje části pozemku p. č. 239/1 o vým. cca 66 m2 v katastrálním území Příbram

 
Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

27. 06. 2016 (20:46:32)  

22. Žádost o prodej nebo pronájem pavilonu tělocvičen v Příbrami VII, Žežická 193

 
Rada nedoporučuje. Zastupitelstvo neschvaluje.

27. 06. 2016 (20:47:32)  

23. Žádost o prodej pozemku p. č. 4233/51 v k. ú. Příbram

 
S firmou proběhly už dvě přestupková řízení. 
 
Řihák: Já navrhuji cenu 1500 Kč/metr. 
 
Odsouhlaseno. 

27. 06. 2016 (20:51:50)  

24. Žádost o odkoupení pozemku p. č. 101/12 v k. ú. Žežice

 
Vařeka: Jedná se o totožnou situaci jako minule, jen hříšníkem je město samo.
 
Dvořák: Pane Řiháku, jak jste to tehdy řídil?
 
Řihák: Já si tady připadám jak na Zdaboři. Prosimvás, ten chodník končí na začátku a já bydlim někde na konci. To, co jste řekl, jsem si od vás nezasloužil. Ne všechny stavby dělá starosta. Ten chodník se začal dělat za předchozího starosty. Nemůžu ručit za všechny úředníky, tak mě tady neosočujte. Vypusťte mě ze svého repertoáru.
 
Odsouhlaseno. 
 

27. 06. 2016 (21:03:21)  

25. Žádost o prodej pozemků v majetku města v k. ú. Příbram
 
Tato záležitost se probírala už v říjnu 2015. 
 
Schváleno dle doporučení rady.

27. 06. 2016 (21:07:34)  

26. Žádost o prodej části pozemku p. č. 4516/1 v k. ú. Příbram

 
Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

 

27. 06. 2016 (21:09:14)  

27. Žádost o prodej částí pozemků p. č. 3167/11 a p. č. 3167/25, oba v k. ú. Příbram

 
Firma Senco chce zvětšit parkoviště pro zaměstnance. 
 
Dvořák: Je to šoustka. Je tam úzké hrdlo můstku přes potok. Jsem pro prodej. 
 
Řihák: Komise nedoporučila tento prodej. Myslím, že peníze, které dostaneme, nejsou až tak vysoké.
 
Šedivý: Nevím, jak postupovat. V tuto chvíli bych byl opatrný. Nebudu pro to hlasovat. Stavba lze provést i se souhlasem vlastníka.
 
Vařeka: Byl jsem se tam podívat a silnice je celá úzká. Podle mě je škoda si to ponechat. 
 
Kyselák: Připojim se k panu starostovi. Měli bychom jim to umožnit. Tam nikdo nic rozšiřovat nebude. 
 
Dvořák: Dávám návrh na prodej dle vnitřních cenových materiálů.
 
Volný: Rozšířit už to nepůjde. V jiném místě už nejsou pozemky města. 
 
Pikrt: Přikláním se k prodeji, situaci znám. Případně lze rozšířit na druhou stranu.
 
Řihák: Jen jsem upozornil, že komise, o které se opíráte, je proti. Rozhodněme hlasováním.
 
Občan (zástupce Senca): V bodě 25 byl odsouhlasen prodej a my nyní přijdeme o 32 parkovacích míst. Je to do budoucna nedostatečné. Nabíráme nové lidi a oni nemají kde zaparkovat. Na cestě jezdím každý den a bezpečně tam projedou dvě auta, což nelze říci o tom mostku, kde projede sotva jedno. Rádi bychom pozemek koupili a starali se o něj. 
 
Vařeka: Tříproudovou dálnici tam nikdy stavět nebudeme. 
 
Dvořák: Pane Řiháku, jestli se mnou máte problém, neberte si firmu Senco jako rukojmí.
 
Řihák: Já se jenom odvolávám na rozhodnutí komise. Já rozhoduji na základě svého svědomí.
 
Kyselák: Navrhuji ukončení diskuze.
 
Prodej nebyl odsouhlasen. 

27. 06. 2016 (21:26:15)  

28. Výkup pozemku p. č. 763/1 v k. ú. Lazec

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

27. 06. 2016 (21:27:49)  

29. Rozhodnutí o prodeji pozemku p. č. 4606/17, jehož součástí je stavba občanského vybavení č. p. 141 v Příbrami IX a pozemku p. č. 4606/16, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti č. p. 143 v Příbrami IX, vše v k. ú. Příbram 1

 
Rada doporučuje záměr prodeje formou obálkové metody s minimální cenou 2,1 mil. Zastupitelstvo schvaluje.
 

27. 06. 2016 (21:33:36)  

30. Výkup pozemku p.č. 28/51 v katastrálním území Zdaboř
 
Rada doporučuje za cenu 375 Kč. Pozemek je pod komunikací. Zastupitelstvo bod stáhlo, došlo k jednání, kde se domluvilo 375 korun za metr.
 
Zastupitelé schválili.

27. 06. 2016 (21:35:56)  

31. Přísedící okresního soudu v Příbrami.

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

27. 06. 2016 (21:37:16)  

32. Různé
 
Řihák: Byl vydán posudek na MŽP. K posudku se musí do 30 dnů zpracovat připomínky. Jaké bude stanovisko rady? Uvidíme se až v září. Budete držet původní záměr, o kterém jsme se bavili? Mohlo by být veřejné projednání v Příbrami, pokud ne, zkusíme ho zorganizovat na kraji. 
 
Vařeka: Předpokládám, že stanovisko rady bude neměnné a tedy nesouhlasné. V tuto chvíli to ani nepřichází v úvahu. 
 
Molnár: Bohužel se nám v kontrolním výboru špatně schází, některé informace se tak přesouvají na září, protože jsme byli neusnášeníschopní.
 
Říhová: Při minulém jednání jsem se v bodě různé zmínila o tom, že když nemáme síly na opravu hřbitovní zdi, tak by před oslavami měl být opraven hlavní vchod. Jsem moc ráda, že se tak stalo. Hosté z Itálie tam skutečně byli. Přivedli mě na myšlenku udělat náčrtek hřbitova s vyznačením hrobů významných rodáků nebo osobností a vyvěsit to na stránky města. 
 
Král: Mohu požádat o písemné sdělení ke kritériím hodnocení práce ředitelů škol. Jaká mimořádná práce je počítaná, aby ředitel mohl dostat odměnu. Děkuji technickým službám za zvládnutí oslav.
 
Brožíková: Připojuji se k díkům za oslavy. Město mimořádně prokouklo. Děkuji všem, co oslavy organizovali.
 
Stefanidesová: Chci se zeptat na aktuální situaci v lanovém parku.
 
Němec: Firma MTStav poslala dopis, kde žádá o prodloužení na vyjádření vzhledem k rozsahu znaleckého posudku. Teď se k tomu vyjadřujeme a zítra odejde dopis. 
 
Vařeka: Budeme se snažit, aby tam to lezecké centrum strašilo co nejkratší dobu.
 
Vařeka končí dnešní jednání. Děkujeme za pozornost a přejeme příjemný zbytek večera.

27. 06. 2016 (21:49:06)  

Další články

Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Parkourové hřiště bude, plážový volejbal je v jednání Vybudování parkourového hřiště nic nebrání. Volejbalové hřiště komplikuje ochranné pásmo Příbramského potoka 20. ledna 2020   (06:20) Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Stavební úřad vydal rozhodnutí o umístění části stavby Jihovýchodního obchvatu Po dlouhých 18 letech od schválení územního plánu města Příbrami, kde byla trasa obchvatu zanesena a schválena, byl udělán důležitý krok pro jeho realizaci. 19. ledna 2020   (19:47) Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Děti z milínské základní školy se učí i ve skleníku. Pěstují strelicie, ale i muškáty do oken Součástí skleníku je i moderní přírodovědná učebna s mikroskopy a binokulárními lupami 19. ledna 2020   (15:50) Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům Příbramské divadlo přinese lepší požitek nedoslýchavým divákům V rámci rekonstrukce hlediště dojde k instalaci speciální zvukové smyčky pro nedoslýchavé 19. ledna 2020   (12:26) Blíží se konec platnosti dálničních známek Blíží se konec platnosti dálničních známek Platnost loňských dálničních známek k poslednímu lednovému dni končí. Od roku 2021 budou už jen elektronické 19. ledna 2020   (09:23) Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Po čtyřech letech se otevře Junior klub, bude bezbariérový Spravovat ho budou Sportovní zařízení města ve spolupráci s Městským kulturním centrem. 19. ledna 2020   (06:56) Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Letní sídlo T. G. Masaryka čeká rekonstrukce Renovace hlubošského zámku, který byl v roce 1958 prohlášen za kulturní památku, se prodraží o 50 milionů korun 18. ledna 2020   (19:31) Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Zbyněk Prousek poradí, jak se bránit obchodním praktikám „šmejdů“ Každodenně se setkáváme s případy, kdy jsou povětšinou naši senioři zlákáni, oklamáni a okradeni takzvanými „šmejdy“. V Příbrami bude o této problematice přednášet Zbyněk Prousek. 18. ledna 2020   (17:16) Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Městští strážníci zadrželi pachatele, který se vloupal do knihovny Díky rychlému zásahu městských strážníků nestačil nic odcizit. 18. ledna 2020   (14:23) Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů Dotkněte se, nakoukněte, zatočte s kličkou. Do příbramské galerie dorazila výstava Divadla bratří Formanů V jedinečný svět fantazie a hry se Galerie Františka Drtikola promění v neděli 19. ledna při slavnostní vernisáži 18. ledna 2020   (13:10)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz