6. 12. svátek má Mikuláš

Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo, startuje v 16.00

ON-LINE PŘENOS
14. září 2015   (06:08)
Sledujte s námi dnešní zastupitelstvo, startuje v 16.00

Zastupitelstvo má na programu přibližně 40 bodů.


Po dvouměsíční přestávce se dnes opět sejde příbramské zastupitelstvo. Schůze začíná v 16 hodin a vy ji můžete sledovat prostřednictvím našeho online přenosu. Zastupitelé mají na programu zhruba 40 bodů, mezi nimi i projednání problematiky těžby a úpravy kamene z odvalu šachty č. 15. Doplnění tohoto bodu na program zastupitelstva si přál Klub zastupitelů Šance pro Příbram.

Během jednání se bude probírat i zřízení osadního výboru na Sázkách, přehled účasti členů na jednání výborů nebo několik individuálních žádostí o dotace. Zastupitelé budou schvalovat i plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2016.

Program:
1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Projednání otázky těžby a úpravy kamene na odvalu šachty č. 15
3. Žádost o zřízení Osadního výboru Příbram III – Sázky
4. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2015
5. Rozpočtové změny
6. Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2014
7. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2014
8. II. Výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2015, návrh Komise fondu oprav a modernizace
9. Hudební festival Antonína Dvořáka – licenční smlouva a žádost o poskytnutí dotace
10. Žádost o dotaci (MULTIFEST-SW, o.s.)
11. Žádost o individuální dotaci (Česko-ruská společnost z.s.)
12. Žádost o individuální dotaci (Hokejový klub HC Příbram)
13. Žádost o individuální dotaci (Association the-champions Příbram o.s.)
14. Žádost o individuální dotaci (SK SPARTAK Příbram)
15. Žádost o individuální dotaci (PANKRATIONGYM Příbram občanské sdružení)
16. Žádost o individuální dotaci (Cykloklub Příbram, o.s.)
17. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině – MŠ Perníková chaloupka
18. Schválení vstupu města Příbram do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
19. Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2014
20. Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2016
21. Návrh na odkoupení řadu PE 63 a kanalizačního řadu PVC DN 250 v Příbrami V – Drkolnov od majitelů Josefa a Ludmily Bernardových
22. Žádost o finanční příspěvek organizace Alka, o.p.s. na realizaci Handle terapii
23. Dodatek č. 1 ke zřizovací listně Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram
24. Žádost společnosti Flamont s.r.o. o odprodej prostoru k podnikání č. 114/101 v Příbram VIII, ul. Budovatelů č.p. 112-114
25. Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezplatný převod pozemku pod domem
26. Nabídka obce Suchodol na směnu lesních pozemků v k.ú. Liha za zemědělské pozemky v k.ú. Občov ve vlastnictví města Příbram
27. Žádost paní Marty Buchlové o uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 144/2 a p.č. 145/2, oba k.ú. Žežice
28. Žádost o sdělení zájmu města Příbram o bezúplatný převod stavby bez čp/če – trafostanice, na pozemku p.č. 960/2, k.ú. Příbram
29. Výkup pozemků p. č. 716/2, p. č. 710/11 a p. č. 710/10 v k. ú. Příbram
30. Výkup podílu ve výši id. 2/3 pozemků p. č. 648/10, p. č. 655/2, p. č. 3174/5 v k. ú. Příbram, případně uzavření smlouvy na pronájem podílu ve výši id. 2/3 pozemku p. č. 655/2 v k. ú. Příbram
31. Výkup pozemku p. č. 4232/18 v katastrálním území Příbram
32. Směna části pozemku p. č. 4505/107 za část pozemku p. č. 4505/29 vše v k. ú. Příbram
33. Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 2521/71 v katastrálním území Příbram
34. Směna pozemků v k. ú. Lazec a v k. ú. Podlesí nad Litavkou
35. Žádost o prodej části pozemku p. č. 239/1 o vým. cca 66 m2 v katastrálním území Příbram
36. Žádost o prodej části pozemku p. č. 48/1 o výměře cca 181 m2 z celkové výměry 3177 m2 v katastrálním území Trhové Dušníky
37. Žádost o prodej pozemku p. č. 523/1 v k. ú. Háje u Příbramě, případně o směnu pozemku p. č. 523/1 za část pozemku p. č. 507/2 o výměře cca 144 m2 z celkové výměry 16713 m2 , vše v k. ú. Háje u Příbramě
38. Revokace usnesení zastupitelstva města č. 347/2012/ZM ze dne 16.4.2012
39. Bezúplatný převod pozemku p. č. 4212/5 v k. ú. Příbram včetně vydání souhlasu se zápisem věcného práva do veřejného seznamu
40. Žádost o bezúplatné zřízení věcného břemene v k. ú. Lazec
41. Různé
42. Diskuse, interpelace, závěr

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

14. 09. 2015 (15:51:03)  

Sál se už pomalu plní lidmi. Jednání by mělo začít za několik minut. 

14. 09. 2015 (15:54:29)  

Jednání bylo zahájeno. Dnes jsou omluveni Danda (přijde později) a Pikrt (nemoc). Ověřovateli jsou Hauser a Kyselák.  

14. 09. 2015 (16:04:15)  

1. a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

Vařeka: Navrhuji stažení bodu 36. Manželé Sudovi požádali o stažení kvůli jejich nepřítomnosti. Bod stažen. Dále se jedná o bod č. 34 z obdobného důvodu. Také stažen. Dále stažení bodu 22 (Alka požádala o stažení). Také odsouhlaseno.

Program jako celek byl odhlasován. 

Informace rady města:

Ženíšková: Má první informace se týká nového Centra sociálních a zdravotních služeb. Od 1. 9. je zde nová ředitelka, pan Strakula je z jejího rozhodnutí manažerem kvality služeb. Rada na svém posledním jednání odsouhlasila novou směrnici pro nacházení s byty. Třetí informace pozvání na prohlídku městských domů a bytů. Bohužel se dostavila jenom paní Říhová, pan Kareš a Hauser. Proběhla i beseda s nájemníky o bytové koncepci. Čtvrtým bodem je petice části Rynečku, kteří chtějí znovu přezkoumat záměr zde postavit nízkoprahové centrum. Někteří zastupitelé vůbec netuší, co to je a šíří o tom nepravdivé informace. Není to doupět, ale zařízení pro lidi, kteří potřebují pomoc. Doposud byla ubytovna v centru města vedle polikliniky a školy. S lidmi nebylo dále pracováno. Obdobné zařízení funguje v Berouně vedle MŠ, v Benešově také v centru. Žádám zastupitele, aby si uvědomili svojí povinnost a neangažovali se v antikampani.  

Kareš: Paní bakalářko, mluvíte o některých zastupitelích, to je informace zavádějícím způsobem podaná. Chci být vyjmutý z varianty, že Kareš tomu škodí. 

Šedivý: Chtěl bych paní bakalářku požádat, aby podávala informace a nepoučovala o zákonech. 

Ženíšková: Pane Šedivý, chápu, že stačila informace o petici, ale ten humbuk, co se šíří po Příbrami, je naprosto nemístný a mělo by se to tady projednat, než vznikne další fáma. 

Šedivý: Má se podat informace, ale ne o tom diskutovat. Paní Ženíšková už do toho zapojuje i imigranty.

Řihák: Také by mě zajímalo, který zastupitel šíří fámy o migrantech. Vyjádřím se k tomu v bodě různé.

14. 09. 2015 (16:16:23)  

2. Projednání otázky těžby a úpravy kamene na odvalu šachty č. 15

 
Vařeka: Otevřený dopis bych nemohl vzít jako návrh do zařazení bodu. Oddělme příště rovinu praktickou a politickou. Je to materiál Šance pro Příbram.
 
Král: Chci poděkovat, že na základě dopisu tento bod zařadil do jednání. Smyslem toho bodu bylo, abychom se dozvěděli, jak v této velmi interesantní situaci postupovalo město. Byli bychom rádi, kdyby nám město řeklo, co jste v té věci podnikli. 
 
Humlová: Chtěla bych, abychom byli informováni o tom, z jakých podkladů vycházela rada, protože to, že na středu svoláte besedu s občany je hezké, ale pro mě je bezpředmětná, protože se na ní nedostanu. Chtěla bych vědět z čeho rada vycházela. 
 
Kareš: Paní Humlová, materiály byste dostala, kdybyste si o ně zažádala. Já si o ně požádal a nyní vím, na základě čeho rada argumentovala. Vedení města obdržel dokument, který řeší záměr rozebírání haldy po stránce ekologické. Znal jsem text a čekal, co se bude dít. Očekával jsem velmi rychlou a prudkou reakci města. Pane Stříbrnský, vás z toho vyjímám, vy jste byl mezi lidmi a dokázal argumentovat. Běželi týdny a nic se nedělo. Osadní výbory a lidí měli strach a vytvářeli si vlastní posudky, které vám doručili. Považoval jsem za přirozené, že až se toto téma objeví na stole starosty, tak nás budete informovat. Myslím, že jste hned měli informovat zastupitele a dát jim prostor. Můj dojem i podle termínů vašich kroků je ten, že jste zaspali a zanedbali to základní, že my jako zastupitelé máme mít přesné a odborné informace. Pane starosto, musím vyjádřit poděkování, že jste bod na jednání zařadil. Jen si dovolím nesouhlasit s tím, že to mělo politický podtext. 
 
Řihák: Chci informovat, jak reagoval kraj a jak vznikali věci, která vás možná popudily. Na kraji byla předložena dokumentace a ta byla rozposlána na obce a další orgány, které se mají vyjadřovat. Lhůta byla daná zákonem a to 30 dní. Středočeský kraj dostával mnoho dopisů a stanovisek z obcí a osadních výborů a tak jsme to projednali a přijali usnesení, že kraj je zásadně proti. O tom, kdy jste reagovali, to víte sám. Připomínky jsou nyní na MŽP a budou se dělat posudky a poté veřejná diskuze. Jsem rád, že se na středu svolala schůzka a pokusím se dostavit. Zásadní stanovisko ale dalo Diamo, které řeklo, že stejně nepodepíše příslušné smlouvy. Vítám diskuzi, do budoucna je třeba říct, co dál. Jsou zde totiž i jiné ekologické zátěže. 
 
Říhová: Jsem názoru, že se jedná o otázku, která vyžaduje soustředěnou pozornost všech občanů i zastupitelstva a rady města. Svolaná beseda může přispět k vyjasnění některých otázek, ale týká se různých ekologických zátěží, které je třeba řešit s určitou perspektivou. Těžba odvalu č. 15 je na pořadu dne, protože se jedná o aktuální věc, kde je třeba zaujmout stanovisko hned a nemůžeme čekat, až se někdy něco vyjasní a budou známé stanoviska dalších subjektů. V materiálech postrádám aspekt odpovědnosti za možné škody. Jedná se o komerční projekt a otázka není řešena komplexně. Problém záření a jeho vliv se projevuje až s čistým časovým odstupem. Pokud by těžbu měla provádět soukromá společnost, pak se ptám, jestli je vůbec možné o tomto projektu uvažovat, pokud by nikdo nepřevzal garanci za škody na zdraví a životní prostředí, které se mohou projevit až za další dobu. 
 

14. 09. 2015 (16:36:54)  

Vařeka: Myslím, že tato věc si zaslouží určité shrnutí. V tom procesu EIA je několik uzlových bodů, ve kterých je třeba se zachovat správně. Prvním bodem bylo, kdy předkladatel předložil MŽP dokumentaci, ministerstvo požádalo úřady, veřejnost a občany o připomínky. To byla první chvíle, kdy bylo potřeba se správně rozhodnout. Kdokoliv může svoje námitky podat. Tyto námitky musí MŽP vzít v úvahu stejně jako cokoliv jiného. Druhým bodem je, že MŽP si nechá vyhotovit oponentní posudek, ke kterému se znovu bude vyjadřovat, tomu dojde za několik měsíců. Potom následuje třetí bod, což je veřejné projednání. Je to velice důležitý moment a v něj bude třeba napnout síly, protože je to polední šance přinést nějaký argument, který může něco změnit. Teprve potom může MŽP vydat své stanovisko k předloženému záměru. V první bodě město udělalo to, co od něj bylo očekáváno. Rada města po řádném prostudování dokumentace vyjádřila svůj nesouhlas. V této době se mohl vyjádřit kterýkoliv občan. Kromě toho jsem tlačil na sekretariát pana ministra Brabce, společně jsme jednali, jak se k tomu postavit. Byl přítomný i pan Rychtařík a říkali si, co je a co není možné udělat. Jsem v diskuzi s panem Plojharem i Rychtaříkem, oba přijdou na středeční besedu. Chodí mi i pozitivní dopisy od občanů, někteří chtějí i haldu odstranit. Samozřejmě můžete říct, že jsme mohli udělat více, to se dá ale vždycky. V roce 2003 se veřejného projednání ohled úpravny nezúčastnil z města někdo, u projednání šachty č. 9 u obce Háje se zúčastnil referent odboru a ani pan Kareš ani pan Řihák tam nebyl, pokud si pamatuji. U šachty č. 19 se za město nezúčastnil nikdo. Proběhla tzv. Milínská schůzka, nikdo dodnes neřekl, kdo byl organizátorem a proč zde nebyl pozván žádný zástupce města. To byla fakt, teď se můžeme vrátit k politické stínohře.

 
Kareš: Pane starosto, je těžké s vámi diskutovat. Vaší ješitnosti si budeme užívat ještě nějakou dobu. Jestli jste se zapojil, tak vám děkuji. Co se týče rekultivace úpravny, nevím, proč bychom se tam měli angažovat, byla to prospěšná věc, co se týče rozebírání šachty č.9 a 19, tak se nás týkají jenom okrajově a nebyl zde důvod, abychom někde vystupovali. Vy hovoříte o tom, že jste měli celý měsíc na prostudování materiálů, jaké jste nechali vypracovat? Na našem úřadě vzniklo jenom vyjádření pana Walenky, což je ten nejslabší dokument ze všech, které byly k dispozici. Naši spoluobčané dokázali sepsat několik odborných dokumentů. O dokumentu víte velmi málo. Nedokázal jste svolat odborníky ani nás na nějaké jednání. 
 
Vařeka: Já jsem popisoval ten proces z nějakého důvodu, aby bylo vidět, kdy do něj můžeme efektivně vstupovat. Co se týče námitek, víte o nějaké, která nepadla? Pokud o ní nevíte, není nám co vyčítat.
 
Kyselák: Mám názor, že otevřený dopis je skutečně politickou záležitostí s tendencí upozornit na to, jak chce určitá část politické spektra chránit obyvatelstvo. Domníváte se, že šachta 15 je jedinou zátěží? Úpravna maká už 40 let, měl jste někdy námitky proti provozu Ekoinvestu, č. 16, 19... Nejde o politiku, ale technické řešení, jak optimálně zajistit likvidaci zátěže. Chceme zlikvidovat něco nepřirozeného v přírodě a pomůžeme si i ekonomicky. 90 procent šachet bylo poté, co se vynalezli dozimetry, takže se hlušina měřila, takže to není problém z toho dostat. Jsme schopni ji zpracovat. Žádný uran není tak nebezpečný, když jsme vozili rudu přes náměstí a sedíme tady všichni. Akorát horníkům ublížil radon. Nestrašte obyvatele a berte to jako technickou záležitost. Nikdo z Diama neřekl, že se to nebude nikdy likvidovat. Diamo to bude řešit systémově a ne jednu šachtičku.  

14. 09. 2015 (17:00:27)  

Dvořák: Jsem přesvědčen, že od léta jsme svědkem hry, kdy někdo chce vytřískat politické body a o nic jiného mu nejde. Rada měla za povinnost říct ne, ale to je zásadní omyl. My jsme se měli vyjádřit a to znale. Nám městu se vyčítá, že jsme se nejprve snažili vyzískat odborné stanovisko. Pan Kareš argumentoval vyjádřeními občanů, ale to byl jenom text bez toho, aniž by to byl nějaký certifikovaný odborník. To můžu napsat i já. Byl by to ale jen neodborný blábol. Můj prvotní názor byl, že by se měla odtěžit i halda 15, ale jak jsem se dozvídal další informace, tak jsem dospěl k tomu, že tímto způsobem to dobré není. Domnívám se, že město udělalo všechno, co mělo. Jsou to politické hry a už se nebudu více vyjadřovat.

 
Řihák: Je škoda, že se sklouzlo do této roviny. Schůzka v Milíně - je jedno, kdo ji organizoval. Na kraj přišel dopis od lidí už v červenci. Kraj vydal stanovisko, jaké vydal. Vyjadřují se orgány samosprávy, tzn. kraj a město Příbram. Ostatním se to dává jen na vědomí. Musím se ohradit oproti obskurní schůzce v Milíně. Máme právo přijít za občany. Uděláme schůzku, kterou přislíbil pan Semerád a ta bude na kraji. Mrzí mě, že se to tady politizuje. Vy se furt obracíte do minulosti, ale s tím už dlouho nevydržíte. Vy říkáte, že všechno bylo špatně. Hádat se nechci a nebudu. Je dobře, že se tato otázka nastolila. 
 
Vařeka: První, kdo byl napaden, jsme byli mi, proto ta diskuze dostala tento obsah. Pořád jsem ještě neslyšel, kdo tu milínskou schůzku zorganizoval. Můžete mi odpovědět.
 
Řihák: Přišly dopisy na kraj a udělal se výjezd pana náměstka, tak jsme tu schůzku udělali v Milíně. Kterýkoliv krajský zastupitel tuto informaci věděl. 
 
Vařeka: Pan Semerád děkoval za pozvání, ale to je jedno.
 
Řihák: Dopisy žádaly pana Semeráda. Připadám si jak na Zdaboři, kdy na mě vaši příbuzní podávají trestní oznámení. 
 
Kareš: Nechceme se zviditelňovat. A nelžete o tom. Pane Kyseláku, poločas rozpadu je mnohem kratší. Neškodí radon, ale to, co se vdechuje. Ničí to genetický kód buněk plicní výstelky. Zvyšuje se riziko rakoviny plic. Měli jste se zabývat i podzemními vodami a to tématem odpovědnosti.
 
Král: Cítím potřebu se vyjádřit k některým drobnostem. Hovořilo se o ekonomické výhodnosti. Pokud bych jí cítil, tak bych přemýšlel, ale ona tam není vůbec žádná. Je garantováno 6 Kč/tunu pro stát, ale o městě se nic nemluví. Musím připomenout, že jediný relevantní orgán je zastupitelstvo. 
 
Vařeka: Proces EIA je formalizovaná záležitost a žádná kolonka pro zastupitelstvo tam není. My se můžeme nějak vyjádřit, ale efektivní dopad to nemůže, stejně jako ta beseda, ale ta bude snad alespoň informovat veřejnost.
 
Stříbrnský: Padlo znevážení některých dokumentů. Veškeré dokumenty od pana Štěpánka jsou velice odborné a podle mého je odborníkem. Dále se chci ohradit vůči tomu, že schůzka v Milíně nebyla přínosná. Dostal jsem klasické avízo o výjezdu do kraje a jsem rád, že jsem se toho zúčastnil. Je to běh na dlouho trať a jsem rád, že to zvedlo takovou aktivitu a vlnu zájmu. 

14. 09. 2015 (17:23:59)  

Řihák: Chci se také zastat pana Štěpánka. Nevím, proč vás naštvala schůzka v Milíně. 

 
Vařeka: S panem Štěpánkem jsem hovořil a celý jeho dokument jsme probrali. 
 
Kyselák: Pane Kareši, vážím si vašich znalostí, ale prezentujete je za situace, kdy město není v pozici, aby o tom rozhodovalo. My jsme vznesli námitky neodborné a ministerstvo ví, co nám vadí. Pan Král nevidí ekonomickou výhodnost, ale jsme na začátku nějakého vyjednávání. Toto je jen debata, jenom jsme se pohádali a ztratili čas.
 
Říhová: Domnívám se, že se jedná o věc nesrovnatelnou s lomem v Kozárovicích. Důležité je nezhoršovat životní prostředí.
 
Rotter: Je kolem toho obrovská diskuze. Já o milínské schůzce vůbec nevěděl. Je zajímavé, jak se tam pár frajerů někde sešlo a popovídali si s občany. Pane Kareši, nešel by ten váš projev trochu ztlumit, zdá se mi moc hlučný.
 
Kareš k obsluze techniky: Ztlumte mi to trochu, ať neruším pana zastupitele.
 
Stříbrnský: Navrhuji vzít předložené materiály na vědomí.
 
Kareš: Těší mě, že někteří kolegové tady promlouvají, některé jsem skoro neslyšel. Nezapomeňte na kontaminaci povrchových a podzemních vod. Dále odpovědnost v případě kontaminací.
 
Řihák: Už jsem myslel, že směřujeme v závěru. Ty jednotlivé haldy z minulosti nelze srovnávat. 
 
Král: Navrhuji návrh usnesení - zastupitelstvo bere na vědomí a ukládá starostovi zařadit tento bod znovu na jednání města s dokumentací, která zkoumá dopad na životní prostředí a zdraví.
 
Kyselák: Uran se vždycky stavěl velice zodpovědně a stavět se bude i nadále. Návrh pana Krále je správný jen v první části. Máme postavení, které není rozhodující, jenom koukáme a říkáme, co má kdo zvážit. 
 
Řihák: Požádám o 10 minutovou přestávku před hlasováním.
 
Vyhlášena přestávka 10 minut.

14. 09. 2015 (17:48:47)  

Po přestávce pokračuje diskuze.

 
Danda: V roce 85 si okresní vojenská správa požádala lékaře a tam si hygienik zjistil, že v Příbrami radioaktivita je. Je tu zvýšený výskyt rakoviny plic a tlustého střeva, nesmíme to podceňovat.
 
Kareš: To byl přesně další námět, který mohl být v usnesení. 
 
Diskuze ukončena.
 
Zastupitelé vzali bod na vědomí i s připomínkou Šance pro Příbram.

14. 09. 2015 (18:08:05)  

3. Žádost o zřízení Osadního výboru Příbram III – Sázky

 
Svoboda: Když jsme projednávali osadní výbory, hovořil jsem o tom, že přijdou i další. Chci tento návrh podpořit a doporučuji ho.
 
Řihák: Když vznikaly osadní výbory, proběhly schůzky. Když teď zřídíme statut pětičlenného výboru, tak pak proběhne schůzka, kde se vyberou zástupce?
 
Švenda: Předpokládám, že to projde úplně stejně jako v předchozích případech. 
 
Humlová: Je to dobře, počet obyvatel tam půjde nahoru. Pochopila jsem správně, že občané, co se obrátili na město, rovnou i navrhli složení výboru? 
 
Švenda: Já to takto nevnímám, bude stejná cesta jako v předchozích případech.
 
Zastupitelstvo odsouhlasilo a stanovilo počet členů na 5. 

14. 09. 2015 (18:13:58)  

4. Přehled účasti členů na jednání výborů ZM za I. pololetí 2015

 
Molnár: Účast u kontrolního výboru je veliká i přes četnost našich schůzek. Všem děkuji za aktivitu a že i v době nemocí jsou aktivní.
 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

14. 09. 2015 (18:15:52)  

5. Rozpočtové změny

 
Kyselák: Rád bych věděl důvod těchto přesunů.
 
Vedoucí odboru: Je to v souvislosti se vznikem Centra sociálních a zdravotních služeb a rekonstrukcí ledových ploch.
 
Kareš: Není provedena změna pozdě? Z čeho žily jesle?
 
Vedoucí odboru: Žily z rozpočtu Pečovatelské služby. 
 
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové změny.

14. 09. 2015 (18:18:42)  

6. Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu za rok 2014

 
Řihák: Pan starosta navrhl na září další valnou hromadu. S čím tam chcete vystoupit? 
 
Vařeka: Při jednání jsme hovořili o tom, že každé jednání by se mělo věnovat nějakému tématu a to další by se mělo věnovat CHKO.
 
Zastupitelstvo bere na vědomí.

14. 09. 2015 (18:22:31)  

7. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace za rok 2014

 
Obdobný materiál jako předchozí. 
 
Zastupitelstvo bere na vědomí. 

14. 09. 2015 (18:23:50)  

8. II. Výběrové řízení na poskytování zápůjček z Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram pro rok 2015, návrh Komise fondu oprav a modernizace

 
Bez diskuze odsouhlaseno.

14. 09. 2015 (18:24:57)  

9. Hudební festival Antonína Dvořáka – licenční smlouva a žádost o poskytnutí dotace

 
Mělo by dojít k transformaci festivalu. 
 
Švenda: Chci požádat o podporu. Festival má velkou tradici a kvalitu. Ale jeho aktuální rozpočet ze 100% kryje město a stojí 1,4 milionu. Aby se mohl rozvíjet, je třeba udělat tento krok. Řada měst to řeší vícezdrojovým financováním. Navrhujeme licenční smlouvu. Jde o to, že nezisková organizace bude mít větší šance získat dotace a zapojit sponzory. Festival tak může být rozšířen. 
 
Humlová: Chtěla bych vás poprosit o podporu tohoto projektu, tento festival je velká akce. Přežil i nesmyslné období začátku 90. let. Pokud chceme do Příbrami kvalitní umělce, a v Příbrami máme velmi dostupné vstupné. Na festivalu se aktivně podílejí potomci Antonína Dvořáka. Je to i ekonomicky výhodné. Budeme dávat jen o půl milionu více než letos, ale na další dva roky. 
 
Říhová: Mám pouze jednu připomínku. Vadí mi jen to, že zapsaný ústav bude mít sídlo v Praze, kde má místo bydliště paní ředitelka. To má návaznosti na mzdovou účtárnu. Nebylo by možné zvážit, aby zapsaný ústav měl sídlo v Příbrami?
 
Houšková (ředitelka festivalu): Náš zapsaný ústav nedisponuje žádnými velkými prostředky. Chceme pokračovat ve festivalu, nemůžeme mít speciální pronajaté sídlo. Je to ta nejjednodušší cesta. 
 
Říhová: Přesto se domnívám, že by ústav měl sídlit v Příbrami.
 
Král: Nebývá zvykem, že bych se vším souhlasil, ale to co bylo řečeno, naprosto podepisuji. Co se týče sídla, radnice i divadlo mají svojí adresu, asi by to nějak šlo formálně vyřešit.
 
Němec (vedoucí odboru): Licenční smlouva se rodila velmi těžce, protože jsme hájili pozice města. Jednání bylo velmi tvrdé. Součástí je i dohoda, že pokud město bude chtít, může nominovat do ústavu člena do správní rady a navrhovat dozorčí radu.
 
Řihák: Chci poděkovat za dobře připravený materiál. Mám tu i dramaturgii na další rok. Budou se na zastupitelstvu volit i zástupci? Navrhuji pana Beneše, dělal místostarostu a měl na starosti kulturu a to i na Středočeském kraji. 
 
Švenda: Já jsem oslovil kluby a chci navrhnout tato jména: Pana Beneše, paní Humlovou a pana Stříbrnského. Do správní rady pana Krále. Chci si osvojit to usnesení s tím, že ta individuální dotace by byla 1,8 milonů a platba by proběhla na dvě poloviny každý rok. 
 
Větrovský: Chci položit jednu otázku panu Švendovi, s kým jste jednal? 
 
Švenda: Dotazoval jsem se pana Molnára. 
 
Větrovský: Já návrh podpořím, protože, i když jsem byl označen za kulturního barbara, tak to považuji za záruku kvality a správnou věc.
 
Šedivý: Když jsme vybrali paní Houškovou, doufali jsme, že se to posune dál a ono se to opravdu posunulo. Jezdí sem i mnoho lidí z Prahy a celých Čech. Pochválím vás, že pokračujete ve spolupráci s paní Houškovou, která má úžasný cit a je dramaturgicky velmi schopná. 
 
Cikler: Také to podpořím. Je třeba si ale uvědomit, že máme obrovskou devizu a to jméno Antonína Dvořáka. Vím, že existuje zájem sponzorů to podpořit. Co se týče adresy, asi je praktičtější pokud to bude tam, kde opravdu někdo bude sedět. 
 
Kyselák: Mám jen právní otázku. Doba trvání je 6 let a dál je složitý mechanismus výpovědi. Proč to je na 6 let a ne na dobu neurčitou.
 
Němec: Smlouva vznikla velmi tvrdě a proto jsou tyto mechanismy takto nastaveny. Paní Albína přišla s 9, my se 3 a nakonec byl kompromis 6. 
 
Stříbrnský: Jsem rád za všeobecnou shodu. 
 
Kareš: Jaké jsou ty pojistky, které nás ochrání? Jaký to má vliv na ochranou známku?
 
Němec: První pojistka je, že pokud s penězi nebude nakládáno podle rozpočtové kázně, tak smlouva končí. Pokud zastupitelstvo neodsouhlasí dotaci, může být smlouva vypovězena.  
 
Kareš: Kdo platil založení této organizace, opravdu nechápu, proč by to nemohlo sídlit v Příbrami.
 
Švenda: Náklady nesla paní Houšková. Sídlo lze řešit dodatečně. 
 
Kyselák: Kolik má paní Houšková obdobných smluv a jak dlouho to dělá?
 
Houšková: V kultuře se pohybuji 25 let a toto je první smlouva, kterou mám. Dělám jenom tento festival a myslím, že mě to bude plně naplňovat.

Zastupitelstvo odsouhlasilo licenční smlouvu pro HFAD a nominuje členy do správní i dozorčí rady. 

14. 09. 2015 (18:58:19)  

10. Žádost o dotaci (MULTIFEST-SW, o.s.)

 
Rada nedoporučuje. 

Cikler: Žádost byla v komisi a proběhla radou, toto je první zastupitelstvo od té doby. Kulturní komise jednohlasně nedoporučila, bylo to z důvodu, že tam nebyly vůbec žádné vlastní zdroje. Mělo to být hrazeno 100% z peněz města. 

Kareš: Souhlasím, ale byla to celkem zajímavá akce. Doufám, že šel i výstup k nim a kdyby to do příštího roku změnili, jestli dostane podporu.

Řihák: Pokud to komise projednala v půlce května, nevím, proč to rada řešila až na konci června. 

Švenda: Co se týče časové posloupnosti, odpovědět neumím. Ale základní bylo, že tam nebyla ani požadovaná 20% spoluúčast.

Zastupitelstvo neschvaluje dotaci z důvodu nezajištění jiných prostředků. 

14. 09. 2015 (19:12:35)  

11. Žádost o individuální dotaci (Česko-ruská společnost z.s.)

 
Přehlídka se konala, rada nedoporučila. 
 
Kyselák: Kolik se zúčastnilo dětí? Jedná se o družební stav mezi Příbrami a Čechovem? Platily české děti nějaké peníze? Na co by bylo těch 150 tisíc?
 
Organizátor: Nejedná se. Podivuji se, že se jedná po dotacích až po skončení akcí. Všichni organizátoři potřebují vědět, s čím mohou počítat. Protiruské sankce ovlivnily návštěvnost. Zúčastnilo se 94 lidí, 11 z Příbrami. Platily kolem 5 tisíc korun. Rusové platili víc. Částka byla požadováno v době, kdy se vše připravovalo. Zlevnilo by to poplatky pro děti. 
 
Hauser: Když mi bylo 17, tak sem vtrhli, odtáhli, když mi bylo 40. Kvůli těm, s kým děláte tuto společnost. 
 
Svoboda: Poznámka pana Hausera se moc nehodila. Všechno se vyvíjí a měla by i spolupráce s mladými a nezatíženými studenty. Určitě bych to podpořil. Osvojuji si návrh na částku 50 tisíc korun.
 
Větrovský: Chtěl jsem taky reagovat na pana Hausera. Já to nezažil. Vy jste doktor a chytrý člověk a takhle házet všechny do jednoho pytle, to nejde. 
 
Brožíková: Pane Noho, vy jste řekl, že se vám podařilo zajistit objekt v Březnici, žádáte město Příbrami o dotaci. Žádali jste město Mělník, Beroun, Benešov, atd...
 
Noha: Žádali jsme Středočeský kraj. Jedinou dotaci od české nadace 50 tisíc. 
 
Brožíková: Proč nežádáte třeba Mělník? 
 
Noha: Tradice vznikla v Příbrami díky spolupráci s Čechovem.
 
Brožíková: Vnímáte to, že když žádáte jenom Příbram, tak mi to nesedí.
 
Svoboda (T): Tady jde o omyl. Tady je letitá tradice, která byla navázána na dohodu s Čechovem. 
 
Kareš: Chci podpořit pana Hausera, že mě mrzí, že tu byli a jsou pryč. Tato akce má tradici a byla svázána s Příbramí. Snížený požadavek podpořím. 
 
Noha: Toto vzniklo kdysi na podnět města Příbram.
 
Cikler: Podpořím to, co řekl pan Hauser.
 
Řihák: Já ty diskuze zažil na minulém zastupitelstvu. Ale takovouhle drsnou diskuzi a spojovat to s rokem 68 a se sovětskými tanky...Já nebyl členem KSČ ani spolupracovníkem STB. Ty děti co sem přijedou s tím nemají nic společného. 
 
Větrovský: Tahle diskuze je už úplně mimo, říkáte, že chcete být efektivní. 
 
Vařeka: Pane Větrovský, už dvakrát jste k tomuto bodu vystupoval a poměrně dlouho.
 
Kyselák: Debata se dostala jinam. Vy jste peníze utratili tak, že to podle mých informací není efektivní. Neviděl jsem ani doklad o tom, kde komu co dlužíte. Já v Březnici byl a viděl tu školu. Nejednáte s námi čestně. Doložte, že vznikl deficit a budu se tvářit jinak.
 
Větrovský: Mezi námi je rozdíl, vy tu debatu řídíte. Já vystoupil, protože jste tu debatu pustil a poměrně dlouho jsem rozhodně nemluvil. 
 
Zastupitelstvo nepodpořilo.
 

14. 09. 2015 (19:39:53)  

12. Žádost o individuální dotaci (Hokejový klub HC Příbram)

 
40 tisíc na sérii mládežnických turnajů.
 
Molnár: Bod podpořím. 
 
Mráz: Hraju hokej a mám tam syna, upozorňuji na střet zájmu. Navrhuji dát 80 tisíc, aby turnaje byly kvalitní. 
 
Kareš: Návrh podpořím. 
 
Řihák: Podpořím návrh komise a to 40 tisíc. Vloni jim to stačilo.
 
Švenda: Máme i další žádosti a rozpočet je omezený, pokud dáme 80 tisíc, tak na další nezbyde. 
 
Větrovský: Ten rozpočet není velký, v komisi převládá názor uspokojit menší částkou víc subjektů. 
 
Šedivý: Jaké je současné plnění rozpočtu?
 
Dvořák: Sleduji plnění rozpočtu každý měsíc a plnění je v rámci pravidel a mantinelů. Jsou tam stovky položek. Ten problém s daňovými příjmy se začíná narovnávat. Rozpočet je napjatý, ale v mantinelech. 
 
Švenda: Co se týče daňových příjmů, tak oproti loňskému roku jsme malinko v plusu.
 
Mráz: S ohledem na okolnosti netrvám na svém návrhu a beru zpět.
 
Diskuze ukončena, schválena dotace 40 tisíc.

14. 09. 2015 (19:52:02)  

13. Žádost o individuální dotaci (Association the-champions Příbram o.s.)

 
Rada doporučila 10 tisíc. 
 
Hauser: Chci říci, že jak jsem minule hovořil proti boxu, tak v tuto chvíli se přikloním k této dotaci. Ale dočetl jsem se, že mládežnický box dostává lidi z ulice a podporuje jejich začlenění do společnosti.
 
Větrovský: V komise vládl názor nedoporučit. Na dnešní jednání dorazil i předseda pan Strejc. Tento klub už dostal dvě žádosti. 
 
Šedivý: Líbí se mi, že je zde i ten rozpočet položkový.
 
Stříbrnský: Chci poděkovat panu doktorovi Hauserovi, že se na to dívá i ze širšího pohledu. Osobně jsem se na akci byl podívat. Nebyla to běžná činnost klubu, je to taková I. liga v boxu. Bylo tam poměrně dost lidí a líbí se mi ten podrobný rozpočet.
 
Kareš: Myslím si to samé, co pan Stříbrnský. Proč by na povedenou akci nemohla být další dotace. Tato akce byla velmi úspěšná i ze strany ostatních, proč by tam tedy byl problém? 
 
Větrovský: To teda můžeme rozpustit sportovní komisi, jestli to nikoho nezajímá. Nikdo akci nezpochybňuje, ale byla podpořena 25 tisícema. 
 
Stříbrnský: Akce měla být původně ve sportovní hale, ale poté se přesunula do estrádního sálu, čímž vznikly vícenáklady. Myslím, že si je zaslouží, žádám vás o podporu.
 
Kareš: Z mé strany to nemá být konfrontační. Lidi v komise považuji za seriozní, nechci je vůbec zpochybňovat. Komise je poradní orgán. 
 
Strejc (předseda komise): To bychom mohli přidávat všem a nezbylo by nám nic. V minulých letech žádnej zůstatek nebyl, teď je to výjimečné. 
 
Stříbrnský: Už se bavíme o filosofii rozdělování peněz. Chtěl bych motivovat i okrajové sporty, aby žádaly. 
 
Kareš: Proč by si nemohli žádat vícekrát? Když například vzniknou nové náklady...
 
Větrovský: Já jen bráním princip rozdělování. 
 
Molnár: Stát jako předseda komise před panem Karešem, tak se na tu práci vykašlu a odejdu pryč. 
 
Řihák: Jedna věc je, co doporučí komise. Problém je, že rada to změnila. Pojďme rozhodnout hlasováním. 
 
Dvořák: Chci poděkovat sportovní komisi. Je to jedna z nejméně vděčných. Pohybujeme se v rámci pravidel? Řídíme se pravidly, nebo ne? 
 
Zastupitelstvo schválilo prostředky pro Association The Champions. 

14. 09. 2015 (20:13:23)  

14. Žádost o individuální dotaci (SK SPARTAK Příbram)

 
Žádají o 350 tisíc na údržbu areálu. Sportovní komise navrhuje neudělit dotaci.
 
Humlová:Myslím, že postup je v rozporu se všemi pravidly, které jsme si schválili. Navrhuji žádosti nevyhovět. 
 
Řihák: Chtěl jsem požádat pana Králíčka, jestli by k tomu něco neřekl.
 
Kyselák: Chtěl jsem vyslechnout pana Králíčka.
 
Větrovský: Jsou zde problémy s majetkem. Komise se zatím rozhodla nevyhovět. 
 
Stříbrnský: Položím dotaz. Pochopil jsem, že se bavíme o sumě 350 tisíc korun. To je ten případ, kdy se bavíme o velkých částkách. Jedná se o majetek města, který má pronajatý Spartak. Ale pokud by nedošlo k renovaci umělé trávy, došlo by ke znehodnocení areálu. Jaká částka je potřebná pro udržení?
 
Králíček (prezident SK Spartak): Problém má více rovin. Činnost mládeže byla vyřešena, i když o tom byly na jaře nějaké pochybnosti. Nyní jsme požádali o areál, který je majetkem města. Myslím, že ho vzorně spravujeme. Prostředky jsou nedostačující, abychom mohli areál rozvíjet a udržovat. Říkáme to každý rok. Když jsem jednal s členy rady, měl jsem zato, že jsem byl pochopen. Částku chceme použít na umělou trávu a oživení klasického trávníku a dále dobudovat zavlažovací systém. Proto žádost putovala na město. Ano, máme pronájem za korunu, že jsme povinni udržovat areál v provozuschopném stavu, ale my chceme, aby nedocházelo ke znehodnocení. 
 
Danda: Chtěl bych zareagovat na váš článek Padni komu padni, pane starosto. Jaká padne panu Králíčkovi, kdy hlasitou produkcí rušil celý Sabák až do půl 1. 
 
Králíček: Pane doktore, chápu, že někteří to přivítají, jiní to odsuzují. Myslím, že jednou za rok je to snesitelné. Zase tak šílené to nebylo. 
 
Danda: My jsme celou dobu nespali a naše děti taky. Kdybychom nevolali MP, tak to asi trvá déle. Vůbec jste nenahlásili hudební produkci. 
 
Králíček: Produkce byla do 12 hodin. 
 
Vodičková (velitelka MP): Hlídka byla na místě několikrát, zkontaktovala se s panem Králíčkem a bylo to předáno jako správní delikt. 
 
Králíček: Hlídka mě kontaktovala jednou a hned jsem akci ukončil. Omlouvám se. 
 
Kyselák: Ty částky se mi zdají vysoké. 
 
Králíček: Máme dvě hřiště, dělá se jarní údržba - třeba nahnojení se dělá 5 krát v roce. *Králíček popisuje údržbu areálu*. 
 
Větrovský: Není to nic proti Spartaku, já tam hrál i trénoval. Ale žádost odporuje pravidlům. 
 
Králíček: Pro mě je nepochopitelné, že sportovní komise řeší naši žádost teď. My jsme uvedli veškerý majetek a bylo to dokladováno. Chápu, jaká je ekonomická situace, nicméně pak nechápu, proč z rozpočtu jdou peníze na rozvoj cizího majetku. Trochu si připadám v pozici toho, že chci udržovat něčí majetek, podílím se na tom já i moje firma a prostředky nedostačují. Když to nebudete dělat, tak těch 200 dětí možná nebude sportovat. Když neprovedeme údržbu, v budoucnu to může stát více.
 
Řihák: On má pravdu, že je to náš majetek. Pamatuji, jak areál vypadal a opravdu se dal dohromady. Co bude dál? Vezmeme si areál zpátky? Něco bychom na údržbu areálu měli dát. 
 
Říhová: Mám dotaz na pana Králíčka. Pokud by nebylo rozhodnuto o této dotaci, jakým způsobem by se s tím Spartak vyrovnal?
 
Králíček: Nejde jenom o umělou trávu. Nejsem zvyklý žít na dluh, takže by se některé věci nedělaly. Nebo využijeme vybrané příspěvky, které měly být na zimní přípravu. 
 
Větrovský: My jedeme podle pravidel, to není, že nechceme dát Spartaku. 
 
Kareš: Myslím, že by měl vystoupit pan Strejc. Pane Švendo, pojďme ta kritéria aktualizovat, ať nemusíme řešit příště takovéto střety. Jsem připraven vám s tím pomoci. Najít prostředky asi umíte, když se kupuje pódium, tak nějaké snad najdeme. Chtělo by to ten vztah se Spartakem nějak provždy vyrovnat.
 
Králíček: Tady furt zaznívá, že je něco v rozporu. Sportovní komise jednalo v rozporu s tím, jak byly peníze rozděleny na správu sportovišť. 
 
Kyselák: Sportovní komise se má zabývat sportem, toto je správa majetku. Když neopravíte auto, tak to pak stojí dvakrát tolik. Neříkám ať vyhovíme ve všem, ale pojďme se zamyslet na tím, jak ten majetek zabezpečit. 
 
Strejc: Pan Králíček se nedostavil 2 krát ze 6ti jednání. Necítím od něj, že by chtěl jednat s komisí. Seznamy, co uvádí s mládeží, nejsou podle mě pravdivé. Takhle jsme mu našli několik jmen, kteří už v klubu nepůsobí. 
 
Dvořák: Činnosti Spartaku si vážím a sport, který se dělá pro sport jako takový je mi milejší, než ten, co se dělá pro peníze. Vidím, že v nájemní smlouvě je, že areál se má udržet v provozuschopném stavu. Píše se i o nějakém vylepšení. Hřiště s umělou trávou bylo vybudováno se souhlasem města a komu patří? 
 
Králíček: Spartaku Příbram.
 
Dvořák: Buď je to součást pozemku nebo objekt. Ta případná dotace je v rámci pravidel 1/2014? 
 
Svoboda: Situaci jsme si trochu způsobili sami tím snížením peněz do sportu. Situace může být podobná i jinde.
 
Ženíšková: Ráda bych se vrátila ke smlouvě, kde jsou práva a povinnosti nájemce. Pronajímáte třetím osobám majetek? Ta budova, kde je restaurace a studio Bára?
 
Králíček: Budova je majetkem SK Spartak Příbram. S panem Strejcem jedna nebudu, mám k tomu několik racionálních důvodů, říká zde zavádějící a nepravdivé informace. 
 
Větrovský: Ta diskuze zase ztrácí smysl. Ani 1. FK Příbram nežádá o ty prostředky, co vloni, protože by se porušila ta pravidla. 
 
Stříbrnský: Vidíme, že pravidla na rozdělování peněz nejsou uspokojivá, ale nepokrývají potřeby města. Ve většině pravidla vyhovují, ale v určitých případech ne. Toto má být koncepčně vyřešeno jiným způsobem. 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. 09. 2015 (21:33:05)  

Stříbrnský: Koncepce spolupráce s fotbalovými kluby by se celkově měla nějak vyřešit.

 
Šedivý: Nemyslím, že pravidla nevyhovují, spíš nevyhovuje přístup zastupitelstva. Ono to funguje 15 let a nebyl žádný problém, protože všichni věděli, že si mohou žádat jenom někdy. Problémy byly vždycky se Spartakem, protože ta smlouva je postavena špatně, protože Spartak ve své aktivitě, kterou chválím, si žádá o jiné dotace, které jsou vázány na tu nájemní smlouvu. Žádost je blbě zařazena. My jsme to řešili, že to bylo z odboru investic, ale dávali jsme si pozor, aby to šlo pouze do našeho majetku, abychom nešli na Zdaboř. Dávám návrh na stažení a dopracování materiálu a do měsíce se to dá stihnout. Nemluvím o milionech, ale o částkách, které by náš majetek udržely tak, abychom ruku mohli zvednout.
 
Kareš: Myslím, že v minulosti nebyly vztahy ke Spartaku úplně fér, dnešní jednání jsou podle mě lepší. 
 
Humlová: Rozbíjí se nám to do několika oblastí. Nelze to řešit jako podporu sportovní činnosti. 
 
Králíček: Já musím o něčem rozhodnout už zítra, jinak už bude pozdě.
 
Danda: Asi by si město a SK Spartak měli sednout a vyjasnit majetkové vztahy. 
 
Řihák: Už se všichni opakujeme. Měli bychom teď říct, jestli se k tomu nějak postavíme a dáme třeba 200 tisíc, nebo to prostě nedáme. 
 
Dvořák: Vážím si boje pana Králíčka. Je to problém právní a ekonomický. Jediný smysluplný návrh je ten pana Šedivého, odložme to. 
 
Šedivý: Má to i jiné východisko, například změnou rozpočtu, můžeme v této kapitole navýšit rozpočet. Ale nejlepší je to odložit.
 
Kyselák: Čas běží a jediný rozumný návrh řekl pan Šedivý. 
 
Říhová: Prosba na radu města. Když se připravují materiály, mohly by být připraveny tak, abychom zde nemuseli hodin a půl diskutovat. Tady se dohadujeme, co je SK Spartaku a co je města a každý vnáší své know how, aniž by si byl někdo čímkoliv jistý.
 
Vařeka: Není dopředu jednoduché odhadnout, co bude potřeba.
 
Řihák: Stahuji svůj návrh. 
 
Králíček: To se 8 let město dopouštělo nějakých hrozných přestupků? Některé věci se už musí udělat nyní. Já to na dluh dělat nebudu. 
 
Vařeka: U mě v kanceláři jsme přece jednali. Ten argument, že to neuděláme a boří se svět, se mi nelíbí. Takových věcí bychom mohli jmenovat hodně. 
 
Větrovský: Město se žádných přestupků nedopouštěli. Jediné řešení je to pana Šedivého.
 
Kyselák: Pane Králíčku, je vůle vám vyhovět, ale není dostatek podkladů a vy odcházíte s nadějí, že peníze dostanete.
 
Bod byl stažen.
 

14. 09. 2015 (22:06:33)  

15. Žádost o individuální dotaci (PANKRATIONGYM Příbram občanské sdružení)
 
Nedoporučeno z důvodu vyčerpání fin. prostředků.
 
Větrovský: Navrhli jsme doporučit tuto dotaci. 
 
Kareš: Když se bude dělat rozpočtová změna pro Spartak, pokusme se alespoň o něco málo i pro tuto žádost.
 
Stříbrnský: Tento oddíl by měl být podpořen, i když ne dnes, měli bychom si to pamatovat.
 
Zastupitelstvo neschvaluje poskytnutí dotace z důvodu vyčerpání prostředků.

14. 09. 2015 (22:12:33)  

16. Žádost o individuální dotaci (Cykloklub Příbram, o.s.)

 
Komise navrhla 50 tisíc, rada nedoporučila 150 tisíc. 
 
Stříbrnský: Nechal jsem si to osvětlit. Oni už dostali na činnost mládeže, na kontinentální ligu jsme jim půjčili. Tím, že se to vyřizovalo déle, tak došlo k navýšení nákladů na sportovní sezonu. Přikláním se k výši 50 tisíc korun.
 
Řihák: Proč komise doporučuje 50 tisíc?
 
Strejc: Bylo to kvůli tomu, co říkal pan Stříbrnský. 
 
Větrovský: Chtěl jsem se vyjádřit, ale už to řekli lidé přede mnou. Podpořím návrh pana Stříbrnského. 
 
Kyselák: Připojuji se. 
 
Zastupitelstvo odsouhlasilo 50 tisíc korun pro CK Příbram.

14. 09. 2015 (22:17:05)  

17. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině – MŠ Perníková chaloupka

 
Rozšíření o pronájem nebytového majetku - pro vzdělávací akce. Rada doporučila.
 
Řihák: Chtěl bych požádat o 10 minut po hlasování.
 
Šedivý: Nemají tam být jen krátkodobé pronájmy? Nevím, jak je to v novém zákoníku. 
 
Říhová: Zvažovalo se, zda tyto prostory nejdou využít ke zvýšení kapacity? 
 
Švenda: Ten demografický vývoj je takový, že kapacita bude nadbytečná a nyní je dostačující. Věřím, že to nezasahuje do schválené kapacity. 
 
Brožíková: Pokud si pamatuji dobře, jednalo by se o školení dalších ředitelek školek.
 
Zastupitelstvo schvaluje.

14. 09. 2015 (22:24:16)  

Vyhlášena přestávka 10 minut.

14. 09. 2015 (22:24:35)  

18. Schválení vstupu města Příbram do Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram

 
Svazek je vyústěním projektu podpory meziobecní spolupráce.
 
Koordinátor projektu (pan Kužel): Projekt meziobecní spolupráce běží od roku 2013, úkolem bylo zjistit jak spolu obce dokáží komunikovat. Projekt probíhal po celé republice. 
 
Kareš: Bude to tedy nějaká koordinace činností obcí. Jaký z toho budeme mít výhodu?
 
Kužel: Mohou dělat vše společně, třeba likvidovat odpad. 
 
Řihák: Překvapilo mě, že rada nepřijala usnesení. V první vlně se jedná spíš o administrativní pomoc menším obcím. Chtěl bych si osvojit návrh, že schvalujeme a delegujeme pana Vařeku.
 
Kareš: Další alternativou by byl pan Pikrt, má obrovské zkušenosti. Mohla by probíhat i spolupráce v oblasti kultury a turistiky. 
 
Král: Považuji to za krok správným směrem. 
 
Humlová: ORP máme 3: Příbram, Sedlčany a Dobříš
 
Zastupitelstvo schválilo vstup města Příbram do Dobrovolného svazku ORP Příbram a delegování Jindřicha Vařeky.

14. 09. 2015 (23:08:24)  

19. Souhrnná zpráva o vodohospodářském majetku města Příbram za rok 2014

 
Král: Chci zmínit dvě věty. Nepříznivou vlastností zůstává celkové stárnutí kvůli nízkému procentu jeho obnovy. Vodovodní sít v Příbrami není obecně v optimálním stavu, blíží se k hranici své předpokládané životnosti. 
 
Vařeka: Bavili jsme se tu hodiny a hodiny o ničem a nyní jsme všichni unavení, je to veliká škoda. 
 
Kareš: Já zamakám a vydržím. Generel byl už tehdy podmínkou pro zisk dotačních titulů.
 
Zastupitelstvo bere na vědomí.

14. 09. 2015 (23:17:34)  

20. Stanovení nájemného společnosti 1. SčV, a.s. a plán investic do vodohospodářského majetku města na rok 2016

 
Výše nájemného by měla být 26,7 milionů. 1. SčV předložila plán oprav a investic, ten byl redukován na výši nájemného.
 
Šedivý: Kvituji, že rada pokračuje v těch prognózách bývalých zastupitelstev. Dříve to byla podmínka Evropské komise, když jsme stavěli ČOV. V předchozích letech se nedávaly prostředky v tak velké výši a začalo se to zvyšovat až někdy kolem roku 2000.
 
Král: Navážu na předcházející výčet. Šokovalo mě, že nájemce navrhuje, že by požadoval 164 milionů na to, aby se optimálně dalo všechno provozovat. Chci se zeptat nás všech. Jsme si vědomi, v jakém stavu se nachází, nebo to považujeme za nereálnou číslovku?
 
Eis (ředitel 1. SčV): Tuto částku nepožadujeme, ale doporučujeme. Souhlasím s panem Šedivým. Jde o to, aby částky alespoň účetních odpisů byly vraceny vlastníkem. Je jen na vás, jaké zdroje použijete na obnovu sítě. Ta částka se tam nadlužila za dobu, kdy by obnova moc neprováděla. Rozhodně ale nechceme říct, že jsou sítě před rozpadem.
 
Král: Máme rozjednány nějaké dotační tituly na příští roky?
 
Vařeka: V tuto chvíli nevíme o ničem, co by se dalo čerpat.
 
Král: Čistička vloni stála 4 miliony korun, mně jako laikovi se to zdá moc. 
 
Eis: Čistička je zařízení za stovky miliony korun, proto ta částka není tak vysoká. Musíme dělat revize a obnovující opravy. 
 
Svoboda: Myslím, že je tady poměrně hodně otázek, vždycky jsem říkal, že bychom se potřebovali lépe podívat na tu práci a hospodaření 1. SčV. Plánuje se zvýšení vodného a stočného?
 
Eis: Zpráva, kterou dostáváte, je 10 let stejná. Pokud je zájem dívat se na naše hospodaření, ale za poslední 4 roky jsem nezaznamenal apel jediného zastupitele, že by se chtěl na něco podívat. Klidně se na mě obraťte a ukážu vám vše, kromě toho, co obsahuje obchodní tajemství. Vloni jsme se dostali na nejnižší úroveň fakturované vody a pokud se to podaří i letos, neplánujeme zvýšení vodného a stočného pro příští rok. Pokud by to navýšení bylo drastičtější, než si myslím, pak bychom asi nějaké malé zvýšení udělat museli. 
 
Říhová: Z materiálu, který projednáváme, víme, jaká je situace vodohospodářského majetku. Když víme, že nájemné bude v této výši, jak to vypadá s vaší bilancí? Kolik předpokládáte, že na nás vyděláte v roce 2016?
 
Eis: Není to úplně tajemství, je to uvedené v té kalkulaci. Plánovaný zisk je kolem 1,5 milionů. Za poslední 2 roky jsme tohoto plánovaného zisku nedosáhli.
 
Šedivý: Bylo naznačeno, že některá města to provozují sama. V letošním roce někde například nebyla voda, nebo vezměte si ten průšvih v Praze. Byli jsme vždy kritizování od 1. SčV, že jsme dosáhli tak nízké ceny pro ně, že na tom skoro prodělávají. 
 
Řihák: I když je pokročilá doba, byl bych nerad, aby byl vyvolán dojem, že naše sítě jsou v havarijním stavu a tak to není. Naše síť není zanedbaná. Kolik činí naše ztráty?
 
Eis: Pohybujeme se kolem 21% nefakturované vody, což je pod těmi 25%, které dovoluje smlouva. Každoročně se to o několik desetin snižuje a to navíc dochází k poklesu spotřeby. 
 
Zastupitelstvo schválilo stanovení nájemného a plán investic do vodohospodářského majetku.

14. 09. 2015 (23:51:31)  

21. Návrh na odkoupení řadu PE 63 a kanalizačního řadu PVC DN 250 v Příbrami V – Drkolnov od majitelů Josefa a Ludmily Bernardových

 
Rada doporučila.
 
Kareš: Proč bychom měli přebírat toto do svého majetku a starat se o jejich údržbu. Nevidím v tom žádný přínos pro nás. 
 
Dvořák: Vnímám to jako službu veřejnosti.
 
Vařeka: Neumím si představit, že by si každý provozoval ten svůj kousek sám.
 
Řihák: Už v minulém vedení jsme stanovili postup, aby si každý nemohl postavit co chce. Oni to musí postavit podle našich parametrů a my to pak za korunu přebereme. 
 
Šedivý: Pokud by k tomu nedošlo, přinášelo by to problémy a zkomplikovalo by to situaci. Pan Kareš mě neposlouchá, když to tady povídám, tak končím.
 
Rotter: Podle mě to má smysl. Řešíme podobný problém u nás v ulici. 
 
Král: Mám návrh na přerušení tohoto zastupitelstva po odsouhlasení tohoto bodu. Čeká nás ještě 20 bodů a pokračovali bychom velmi hluboko přes půlnoc. Pokračoval bych po té středeční besedě. 
 
Říhová: Připojuji se k panu Královi, doba pokročila a obávám se, že co by mohlo vzejít, by nemuselo odpovídat významu toho, co máme projednávat. Projevy se začínají stávat méně hodnotnými. 
 
Danda: Zítra operuji, chtěl jsem se omluvit, ale počkám si, jak se domluvíme.
 
Bod byl zastupitelstvem schválen. 

15. 09. 2015 (00:06:24)  

Nyní probíhá přestávka, během které se najde termín pro pokračování jendání.

15. 09. 2015 (00:06:43)  

Vařeka: Navrhujeme dodělat body, které nesnesou odkladu a další přesuneme do dalšího řádného zastupitelstva, jinak se nesejdeme.

15. 09. 2015 (00:15:56)  

23. Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram
 
Dodatek obsahuje výčet movitého majetku, který byl centru svěřen.
 
Humlová: Ptám se, jak je možné, že centrum ještě není zapsané ve veřejném rejstříku. Byla jsem ubezpečena, že návrh je podán. K dnešnímu dne máme zapsánu Pečovatelskou službu s panem Šedivým. Byl tedy ten návrh doopravdy podán, nebo to neprošlo? 
 
Němec: Návrh byl podán na konci června, jak jsme informovali. Přesvědčil jsem se, že soud právo nezná, protože v polovičce srpna přišlo na centrum usnesení, které zamítá zápis, protože město nebylo podle soudu aktivně legitimováno. Mohl jsem podat odvolání, což by trvalo dlouho, nebo počkat na jmenování nové ředitelky a dojet na rejstříkový soud. Nepředpokládal jsem, že budu muset dávat soudu návod, jak má postupovat. Nový návrh jsem doplnil o dlouhý průvodný dopis. Budu vás pravidelně informovat a pošlu vám, co v tom bylo učiněno. Nic by už nemělo stát v cestě. 
 
Zastupitelstvo po druém hlasování schválilo dodatek o jediný hlas.

15. 09. 2015 (00:24:11)  

Švenda: Vážení kolegové, navrhuji stažení bodů 26,27,28,29,30,31,33,35,37,38,39,40. Jsou to všechny řádné body kromě různého a diskuze. 

Šedivý: Dávám návrh na přerušení zastupitelstva. Návrh nebyl přijat.

 
Hlasuje se o návrhu Švendy na stažení bodů 26-40. Také neodsouhlaseno. 

Ověřovatelem je nyní Švenda.

15. 09. 2015 (00:31:17)  

24. Žádost společnosti Flamont s.r.o. o odprodej prostoru k podnikání č. 114/101 v Příbram VIII, ul. Budovatelů č.p. 112-114
 
Společnost je dlužníkem města Příbram. Rada nedoporučuje. 
 
Zastupitelstvo neschvaluje prodej.
 

15. 09. 2015 (00:33:05)  

25. Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezplatný převod pozemku pod domem
 
U pozemků probíhal soud, ty byly přiřknuty městu. Vlastníci zaplatili cenu stejnou jako všichni okolo, ale neměli část pozemků. Jsou možnosti darovat nebo odprodat za 700Kč za metr čtvereční.
 
Řihák: Nevím proč rada nepřijala doporučení. Lidé už za byty zaplatili, nevidím důvod je nyní prodávat, takže navrhuji je darovat.
 
Říhová: Jsem opačného názoru, protože pozemky pod domy muselo SVJ od města kupovat a bezplatný převod nepřicházel do úvahy. Bylo by to neseriozní vůči těm, co si museli pozemky kupovat. Nesouhlasím, že bezúplatný převod je právně "košer". Ta částka nebude až tak závratná a nevěřím, že někomu rozvrátí domácí rozpočet. Jsem pro cenu podle znaleckého posudku.
 
Rotter: Jsem pro návrh pana Řiháka.
 
Humlová: Chci upozornit, že družstvo bylo v trochu jiné situaci než nájemníci v městských bytech. Já jsem názoru, že je to obhajitelné. 
 
Zastupitelstvo neschválilo darování pozemků ani jejich prodej. 

15. 09. 2015 (00:44:13)  

26. Nabídka obce Suchodol na směnu lesních pozemků v k.ú. Liha za zemědělské pozemky v k.ú. Občov ve vlastnictví města Příbram

 
Schůzi řídí místostarosta Švenda. Rada nedoporučuje směnu pozemků. 
 
Kareš: Má cenu řešit materiál ve třinácti lidech? 
 
Švenda: Ještě jsme usnášeníschopní. Ale navrhuji stáhnout body 27-40 až do budu různé s tím, že by se zařadily na příští zastupitelstvo.
 
Řihák: Dávám návrh na přerušení zastupitelstva. 
 
Řihákův návrh neprošel. Švendův také ne. 
 
Karešův návrh na odložení bodu 26 přijat také nebyl. 
 
Řihák: Všechny body zasluhují větší pozornost. Já se nyní odhlásím a přeji všem hezké ráno. 
 
Vařeka (T): Považuji toto jednání za nezodpovědné. Stažením bodu bychom neriskovali vůbec nic, tímto způsobem to zaháním do další patové situace. 
 
Svoboda: My jsme tady seděli doteď, odešlo dalších 11 lidí. 
 
Vařeka: Pojďme ještě zkusit to stažení bodů. Dávám návrh na revokaci a stáhneme tyto body a projednáme je na řádném zastupitelstvu. 
 
Švenda: My se nacházíme v patové situaci. Buď poklesne pokles zastupitelů pod 13 a já ukončím zasedání, nebo stáhneme body z programu. Byl problém s nalezením termínu. Proto vás žádám o zvážení varianty o stažení bodů. 
 
Řihák: Pane starosto, vy jste řekl, že moje chování a pana Svobody je nezodpovědné, ale to je chování těch, co tady nejsou. Měl jsem připomínky do bodu různé. To není můj bojkot, ale v bodě různé tu budeme ještě hodinu. 
 
Usnesení nebylo přijato, pokračuje se v projednání bodu č. 26. 
 
Řihák: Odcházím z tohoto zastupitelstva. 
 
Švenda: Nejsme usnášeníschopní, jsem nucen skončit dnešní zasedání.
 

15. 09. 2015 (00:59:43)  

Švenda končí dnešní zasedání a my vám děkujeme za pozornost.

15. 09. 2015 (00:59:56)  

Další články

Chlebáčci, řada necek a kádí, voňavé stromky. Hornický adventní trh byl skromný, ale měl své kouzlo Chlebáčci, řada necek a kádí, voňavé stromky. Hornický adventní trh byl skromný, ale měl své kouzlo Celá strana příbramského náměstí od ústí Pražské ulice k lékárně U Bílého lva patřila betlémářům. Prodávaly se tzv. betlémy pro chudé, vyrobené z chlebového těsta 6. prosince 2019   (19:37) Opravit chodníky, zastřešit hřiště, osvětlit přechod pro chodce. Lidé přišli na úřad a řekli, co chtějí Opravit chodníky, zastřešit hřiště, osvětlit přechod pro chodce. Lidé přišli na úřad a řekli, co chtějí Veřejné slyšení k rozpočtu se letos v Příbrami konalo poprvé 6. prosince 2019   (15:48) Lucifer má připravené pekelné křeslo, pod knihou hříchů se prohýbá stojan Lucifer má připravené pekelné křeslo, pod knihou hříchů se prohýbá stojan Čtyřicet čertů čeká na hříšníky. Možná přijede i pekelné koňské spřežení. 6. prosince 2019   (12:51) Policie zavítala do samotného pekla Policie zavítala do samotného pekla Co nebo kdo je to „Mišguláš“? Na tuto otázku zná odpověď pětice příbramských čertů. 6. prosince 2019   (10:33) Gangloffova šindelka se vrací do Rožmitálu Gangloffova šindelka se vrací do Rožmitálu Podbrdské muzeum získalo originál unikátního stroje vyrobeného před 120 lety v Rožmitále. Stane se součástí stálé expozice věnované lesmistru a vynálezci Karlu Gangloffovi. 6. prosince 2019   (08:57) Advent v Příbrami: V Pražské pohoda, ve velkých obchodních zónách začíná stres Advent v Příbrami: V Pražské pohoda, ve velkých obchodních zónách začíná stres Pražská ulice se před Vánoci stává útočištěm pro ty, kteří se snaží vyhnout předvánočnímu šílenství 6. prosince 2019   (06:22) Miniaturní replice Karlova mostu svitla naděje. Petice na záchranu se dostala k památkářům Miniaturní replice Karlova mostu svitla naděje. Petice na záchranu se dostala k památkářům Ministerstvo kultury se začalo zabývat návrhem na prohlášení mostu za kulturní památku 5. prosince 2019   (19:46) Macíkův Karel i Brabcova Anežka už plují na Rallye Dakar Macíkův Karel i Brabcova Anežka už plují na Rallye Dakar Členové týmu Big Shock Racing doufají, že jejich stroje doplují do cíle v pořádku. A těší se, že si své svěřence v Džiddě vyzvednou už 2. ledna 5. prosince 2019   (17:28) Požár rodinného domu v Solenicích způsobil škodu za tři miliony Požár rodinného domu v Solenicích způsobil škodu za tři miliony Z hořícího domu se dostaly tři osoby, dvě byly nadýchané toxickým kouřem, jedna z nich i popálená. Zdravotnická záchranná služba je převezla do nemocnice. 5. prosince 2019   (15:19) V Příbrami bude pokáceno 88 stromů. Jsou suché či nebezpečné V Příbrami bude pokáceno 88 stromů. Jsou suché či nebezpečné Pokáceny budou i tři lípy srdčité. Jedna z nich stojí nad dětským hřištěm na Komenského náměstí. Jedná se o velmi proschlý strom s prasklinou na hlavní kosterní větvi a hrozí její pád 5. prosince 2019   (14:07)Kodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2019 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz