13. 8. svátek má Alena
Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo, začíná v 16 hodin

ON-LINE PŘENOS
26. října 2015   (06:36)
Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo, začíná v 16 hodin

Program nabídne 35 bodů včetně závěrečné diskuze.Dnes od 16 hodin začíná další řádní jednání příbramského zastupitelstva. To opět přinese několik „žhavých“ témat, u kterých se dá čekat dlouhá diskuze. Tím zřejmě nejzásadnějším bude bod 5, který se zabývá peticí proti vybudování nízkoprahového centra na Rynečku v areálu bývalé Mazutky. Petici podepsaly více než čtyři stovky místních obyvatel a proti záměru se postavilo i několik opozičních zastupitelů.

Zastupitelé se dále budou zabývat i několika žádostmi o dotaci z městského rozpočtu nebo plánem sociálního začleňování. Znovu se budou vracet i k těžbě odvalu haldy číslo 15. Pokud chcete být u toho, sledujte náš online přenos, který začíná pár minut před 16. hodinou.

Program:
1.a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Strategický plán sociálního začleňování města Příbram pro období 2015-2018
3. Zpráva o plnění usnesení ZM za období od 01.01.2015 do 30.06.2015 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
4. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 110 a kanalizačního řadu PVC DN 300 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Příbram v Příbrami IX - Fantova louka
5. Petice „Využití prostoru zrušené výtopny v Příbrami IV, Čs. armády čp. 176“
6. Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Příbram občanským sdružením a veřejně prospěšným organizacím působícím na poli požární ochrany v roce 2015
7. Žádost o individuální dotaci (Nadace Chci pomoci)
8. Žádost o individuální dotaci (Bruslařský klub Příbram)
9. Žádost o individuální dotaci (SK Sporting Příbram)
10. Žádost o individuální dotaci (SK TRI klub Příbram)
11. Žádost o individuální dotaci (Tělocvičná jednota SOKOL Příbram)
12. Výzva rodičů žáků ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 pro zastupitele města Příbram
13. Žádost občanského sdružení FIT senior Příbram o finanční příspěvek na akci FIT senior víkend 2015
14. Projednání otázky těžby a úpravy kamene na odvalu šachty č. 15
15. Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Příbram
16. Výkup pozemku p. č 262/4 v k. ú. Kozičín od ČR ÚZSVM, Praha
17. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o vým. cca 181 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky
18. Směna pozemků v k. ú. Lazec a v k. ú. Podlesí nad Litavkou
19. Žádost o prodej pozemku p. č. 150/1 v katastrálním území Lazec
20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 208/1 o vým. cca 52 m2 a části pozemku p. č. 208/8 o vým. cca 15 m2 v katastrálním území Orlov
21. Majetkoprávní vztahy – lokalita garáží v ul. Rožmitálská, k. ú. Březové Hory
22. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení, které se bude týkat uznání vzniku přestavku
23. Záměr výkupu pozemku p. č. 595/10 v k. ú. Trhové Dušníky vč. úhrady za bezesmluvní užívání pozemku
24. Žádost o snížení kupní ceny za pozemek p. č. 4208/4 v katastrálním území Příbram
25. Žádost o prodej, případně pronájem části pozemku p. č. 4748 o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Příbram
26. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 794/2014/ZM ze dne 06.05.2014 a narovnání majetkoprávních vztahů vydržením
27. Žádost o vyjádření k možnosti odkoupení pozemku p. č. 790/3 v k. ú. Lazec
28. Žádost o prodej pozemků v majetku města Příbram v k. ú. Příbram
29. Návrh na revokaci bodu I usnesení zastupitelstva města č. 31/2014/ZM ze dne 15.12.2014
30. Žádost o prodej pozemku p. č. 2830/2 v k. ú. Příbram
31. Informace o pořízení úpravy Územního plánu města Příbram
32. Ukončení pořizování Změny č. 9 Územního plánu města Příbram
33. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územně plánovací dokumentace města Příbram
34. Různé
35. Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

26. 10. 2015 (15:51:58)  

Jednání startuje za 5 minut. Sál se pomalu plní lidmi.

26. 10. 2015 (15:55:58)  

Zastupitelstvo bylo právě zahájeno. Nepřítomni jsou: Šedivý, Řihák a Svoboda. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ověřovatelé pro dnešní jednání jsou: Molnár a Vácha.

26. 10. 2015 (16:03:50)  

Vařeka: Navrhuji stažení bodu č. 17 na základě žádosti manželů Sudových. 

 
Program schválen včetně stažení bodu 17.

26. 10. 2015 (16:06:03)  

Zastupitelstvo bylo právě zahájeno. Nepřítomni jsou: Šedivý, Řihák, Humlová a Svoboda. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Ověřovatelé pro dnešní jednání jsou: Molnár a Vácha.

26. 10. 2015 (16:07:11)  

2. Strategický plán sociálního začleňování města Příbram pro období 2015-2018

 
Podmínka pro čerpání dotací z EU. 
 
Ženíšková: Plán je odsouhlasen ministerstvem. Chtěli bychom žádat o cca 24 milionů korun. Bez schválení dokumentu nemůžeme čerpat prostředky z EU.
 
Kareš: Materiál je pro mě v určitých věcech inspirativní, ale nepovažuji ho za dokonalý. Je smutné, že jste si nás třeba nepozvala, např. podle politických uskupení a nepožádala jste nás o naše připomínky. Je to stejné jako v minulém volebním období. Diskuze mezi námi neproběhla. Za takovýchto podmínek nemohu podpořit.
 
Humlová: Dotace bude 24 milionů, jaká ale bude spoluúčast města? Ta musí být v rozpočtu. Bavíme se o poměrně velkých penězích. 
 
Král: Já jsem to opravdu dočetl a mám poměrně dost malých poznámek, ale zajímá mě, že se praví, že klíčovou osobou pro plán bude management SPSZ, ale kdo ho vlastně tvoří?
 
Větrovský: Pokud dnes neschválíme, tak už není možnost čerpat peníze z EU? Co by to znamenalo, pokud bychom ho neschválili?
 
Ženíšková: Na dokumentu se pracovalo 15 měsíců. Mohl jste se kdykoliv přihlásit do nějaké skupiny a přijít se podívat. 
 
Dvořák: V současné době nelze mluvit o konkrétních číslech, protože je nikdo nezná. Pouze se rýsuje možnost dotačních peněz, ale nejsou známá pravidla. Zakořenil se nám tu jeden nezákonný zvyk, že do rozpočtu se rozpočtovaly dotace, které nebyly jisté a kryly se tím nejisté výdaje. Petře Kareši, mrzí mě, že nepodpoříš něco, k čemu si nebyl extra přizván. 
 
Ženíšková: Jsme začleněni do koordinovaného přístupu. Pokud plán nedoložíme, nebude možnost čerpat v rámci tohoto přístupu. Management SPSZ bude složen z lidí, kteří plán tvořili. Máme jednoho člena od vládní agentury, který na to bude dohlížet. Bude to více institucí a odborníků. 
 
Kareš: Témata jste s námi mohli probrat. Nedivte se pak, že máme dotazy. 10 minut tady diskutujeme nad věcmi, které mohly být vyřešeny. Mohli jsme přinést nové poznatky. 
 
Humlová: Mám trošku představu o financování v EU. Pokud se už rozpracovávají zásady, tak vláda už musí vědět kofinancování. To odporuje tomu, jak se tvoří ty operační programy. 
 
Vařeka: Před 10 dny nás s paní místostarostkou seznámili ministři a vládní představitelé s koncepcí. Ta naše jde rozhodně správným směrem. S paní Šlechtovou jsme o tom hovořili půl dne. Výzvy budou vypsány v druhé polovině druhého roku. Jsme napřed oproti jiným městům.
 
Pikrt: Domnívám se, že takovýto materiál město potřebovalo. Pokud má někdo zásadní připomínky, ať to řekne, jinak jde o zástupné problémy. Neschvalujeme zatím žádné částky. Já je nyní ani nepotřebuju. 
 
Větrovský: Podpoříme program, ale nesouhlasím s tím, že křičíme, nebo štěkáme. Kolegové mají právo se ptát. Pojďme hlasovat a ukažme svojí vůli.
 
Kareš: Tento dokument obsahuje i sumy, které se předpokládají a i z toho se dá odhadnout, jaká se předpokládá investice. 
 
Diskuze ukončena. 
 
Zastupitelstvo schválilo plán sociálního začleňování.
 
 

26. 10. 2015 (16:29:55)  

3. Zpráva o plnění usnesení ZM za období od 01.01.2015 do 30.06.2015 včetně plnění usnesení ZM za minulá období
 
Bez diskuze. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 

26. 10. 2015 (16:31:33)  

4. Návrh na odkoupení vodovodního řadu PE 110 a kanalizačního řadu PVC DN 300 a zřízení služebnosti inženýrské sítě v k. ú. Příbram v Příbrami IX - Fantova louka
 
Za symbolickou jednu korunu. Rada města doporučuje odkup.
 
Rotter: Ohlašuji střet zájmů.
 
Kareš: Přebíráme majetek, budeme muset navyšovat částku do údržby. Zvyšujeme zátěž a rizika. Za několik desítek let budeme opravovat strukturu kolem celého města. 
 
Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schválilo.

26. 10. 2015 (16:35:00)  

5. Petice „Využití prostoru zrušené výtopny v Příbrami IV, Čs. armády čp. 176“

 
Občané si nepřejí umístění nízkoprahového centra a zázemí TS. Chtějí zbourat budovy a vypsat architektonickou soutěž na využití. Chtějí také dohlédnout na dodržování vyhlášky o konzumování alkoholu na veřejnosti.
 
Humlová: Předkládané usnesení je v rozporu se zákonem. Musíme rozhodnout i o to, jak bude vyřešena, ne jen jí vzít na vědomí. 
 
Němec: Návrhy na usnesení budou formulovány až tady na zastupitelstvu.
 
Král: Já jsem k tomuto bodu chtěl vystoupit a nevystopuji poprvé. Nepovažuji lokalitu za správě vybranou, i když jsem navštívil všechny besedy. Souhlasíme s podobným zařízením jako celá Šance pro Příbram. Musím ale nahlas říct, že naprosto si nemyslím, že by to centrum mělo být na Rynečku. Dával jsem i návrhy, kde bych měl představy, že by to mohlo být. Pokud uvažujeme o takovém zařízení, hledejme jinou lokalitu. Máme dělat dlouhodobé koncepční řešení, pokud startujeme nový program, neobstojí myšlenka, že to kdyžtak můžeme přestěhovat. To je jeden z důvodů, proč budu proti. Na můj vkus je to tlačeno příliš rychlým a drsným způsobem. Tímto krokem se budou příkopy mezi stranami a lidmi prohlubovat. 
 
Ženíšková: Já si myslím, že žádná rychlost to není. Vládou prošla koncepce o bydlení. My takovéto zařízení budeme muset mít. Příbram má dost vysokou nezaměstnanost. Máme plný azylový dům, jsme povinni se postarat o lidi bez přístřeší. Evropské fondy nebudou čekat, my je potřebujeme čerpat teď. Ty lidi na ulic by také zůstat neměli.
 
Vařeka: Pokud se rozhodneme k tomuto kroku, výstavba se zahájí v květnu příštího roku. 
 
Dvořák: Chci se ohradit proti té rychlosti. Na radnici jsem byl svědkem hledání různých možností, jak problém vyřešit. Vnímám to jako asi to nejlepší řešení. 
 
Kareš: Všichni jsme proto, aby centrum vzniklo. Nevkládejte nám do úst, že nechceme, aby vzniklo. Jen tato lokalita pro nás není vhodná. Je tam autobusová zastávka, supermarket. Z druhé strany je hospoda. Mariánská ulice je jednou z nejfrekventovanějších pěších cest. Pan Král minule hovořil o několika lokalitách. Máme pozemky na Balonce, na sběrném dvoře si tam mohou odpracovat pobyt a stravu. Je tam spousta firem a nevyužitých objektů, kde by se dalo jednat s firmami. Dále upozorňuji na lokalitu na Nové Hospodě, i tam by ubytovna mohla být. Církve dostávají prostředky a chtějí se věnovat charitě, mohlo by se jednat i s nimi. Objekty máme i na Březových Horách. Naše výstupy jsou zase plodem toho, jak diskutujete s opozicí. Znovu opakuji, že souhlasíme s tím, aby toto centrum vzniklo, ale chceme méně rizikovou lokalitu a akceptovat názor lidí. 
 
Vařeka: My uvažujeme o tom, že bychom přijali nového úředníka, který by byl k dispozici panu Karešovi, protože on má tolik poznatků a připomínek, že by byl zcela vytížen. Mohl jste navštívit besedu, kterou jsme organizovali.
 
Říhová: Šance pro Příbram se nestaví apriori proti nutnosti vybudování tohoto centra. Místo invektiv bychom se měli jmenovat meritu věci. Zastupitelstvo nepomůže tím, že oznámí, že přijme nového úředníka. Pojďme jednat konstruktivně a oprostit se od osobních výpadů. My jsme si připravili návrh usnesení, který se týká tohoto bodu. Zastupitelstvo města ukládá radě města nalézt vhodnější lokalitu pro umístění nízkoprahového centra. 
 
Humlová: Souhlasí s peticí rada? Z jakých důvodů? To jsem očekávala, že se dozvím. Nebavíme se o nízkoprahovém centrum jako takovém, ale o petici. K té zatím žádný názor nezazněl. 
 
Kyselák: Zatím ta diskuze je to jisté míry zmatená, protože vycházíme z toho, že nejsou všechny informace. Souhlasím s panem Karešem, že lokalita není ve všem dokonalá. My jsme zatím nevyhodnotili, kde chtějí být. Na Nové Hospodě jsem žádného neviděl. Bezdomáči jsou v centru města. Přece ho nemůžeme donutit, aby bydlel někde za Balonkou. Musíme jim dát šanci se začlenit do normálního života. Hledejme něco v kultivovaném prostředí. V této situaci nepokládám za špatný návrh ze strany Šance. Nikdo zatím nepoložil otázku, kolik to bude stát, podle mých informací to bude celé z dotací. 
 
Danda: U Kauflandu je hodně bezdomovců, pak u Obi, u trafostanice v Balbínově. Oni jsou tam, kde se mohou zmocnit nějakých tekutin a dojít na záchod. V centru sem jich moc nikdy neviděl. Taky by mě zajímalo, kolik to bude stát. Myslím si, že Ryneček není dobrá lokalita.
 
Stříbrnský: Upozorňuji, že petice se týká i dalších bodů. Nehovořilo se o ekologické zátěží, o požívání alkoholu a ani o tom, že body jsou průběžně plněny. 
 
Vařeka: Pan Stříbrnský mi to vzal z úst. 
 
Kareš: Když se budou chtít vyspat, umýt, atd, tak si to musí odpracovat. Sem se budou muset vracet z jiných míst, kde jim nabídneme tu práci. 
 
Vařeka: Na Fantovo louce nejsou lidé bez přístřeší. 
 
Kareš: Ti lidé přespávají v garážích, nemají svoje trvalé bydliště.
 
Vařeka: Petice žádá odstranění objektu výtopny. Nemůže být odstraněn, protože nejsou vyjasněné majetkové poměry. Budování něčeho jiného je dobrý nápad, ale nevím, kde bychom na něj vzali peníze. Technické služby - momentálně nemáme, kam je rozšířit. Pokud tam TS jednou za čas zajedou, tak to nikdo nepozná mezi těmi tisíci auty. V Berouně je toto zařízení ve stejné budově jako je MŠ. *Vařeka nyní ukazuje vizualizaci budoucí podoby areálu Mazutka*. Za sebe jsem proto, aby petice nebyla v tomto případě vzata v úvahu.
 
Humlová: Dostali jsme se do poměrně emočně vypjaté situace. Navrhuji 10 minutovou přestávku a požádala bych radu, aby zformulovala návrh usnesení k jednotlivým bodům. 

Molnár: Souhlasím s přestávkou. Vystoupila opozice, řekla si svoje, pan starosta řekl svoje vyjádření. Nejsou tu zástupci občanů? 

Občan: Jsem spoluautorem petice. Petici podepsalo 414 občanů. Myslíme, že stojí zato o tom debatovat o trošku dýl. 
 
10-15 minut přestávka.

26. 10. 2015 (17:19:21)  

Jednání pokračuje projednáním bodu č. 5.

 
Vařeka: Dávám návrh na usnesení, ty 4 body budeme rovnou diskutovat a hlasovat zvlášť. Bod. I. Bere na vědomí petici využití prostoru výtopny a II. splnění bodu 4 předmětné petice (diskuze s občany). Zastupitelstvo vzalo na vědomí. 
 
Vařeka: Nyní hlasujeme o tomto: Zastupitelstvo ukládá radě města 1) informovat zastupitele o výsledku posudku kontaminace výtopny. Odsouhlaseno.
 
Vařeka: Zastupitelstvo ukládá radě města na základě výsledku posudku stanovit další postup. Odsouhlaseno. 
 
Vařeka: Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit větší bezpečnost v dané lokalitě a dodržování vyhlášky o požívání alkoholu. Odsouhlaseno. 
 
Vařeka: Zastupitelstvo souhlasí s umístěním zázemí TS a nízkoprahového centra v areálu bývalé výtopny. Odsouhlaseno 14 hlasy.

26. 10. 2015 (17:52:40)  

6. Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Příbram občanským sdružením a veřejně prospěšným organizacím působícím na poli požární ochrany v roce 2015

 
Rada doporučuje schválit snížené o 20%. 
 
Humlová: Proč rada plošně snížila tu navrhovanou podporu o 20%?
 
Dvořák: Mám v sobě takový problém. Snažím se šetřit na prospěšné věci. Dobrovolní hasiči jsou spolek. Když se podíváte do projektů, tak se žádá například na vycházkové uniformy. A chceme radši opravit školku, nebo dát spolku na vycházkové uniformy. Já to vidím jednoznačně pro ty školky. Byl bych rád, kdybychom od sebe věci separovaly a podporovali hasiče, kteří opravdu hasí. Na radě jsme se dohodli, že nebudeme vyškrtávat a pokrátili jsme částku o 20 procent s tím, že ušetřené peníze zůstanou jinde ve prospěch města.
 
Molnár: Celková požadovaná částka není tak veliká, abychom to dobrovolným hasičům nemohli přispět. Oni také neříkají, že nám například při povodních pomohou o 20 procent méně.
 
Větrovský: Chtěl jsem říct podobné věci. Pochopil bych, že na to není, než tu vyprávět o školkách. Nevím, jestli je třeba ušetřit zrovna tady 40 tisíc. 
 
Dvořák: Ne úplně přesně jste vnímali, co jsem chtěl říct. Řekl jsem, že je třeba odlišovat spolky od těch hasičů, kteří zasahují. 
 
Kareš: Naprosto souhlasíme s tím, že dobrovolní hasiči se mají podporovat, aby jejich činnost byla kvalitní. Podivujeme se nad kritérii, podle kterých se prostředky mohou přidělovat. Všechny prostředky by měly jít na věci potřebné. Nefinancoval bych například výlet do muzea. 
 
Molnár: Souhlasím s tou spolkovou činností. 
 
Větrovský: Dobrovolné hasičství má velkou tradici. Na jednu stranu chápu argumenty, ale na druhou stranu bych to nekrátil, když si třeba vezmu, kolik jsme dali na kočičky a podobně. 
 
Tvrdík: Ve sboru dobrovolných hasičů jsme jak jednotka, tak i spolek. My vychováváme mládež, nepracujeme jenom s našima dětma, děláme i besedy a výchovnou činnost. Chcete, abychom byli na společenských akcích a v uniformách, to ale zase taková částka není. Vykonávají se služby na plesech a podobně. To tam mají chodit v teplákách? 
 
Dvořák: Souhlasím se Šancí, pravidla je třeba změnit. 
 
Diskuze ukončena. Odsouhlaseno podle návrhu rady.

26. 10. 2015 (18:11:23)  

7. Žádost o individuální dotaci (Nadace Chci pomoci)

 
Úhrada nákladů u letního kina na koncertu Mandrage - necelých 26 tisíc. Částka bude z volných zdrojů kapitoly 777.
 
Kareš: Minule jsem se ptal na to, kolik tato instituce má od města za celý rok. Chci připomenout, že u charitativního koncertu není třeba platit část ze vstupného městu. Necítíte určitý střet zájmů, když ten člověk kandidoval za ANO? Není tu rozpis nákladů za tento koncert. Není tu žádná ekonomická bilance. Nemohu objektivně říct, jestli si peníze zaslouží. 
 
Vařeka: To jsou náklady, které městu vznikly. Myslím, že by to bylo přehnané, kdyby kvůli tomu, že byl na kandidátní listině ANO ho diskriminovat a neúčastnit se jako město charitativní akce ani tím, že neposkytneme prostory. My jsme zaplatili 3 tisíce za elektřinu a zbytek nám zůstal.
 
Pikrt: Souhlasím s tím návrhem. Ale upozorňuji, že takto pomáháme spolku nebo organizaci a ne tomu, kdo pomoc získává. Město by mělo být u předání. 
 
Větrovský: Každá mince má 2 strany. Ty koncerty jsou záslužné v tom, jaké peníze jdou těm dětem. Ty částky jsou obrovské a je to úctihodné. Na druhou stranu si nemyslím, že město musí vyjít vstříc. Město se podílí už tím, že je to omilostněno o platbu těch peněz, které by se platily. 
 
Vařeka: Vystavujeme se nebezpečí, že se takovéto akce konat do budoucna nebudou. Je to příliš přísné.
 
Kareš: Já ani pan Větrovský neřekl, že bychom se neměli vůbec podílet. Tyto akce jsou osvobozeny od poplatků. Pan Větrovský z Gotta dal 100 tisíc do města, my jsme Chci pomoci odpustili dohromady několik stovek tisíc. 
 
Švenda: Ta částka je 20 tisíc nájemné. Platí pravidlo, že rozpočet musí obsahovat i spoluúčast. Ta částka, kterou přispějeme nebude ani 10% nákladů. 
 
Humlová: Jestli akce proběhla, tak přece není problém přiložit rozpočet. 
 
Vařeka: Ta částka 26 tisíc je částka, kterou jsme vypočetli my. Je to nájemné s DPH a elektřinou. 
 
Větrovský: Ta směrnice, že se neodvádí poplatky ze vstupného, je už podporou. Diplomatickým řešením je dodání rozpočtu. Z doslechu vím, že každou akci pan Bezouška vyúčtovává na internetu. Navrhuji to odložit a pak budete určitě mít i hlasy opozice. Ze stejného důvodu pak Kyselák minule nepodpořil fotbalisty právě z důvodu, že po akci nebyl rozpočet. 
 
Vařeka: To bylo brilantní, máte můj obdiv, jak jste zapojil pana Kyseláka.
 
Dvořáka: Velice stojím o hlasy opozice. Domnívám se, že jde o nedorozumění. Podpora ze strany města je už tím, že vstupenky jsou osvobozeny od poplatku. My jim chceme pomoct dále tím, že jim vlastně promineme nájemné. 
 
Král: I já se chci přiklonit k tomu, že souhlasím s bohulibou činností. 
 
Dvořák: Používání názvu "nadace" je samozřejmě špatné. On slíbil nápravu. Není to jen u názvu nadace. Dělají občas chyby. Je to ale spolek.
 
Kareš: Je skvělé, že věnuješ takovou péči panu Bezouškovi. Co když někdo prostředky využil na odměny pořadatelů, kteří byli rodinní příslušníci, nebo měl přehnaně drahý catering. 
 
Dvořák: Uhodil si hřebík na hlavičku. Město přiděluje dotace trošku podivným způsobem, ale vycházíme z pravidel a dosavadních zvyklostí. 
 
Pikrt: Nejdřív musí proběhnout akce, pak spolek musí uhradit fakturu a až pak žádat o dotace. 
 
Větrovský: Ten rozpočet - ono si to odhlasujete svojí většinou, ale je tu i ta druhá možnost a to můj návrh. Pojďme o tom hlasovat.
 
Švenda: Chci připomenout, že rozpočet je třeba doložit odboru školství. 
 
Kareš: Paní Enenkelová, mohu se přijít podívat na ten rozpočet?
 
Enenkelová: My nemůžeme požádat o rozpočet akce. Nemáme ho. Pokud bude schválena dotace, bude muset být vyúčtována. 
 
Vařeka: Tak to budeme mít problém se schválením až dalších bodů. Takto jsme to ještě nedělali.
 
Větrovský: Nemyslím, že bychom měli očerňovat. Ten rozpočet tam úplně být nemusí na tom městě, ale mohl tam být, aby i ti nedůvěřivý mohli hlasovat a rozhodnout se. 
 
Molnár: Akce nemohla dopředu mít rozpočet. Ale už proběhla a v tom případě bychom ten rozpočet mohli chtít.
 
Dvořák: Souhlasím s panem Molnárem. Bylo by vhodné to rozpočtově hodnotit. 
 
Pikrt: Navrhuji ukončení diskuze. Odsouhlaseno. 
 
Stříbrnský (byl přihlášen): Chtěl jsem to samé. Neúměrně dlouho tady něco projednáváme a poškozujeme tím jméno žadatele.
 
Zastupitelé odsouhlasili stažení bodu.
 

26. 10. 2015 (18:49:31)  

8. Žádost o individuální dotaci (Bruslařský klub Příbram)
 
Žádají o 50 tisíc na Lední revue. V rámci dotačních řízení už dostali 170 tisíc. 
 
Zastupitelstvo bez diskuze schvaluje 20 tisíc. 

26. 10. 2015 (18:50:50)  

9. Žádost o individuální dotaci (SK Sporting Příbram)

 
Žádají 40 tisíc na sérii atletických závodů. Letos už dostali 150 tisíc korun na činnost. Komise navrhuje neudělit. 
 
Kareš: Osvojuji si návrh 20 tisíc korun. Jinak to vidím nespravedlivé. U ostatních návrhů budu respektovat komisi. 
 
Větrovský: Chci vysvětlit stanovisko komise. Z peněz jsme se snažili podporovat celky, které udělaly něco navíc. Bruslařům pomůžeme, ale motivujeme je, aby si i sehnali vlastní peníze. Tady oni nedělají nic navíc, oni žádají o pomůcky. 
 
Kareš: Mám v tomto směru trochu pochybnosti. Tato organizace si ale podle mě podporu zaslouží. 
 
Pikrt: Upozorňuji, že schvalujeme na termíny závodů, které už proběhly. 
 
Kyselák: Pan Větrovský má pravdu, nikomu nesypat prachy, když nedělá nic navíc.
 
Větrovský: Mám pocit, že ty materiály se pořádně nečtou. Když si přečtete na co ty peníze chtějí - nazvali to sérií atletických závodů, ale oni to ani neorganizují, oni se toho jenom zúčastňují. Chtějí pořídit materiál jako tréninkové pomůcky. Proto jsme se rozhodli to nepodpořit. 
 
Kareš: Celkové náklady 60 tisíc, žádají o 40. Myslím, že je to akce, která si podporu zaslouží. Diskutovat, kde to mělo být zařazeno je jedno. Chtějí koupit mobilní překážky, medicinbaly, pásma a stopky. Podle mě mají seriózní záměr.
 
Říhová: Je zbytečné tady citovat pasáže z materiálu. Je to pro děti od 8 do 11 let. Když se podchytí, patrně jim nebudeme muset shánět azylové domy. Z tohoto důvodu si myslím, že v tom zmenšeném rozsahu, bychom to podpořit měli. 
 
Větrovský: Principy, to je to slovo. Komise se snaží řídit principy. Souhlasím s paní Říhovou, ale není to podle principů. 
 
Diskuze ukončena.
 
Návrh Kareše - poskytnutí 20 tisíc - neodsouhlaseno. SK Sporting žádné další prostředky nezískal.

26. 10. 2015 (19:06:15)  

10. Žádost o individuální dotaci (SK TRI klub Příbram)

 
Bez diskuze schváleno - 20 tisíc na MČR v Duatlonu v kategorii žactva.

26. 10. 2015 (19:07:15)  

11. Žádost o individuální dotaci (Tělocvičná jednota SOKOL Příbram)

 
Rada města doporučuje 50 tisíc pro TJ Sokol na činnost mládeže. Už obdrželi 815 tisíc (300 tisíc na údržbu sportovišť).
 
Pikrt: Vycházíme Sokolu vstříc, vychází i Sokol vstříc městu? Jde mi o parkování vedle budovy, byl jsem odmítnut, když jsem se ptal.
 
Švenda: Sokol vychází vstříc, aktuálně nám poskytl 5 parkovacích míst. Parkují tam služební vozy. 
 
Dvořák: Byl bych rád, kdyby se v budoucnu zastupitelstvo shodlo na tom, že se bude brát v potaz to, jak organizace vychází vstříc městu.
 
Říhová: Pozemek pod parkovacími místy je ve vlastnictví Sokola nebo města?
 
Vařeka: Sokola.
 
Diskuze ukončena. Dotace odsouhlasena.  

26. 10. 2015 (19:11:13)  

12. Výzva rodičů žáků ZŠ, Příbram VII, 28. října 1 pro zastupitele města Příbram

 
Rodiče žádají,aby podniklo kroky k tomu, aby bylo lepší sportoviště a hřiště. Dnes dorazila revizní zpráva.
 
Humlová: Jaké jsou závěry té revizní zprávy? Je to hřiště provozuschopné?
 
Švenda: Čte ze zprávy: "Asfaltový povrch jako takový není mezi nepovolenými sportovními povrchy. Prohlídkou bylo zjištěno několik aspektů, které mohou ohrozit uživatele. Je třeba provést výměny betonových obrubníků." Pak jsou tam další drobnosti.
 
Vařeka: Dávám návrh na doplnění, že zastupitelstvo ukládá radě provést kroky k nápravě.
 
Král: Jenom bych to vaše usnesení doplnil o termín 30. listopadu.
 
Vařeka: Pokud se bude soutěžit, tak to nemůžeme stihnout.
 
Král: Byl bych rád, kdyby rada byla zavázána určitým termínem.
 
Kareš: Souhlasím. Ještě bych uložil radě, aby pokračovala ve snaze o vybudování tohoto hřiště. Podle mých informací bylo rodičům slíbeno, že materiál bude projednáván už v září, ale nedošlo k tomu. Měli bychom připravit projekt a využít všechny prostředky, které je možné čerpat. 
 
Švenda: V září jsem navštívil schůzku rodičů na této škole. Co se týče projektu, rozpočet je přes 30 milionů korun. Už jsme se zabývali tím, jak to lze rozdělit. Dohodli jsme se, že podáme žádost na ČEZ v lednu. 
 
Stříbrnský: Děkuji panu Karešovi a Švendovi, kteří řekli to, co jsem chtěl. Ten projekt je priorita.
 
Říhová: Když uvažujeme o rekonstrukci hřiště, uvažujeme o tom, že by bylo otevřené i pro děti z okolí v hodinách, kdy neprobíhá výuka? V okolí není žádné hřiště. 
 
Molnár: Co se týká této školy, tak zhruba po roce se podařilo připravit projekt. S žádostí jsme se pokoušeli uspět na kraji v roce 2014. Požadovali jsme zhruba o 28 milionů. Vyřešilo se mnoho problémů se sítěmi i kácením stromů. Co se týká využívání, bylo plánováno, že od 15:30 by to bylo pro širokou veřejnost.
 
Vařeka: Právě se nacházíme na konci období, které trvalo 7 let a bylo možné čerpat na silnice a dětské hřiště. Nyní jsme v situaci, kdy takovýto dotační titul neexistuje. Můžeme lobovat u ČEZu, ten zadotoval přeložku kabelů. Budeme se o to pokoušet. 
 
Kareš: Navrhuji uložit radě města napravit nedostatky do konce listopadu a začít pracovat na žádosti pro zisk peněz z dotačních titulů. 
 
Stříbrnský: Chtěl jsem mít prosbu na stažení bodu do konce listopadu, v některých případech to není reálné. 
 
Dvořák: S takovým usnesením mám problém. Dokud nemáme finanční krytí, je to plácnutí do vody. Vůbec nemluvíme o tom, odkud to zafinancujeme. 
 
Kareš: Já v tom nevidím nic složitého. Je třeba zvážit dělení projektu. Hledejte různé varianty. 
 
Stříbrnský: Chápu stanovisko pana Dvořáka. Projektem se ale zabývat musíme. Peníze v rozpočtu najít musíme. 
 
Král: Termín tedy změňme na konec ledna 2016.
 
Občanka - zástupce rodičů této školy: Bylo nám sděleno, že bude provedena přeložka sítí a v momentě, kdy budou provedeny, tak ten asfalt ubude v daleko horším stavu než je v současné době. Ty opravy budou znamenat mnohem větší rozsah. To se ani hřištěm nazývat nedá. Je tam jenom asfaltová plocha, nemohou ani skákat, ani běhat. Hřiště bylo od počátku koncipováno, že si na sebe vydělá. Nemá být jen pro veřejnost, ale i pronajímáno. 5. ZŠ je velice navštěvovanou a má v Příbrami prestiž a rozhodně si pozornost zaslouží. 
 
Brožíková: Je neštěstí, že se nepodařilo vybudovat hřiště s dobrými parametry. Přeložky mají být do konce roku. Bylo tu dříve několik atletických hřišť. Pro atletiku v současné době není vybudováno žádné hřiště. 
 
Dvořák: Je mi také líto, že tam je takové hřiště. Město ale nemá finanční prostředky. 
 
Kareš: To nemůže být nic složitého připravit ten rozpočet. 
 
Molnár: Taky jsem mluvil s rodiči a sliboval, že se budeme snažit. Některé projekty se ale nepodařilo dokončit. Jsem ale rád, že projekt se připravil. To, že si na sebe hřiště vydělají, to bylo takové přání pana ředitele, ale v rámci dotace je často zákaz, aby si projekt vydělával. Nesmí se pak komerčně pronajímat. 
 
Vařeka: Nalistujte si stranu 5, kde vidíte obrázek bídy a utrpení. To ale nezpůsobilo město. To je zanedbaná údržba školy. Za sebe návrh pana Kareše podpořím, protože si myslím, že připraveni bychom být měli. 
 
Stříbrnský: Pojďme hlasovat.
 
Kareš: Berte to jako náš společný návrh za Šanci, ne jenom Kareše. 
 
Návrh Kareše, Krále a Říhové byl zastupitely přijat.

26. 10. 2015 (19:50:13)  

13. Žádost občanského sdružení FIT senior Příbram o finanční příspěvek na akci FIT senior víkend 2015

 
Žádají 10, rada navrhuje 5. 
 
Ženíšková: Chci požádat o podporu žádosti. Akce byla na vysoké úrovni. Sama jsem se zúčastnila. 
 
Král: Také se přikláním. 
 
Hovorková (z Fit Senior): Rád bych si zkusila obhájit i tu částku 10 tisíc. My jsme tuto akci uspořádali již v druhém ročníku a chceme i nadále. Snažíme se o velkou kvalitu a aktivní přístup seniorů k problematice stárnutí. Dvoudenní akci jsme udělali za zhruba 40 tisíc korun. Byla bych ráda, kdyby nás město podpořilo tou čtvrtinovou částkou. Měli jsme i mnoho sponzorů. 
 
Kareš: Zase v tom vidím určitý chaos. Toto sdružení už dostalo 50 tisíc. I tady se přikláním k vytvoření nových pravidel. Nebudu pochybovat o tom, že se jedná o smysluplnou účast. 
 
Odsouhlaseno. 
 
Přestávka 10 minut.

26. 10. 2015 (19:58:07)  

14. Projednání otázky těžby a úpravy kamene na odvalu šachty č. 15

 
Zábrodský: Převládající názor je, aby se odval netěžil. Domnívám se, že odtěžením odvalu dojde k podstatnému zlepšení podmínek pro obyvatele okolních obcí. Pokud si někdo myslí, že soukromá firma není dostatečně kompetentní, ať se na tom podílí i Diamo, nebo nějaký orgán státní správy. Ponechat si tuto zátěž, není vhodné. 
 
Vařeka: Hrajete golf?
 
Zábrodský: V životě jsem jí nedržel v ruce.
 
Vařeka: Já také ne. Přitom to pan Kareš říkal. 
 
Zábrodský: Dostávají se ke mně i jiné bláboly.
 
Kyselák: Kdyby se těžila 15ka, bude se těžit odkud? Jak bude řešena doprava? A jak bude řešena prašnost a jak dlouho?
 
Zábrodský: Těžit se bude shora po lávkách, musí být ponechán 3 m lem, aby nedocházelo k odcházení prachu z odvalu a je to i kvůli hluku. 80 let by se těžilo jen pokud by se chtělo všechno odtěžit. EIA je platná jen na 20 let, za tu dobu by halda klesla zhruba na polovinu. Radonová zátěž je na hraně. Jezdilo by se souběžnou komunikací s komunikací Příbram - Milín. Prašnost zpracovala odborná firma, docházelo by ke zkrápění. 
 
Vařeka: Pan Rychtařík řekl, že nehodlá v záměru pokračovat. Proč vy nadále pokračujete v procesu EIA?
 
Zábrodský: Protože se domnívám, že se jedná o zátěž. Jsem přesvědčen o tom, že někdo tento odval zpracuje. Pokud odstoupím od procesu EIA, tak záměr bude nepoužitelný. Uvidíme, jak posudek dopadne. Pokud bude kladný, může ho využít státní podnik Diamo. Je to pak využitelné.
 
Stříbrnský: Jste v kontaktu s obyvateli Brodu?
 
Zábrodský: Ano se všemi dotčenými obcemi. Ta menšina je proti, která mi není schopná říci důvody. Studie tvrdí jasně, že se prašnost nezvýší ani nedojde ke zhoršení životního prostředí. 
 
Stříbrnský: Já mám opačné zkušenosti. 
 
Kareš: Já si nemyslím, že jste byl s kýmkoliv na golfu. Vy byste s tou holí odlétl 100 metrů daleko. Prostě se to po městě říká. Tato lživá informace se šíří. Teď běží objektivní proces jako EIA. Pan Zábrodský problematice rozumí a věřím, že by rozebírání prováděl tak, aby rizika byla co nejmenší. 
 
Říhová: Co bude s uranem, který se nachází v haldě? Jakým způsobem chce firma bez delší historie garantovat, že nedojde k ekologickým škodám a jak by měly být řešeny.
 
Zábrodský: Uran je nízkoaktivní materiál. Vozí se na Dolní Rožínku a tam se dále zpracovává. V případě, že o materiál nebude zájem, tak se odveze na zpracování do Ekoinvestu, nebo se uloží v souladu s předpisy na místa tomu určená. V problematice se vyznám, mám i zkoušky. Technologické vybavení není problém zajistit. Nedokážu si představit, že těžbou by mohlo dojít k nějaké větší zátěži. 
 
Rotter: Děkuji za profesionální výklad. Máme mnoho bodů, pojďme hlasovat. 
 
Danda: Chtěl jsem se zeptat, jak to bude s autama? Kolik jich denně projede tou lokalitou.
 
Zábrodský: Jsou to stovky aut denně, což je zanedbatelná částka. 
 
Zastupitelé berou na vědomí.

26. 10. 2015 (20:38:19)  

15. Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 4172/220 o výměře cca 350 m2 v k. ú. Příbram

 
Rada města nedoporučuje prodej prvnímu žadateli, druhému ano.
 
Kyselák: Nemám odvahu rozhodovat v situaci, když vlastnictví domku je otevřené. Je to neuzavřená záležitost. Doporučuji nerozhodovat o tom. 
 
Říhová: Pokud předkládáme s tím, že by mělo být oddělováno, tak se ptám, co město zamýšlí s tím zbytkem? Jak je chceme využívat?
 
Volný: Zbyde ta vnitřní cesta. 
 
Občanka (Petráňová): Mám stále vážný zájem odkoupit to i s domečkem. Nic nového zásadního. 
 
Vařeka: Proč byste měla mít přednost.
 
Občanka: Ona to nevyužívá, já bych to využila mnohem víc. 
 
Cikler: Pojďme hlasovat podle návrhu rady, nemá cenu dál diskutovat. 
 
Zastupitelstvo neschválilo prodej ani jedné ze zájemkyň.  
 

26. 10. 2015 (21:00:35)  

16. Výkup pozemku p. č 262/4 v k. ú. Kozičín od ČR ÚZSVM, Praha
 
Rada doporučuje. 
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

26. 10. 2015 (21:02:02)  

17. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o vým. cca 181 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky

 
Stažen.

26. 10. 2015 (21:02:25)  

18. Směna pozemků v k. ú. Lazec a v k. ú. Podlesí nad Litavkou

 
Rada nedoporučuje.
 
Občanka: Jedná se o pozemek asi 2000 metrů čtverečních, na kterém je domek, který je částečně i na pozemku města. 
 
Vařeka: A nechcete to odkoupit?
 
Občanka: Taky je to eventualita. Ale změnilo se koryto řeky. *Občanka ukazuje situaci na mapě*.
 
Zastupitelstvo neschválilo směnu pozemků. 

26. 10. 2015 (21:10:42)  

19. Žádost o prodej pozemku p. č. 150/1 v katastrálním území Lazec

 
Rada doporučuje.
 
Švenda: Oznamuji možný střet zájmů.
 
Pikrt: Chybí tam výměra. 
 
Kareš: Lidi si rozšíří pozemek. Ceny jsou vyšší než 590 Kč. Držel bych se našeho vnitřního dokumentu. 
 
Kyselák: Když to prodáme, nevytvoříme tím nějaký nevhodný prostor? 
 
Volný: To si nemyslím. 
 
Kareš: Je naší povinností se pokusit o nejvýhodnější variantě pro město. Proto navrhuji těch 800 Kč. 
 
Dvořák: Prodejem se podle mě situace zpřehlední. Navrhuji cenu 595 Kč. 
 
Kareš: Navrhuji 801. Otevřeme tím pandořinu skříňku. Nemůžeme přistoupit na to, že když někdo nekoupí, tak budeme mít nižší cenu.
 
Vařeka: Abychom takto nelicitovali třeba 4 krát. 
 
Humlová: Chci upozornit, že oni můžou na tu cenu nepřistoupit a řešit variantu věcného břemena, které je pro město finančně nevýhodné. 
 
Diskuze ukončena. 
 
Zastupitelstvo schválilo prodej za cenu 595 Kč. 

26. 10. 2015 (21:23:25)  

20. Žádost o prodej části pozemku p. č. 208/1 o vým. cca 52 m2 a části pozemku p. č. 208/8 o vým. cca 15 m2 v katastrálním území Orlov

 
Rada nedoporučuje. Bez diskuze neschváleno.

26. 10. 2015 (21:24:25)  

21. Majetkoprávní vztahy – lokalita garáží v ul. Rožmitálská, k. ú. Březové Hory

 
Vařeka: Architekt navrhuje zahájit asanaci lokality.
 
Kareš: Je to téma, které se už řešilo. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí a neschvaluje prodej pozemků žádnému z žadatelů.

26. 10. 2015 (21:29:47)  

22. Návrh na sepsání souhlasného prohlášení, které se bude týkat uznání vzniku přestavku

 
Rada doporučuje. 
 
Bez diskuze odsouhlaseno. 
 

26. 10. 2015 (21:31:48)  

23. Záměr výkupu pozemku p. č. 595/10 v k. ú. Trhové Dušníky vč. úhrady za bezesmluvní užívání pozemku
 
Rada doporučuje, zastupitelstvo schvaluje.

26. 10. 2015 (21:33:24)  

24. Žádost o snížení kupní ceny za pozemek p. č. 4208/4 v katastrálním území Příbram

 
Rada doporučuje, zastupitelstvo schvaluje.

26. 10. 2015 (21:35:39)  

25. Žádost o prodej, případně pronájem části pozemku p. č. 4748 o výměře cca 30 m2 v katastrálním území Příbram

 
Rada nedoporučuje, zastupitelstvo neschvaluje.

26. 10. 2015 (21:39:32)  

26. Návrh na revokaci usnesení Zastupitelstva města Příbram č. 794/2014/ZM ze dne 06.05.2014 a narovnání majetkoprávních vztahů vydržením

 
Rada nedoporučuje. 
 
Kyselák: Celá záležitost je v blízkosti mého bydliště. Vůbec s tím nesouhlasím. Materiál je zpracován na perfektní úrovni, ale nemůžu s vámi souhlasit. Kdysi jsem rozváděl dva manžele a dělal jsem i tu slavnou kupní smlouvu. Upozorňuji, že se v té době žádný geometrák nedělal. Za svým názorem si 100% stojím.
 
Humlová: Pro dobrou vůli je důležité také to, jestli ten vlastník mohl poznat, že užívá cizí pozemek. Myslím, že když s tím nebudeme souhlasit, tak bude podána žaloba a město by muselo prokázat, že to věděla. 
 
Říhová: S kolegy souhlasím. Nemáme v případě určovací žaloby celkem žádnou šanci. 
 
Volný: Já o tom nejsem přesvědčen. 
 
Říhová: Navrhuji schválit revokaci usnesení.
 
Zastupitelstvo schvaluje.

26. 10. 2015 (21:50:52)  

27. Žádost o vyjádření k možnosti odkoupení pozemku p. č. 790/3 v k. ú. Lazec

 
Rada nedoporučuje schválit záměr prodeje pozemku.
 
Zastupitelstvo neschvaluje záměr odkoupení pozemku.

26. 10. 2015 (21:53:17)  

28. Žádost o prodej pozemků v majetku města Příbram v k. ú. Příbram

 
*zájemci o pozemek se složitě dohadují*
 
Dvořák: Vůbec tomu nerozumím. Navrhuji bod stáhnout.
 
Kareš: Nebránil bych podnikatelům vytvořit něco nového. Osvojuji si návrh včetně cen a navrhuji prodej pozemků kromě toho sporného. 
 
Volný: Tady bude problém, jak započítat cenu těch zpevněných ploch. Nevypočítám cenu příslušných zpevněných ploch. 
 
Kyselák: Pan Holý také projevil zájem.
 
Říhová: Město by nemělo být soudcem mezi dvěma podnikateli.
 
Hauser: Nesmíme podporovat podnikatele na úkor někoho jiného.
 
Bod byl po velkých nejasnostech odložen. 

26. 10. 2015 (22:22:57)  

29. Návrh na revokaci bodu I usnesení zastupitelstva města č. 31/2014/ZM ze dne 15.12.2014

 
Rada města doporučuje. Jedná se o demolici budov u skládky Bytíz, které pozdržel exstarosta Pikrt.
 
Humlová: Jsem trochu rozpačitá. Jak má znít revokované usnesení?
 
Volný: Má se zrušit to původní.
 
Vařeka: Rada má svázané ruce a nemůžeme o tom jednat.
 
Kareš: Byl bych rád, kdybychom slyšeli, o jakých variantách přemýšlíte. 
 
Dvořák: Máš zbytečné obavy. Pan Pikrt pozastavil výkon rozhodnutí rady a my jsme ne úplně šťastně jeho rozhodnutí potvrdili. Ono se tam musí něco nově dít. Hledáme cestu, aby byla skládka dále využitelná. Takto říkáme, že jsme proti jakémukoliv bourání, třeba ty budovy zbourá někdo zdarma. 
 
Švenda: Bavíme se o nějaké strategii jednání. Myslíte, že je to výhodné. Nechci se tím dotknout pana Zábrodského, ale myslím, že nejdřív musí proběhnout diskuze interně. 
 
Kareš: Hovořím jenom o tom, abyste nám naznačili nějaké varianty. 
 
Vařeka: Nikdo nic netají, nemáme nic rozhodnutého. Je tam možnost pronájmu, prodeje, pan Zábrodský navrhl lepší cenu, než byla vysoutěžena. 
 
Zábrodský: Ten bod se řeší již rok a nikam jsme se nedostali, skládka se plní a my brzy budeme muset ukončit činnost a město bude muset řešit jinam. TS vozí 13 tisíc tu odpadu a ze zákona město neplatí 500 Kč za uloženou tunu, šetří tak několik milionů. Kolem dvou milionů ještě dostává od jiných měst. Pokud by se jezdilo do Chrástu, tak to dělá další cca 1,5 milionu na pohonných hmotách. Je to oboustranně výhodné. Měli bychom udělat krok dál. 
 
Větrovský: Těch pár desítek diváků se určitě baví. Překvapujeme mě, jak jsme schopni rozvinout diskuzi i nad takto jednoduchým materiálem. Pokud to neodhlasujeme, tak to nebudeme moci zdemolovat nikdo. 
 
Vařeka: Žádat pana Kareše, aby se držel věci, to mohu žádat ledovec, aby uhnul.
 
Stříbrnský: Ono ani vystoupení pana Zábrodského sem vlastně nepatří. Jde opravdu jen o tom rozvázání rukou. Nemůžeme obcházet platné rozhodnutí zastupitelstva. 
 
Kareš: Pane Vařeko, řídíte diskuzi nejvíce demokraticky, jak jsem zažil. Nějaké napomínání od pana Pikrta jsou úsměvná. Chtěl jsem jen slyšet, jestli máte nějaké řešení, když chcete rozvázat ruce.
 
Zastupitelstvo zrušilo usnesení zastupitelstva z dne 15.12. 2014.

26. 10. 2015 (22:39:47)  

30. Žádost o prodej pozemku p. č. 2830/2 v k. ú. Příbram

 
Rada doporučuje schválit. Bez diskuze schváleno.

26. 10. 2015 (22:41:09)  

31. Informace o pořízení úpravy Územního plánu města Příbram

 
Je třeba upravit po formální stránce, aby odpovídal stavebnímu zákonu, nebo pořídit úplně nový. V roce 2012 se rozhodlo, že dojde pouze k úpravě. Rada doporučuje ponechat v platnosti rozhodnutí z roku 2012 a plán pouze upravit. 
 
Král: Od 14. září je možné získat 90% dotaci na pořízení územního plánu. 
 
Vedoucí odboru: Moje reakce byla stejná jako vaše, ale ono je to složitější. Sběr dotací probíhá do 3/2017. Ale v rámci IROP jsou oprávněné náklady jenom některé. 
 
Mráz: Komise pro rozvoj města jednohlasně odsouhlasila úpravu.
 
Stříbrnský: Bod se probíral na radě. Pokud budeme překlopovat, nebudeme mít možnost do plánu minimálně 2 roky zasáhnout. Nebudou ohrožené dotace?
 
Vedoucí odboru: V roce 2021, to je jediné, co může ohrozit dotace. 
 
Pikrt: Mám jasno, jak budu hlasovat. Děkuji za vysvětlení.
 
Říhová: Domnívám se, že není možné celou věc rozhodovat jen na základě vyčíslení kalkulace. Je nutné se zabývat i tím, odkdy a jak byl zpracován současný plán. Setkáváme se s věcmi, kteří ti v roce 2002, nemohli předpokládat. Jsou to tak zásadní změny, že se není možné jen ptát, kolik to bude stát, ale zabývat se i tim, co nám to může přinést. 
 
Král: Ten akcent na překlopení na mě působí jako pohodlnější varianta. Odložil bych to o měsíc a přezkoumal, jestli kráčíme správným směrem.
 
Vařeka: Jednáme o tom již půl roku a nevím, co nového by mohlo zaznít. Můžeme přijít o pozemky, určené k zástavbě. Město by mohlo vykrvácet na náhradách za změnu území.
 
Vedoucí odboru: Je to dlouhý paragraf. Pokud vznikne vlastníkům prokazatelná újma, můžou požadovat po městě náhradu. 
 
Kareš: Na komisi pro rozvoj města jsme tyto diskuze vedli. Myslím, že jsme nemluvili o všem. Materiál pana Kučery přináší znovu nové argumenty. Rád bych si vše ještě probral a prodiskutoval. Jsem trochu zviklaný.
 
Dvořák: Účastnil jsem se jednání. Oba tábory před námi diskutovaly a bylo to objektivní. Jsem příznivcem překlopení. Nemáme žádnou akutní potřebu něco měnit. Ten pomyslný kabát bude sice nový, ale horší.
 
Stříbrnský: Toto je asi nejdůležitější věc, co tady dnes rozhodujeme. Nevím, jak se mám rozhodnout, nemám dostatečné podklady. Bavili jsme se o náhradách. Rozhodnout se tady na základě jedné A4 je obtížné. 
 
Vedoucí odboru: Souhlasím, že je to zásadní materiál. 
 
Vařeka: Jenom vlastníci na Balonce by po nás mohli chtít tak 200 milionů. Je neuvěřitelné, že si někdo může dovolit takto riskovat.
 
Kareš: Já tak velká rizika nevidím. 
 
Stříbrnský: Tady zaznělo, že bude škoda 200 milionů, ale já to právě nevím, to mi v těch materiálech chybí. Pokud je to proces, který může likvidovat města, proč jsou ty dotace vypsané. 
 
Říhová: *cituje ze zákona*.  
 
Větrovský: Dozvěděl jsem se tolik informací, že ani nevím, jak mám hlasovat. Byl bych rád, kdyby se bod ni s těmi následujícím stáhl. Před půlnocí hlasovat o něčem takovém není podle mého úplně zodpovědné. 
 
Hlasuje se o stažení bodů 31, 32 a 33. Odsouhlaseno.
 

26. 10. 2015 (23:40:17)  

34. Různé
 
Kareš: Jsem rád, že dokážeme nalézat shodu. Paní Ženíšková, Březohorská 108. Jeden občan tam dostal byt. Lidé si stěžují, že je tam hluk a nepořádek. Můžete nechat situaci prověřit, zajít tam kdykoliv s kýmkoliv. Připomínám svůj dotaz z minulého zastupitelstva, kde skončily prostředky na sekání trávy u spolku, který se stará o Svatou Horu. Proč nám došlo 5 strážníků s dlouhodobou praxí?
 
Vařeka: Zavedli jsme prodlouženou pracovní směnu, chtěli jsme zajistit, aby okrskáři byli k mání a vidění i odpoledne. To se setkalo s nesouhlasem. Tím došlo k situaci, že sami odešli za lepším, kde je nenutí pracovat v odpoledních hodinách. Ale přijali jsme nové.
 
Větrovský: Děkuji většině koalice, že podpořila dva mé návrhy. Mám dojem, že dnešní jednání bylo konstruktivní, i když zase končíme před půlnocí. 
 
Král: Jaký je vývoj se záchytkou?
 
Ženíšková: V tuto chvíli pracujeme na předání prostor, ale dojde k němu zhruba do 14 dnů. Pan Holobrada byl vyzván, aby nám pomohl sehnat lékaře, což je nyní největší problém. Pokud se nám nepodaří sehnat lékaře, nebudeme záchytku provozovat. Jednáme i s krajem. Další personál už máme. 
 
Molnár: Děkuji Gymnáziu pod Svatou Horou za pozvánku na akci, která se konala ještě před tím, než nám přišla pozvánka. Kdy se bude předjednávat rozpočet?
 
Dvořák: Dozvíte se to dopředu. Bude to tak, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce lidí.
 
Vařeka ukončuje dnešní schůzi.
 
Děkujeme za pozornost a přejeme hezký zbytek večera.

26. 10. 2015 (23:48:17)  Další články

Přehledně: Počty nakažených covidem v jednotlivých obcích na Příbramsku Přehledně: Počty nakažených covidem v jednotlivých obcích na Příbramsku Známe všechna místa stanovišť policejních hlídek pátečního Speed marathonu Známe všechna místa stanovišť policejních hlídek pátečního Speed marathonu Do bezpečnostní akce nazvané Speed marathon se policejní hlídky zapojují každoročně, loni při ní v rámci celé republiky zkontrolovaly na 7500 aut a zjistily na 3200 přestupků. 12. srpna 2020   (18:05) Hasiči vyjížděli k požáru vzrostlého obilí u Zbenic Hasiči vyjížděli k požáru vzrostlého obilí u Zbenic Doprava na silnici I/4 byla částečně omezena. 12. srpna 2020   (15:26) Každá třetí zmrzlina neprošla testy, uvedla SZPI Každá třetí zmrzlina neprošla testy, uvedla SZPI U třiceti procent odebraných vzorků zmrzlin byly bakterie typu salmonel. 12. srpna 2020   (14:20) V době nouzového stavu kradli dřevo, naftu, ale i peníze. Trojici mužů stíhá policie V době nouzového stavu kradli dřevo, naftu, ale i peníze. Trojici mužů stíhá policie Policisté i kriminalisté z Písecka a Příbramska spolupracovali na objasnění případů majetkové trestné činnosti. Skupina tří mužů měla krást a škodit opakovaně ve firmách v Tochovicích a v obcích Lety a Chrást. 12. srpna 2020   (11:44) Doba trávená na sociálních sítích stoupla na 159 minut Doba trávená na sociálních sítích stoupla na 159 minut Oproti loňsku se průměrná doba zvedla o 16 minut. 12. srpna 2020   (11:36) Nepřehlédněte Příbramská nemocnice s okamžitou platností zakazuje návštěvy v LDN a OŠP Příbramská nemocnice s okamžitou platností zakazuje návštěvy v LDN a OŠP Státní lesy spustily kampaň, v níž chtějí propagovat zvěřinovou gastronomii Státní lesy spustily kampaň, v níž chtějí propagovat zvěřinovou gastronomii Zvěřina bude k dostání na 65 lesních správách a zvěřinových závodech. 12. srpna 2020   (08:58) V Příbrami zabojují o tituly více než čtyři stovky triatlonistů V Příbrami zabojují o tituly více než čtyři stovky triatlonistů O víkendu 15. a 16. srpna se v Příbrami uskuteční nejen mistrovství republiky na olympijských tratích, ale také atraktivní závod tříčlenných štafet. Nechybí mezi nimi ani většina českých reprezentantů. 12. srpna 2020   (06:21)
Hygienici otestovali účastníky dobříšského tábora. Drtivá většina se covidem nenakazila Hygienici otestovali účastníky dobříšského tábora. Drtivá většina se covidem nenakazila Z celkového počtu osmdesáti testovaných zná výsledky již 73 lidí. Kromě vedoucího tábora byla nákaza covidem zjištěna u dvou osob. 11. srpna 2020   (20:22)
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz