25. 7. svátek má Jakub
Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici

FOTOGALERIE
10. října 2016   (23:38)
Dalších 15 fotografií v galeriiOslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici
foto: archiv SOŠ a VOŠ Březnice

VOŠ a SOŠ Březnice uspořádala ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2016 dny otevřených dveří nejen pro širokou veřejnost, ale i pro bývalé zaměstnance, absolventy, příznivce školy i zájemce o studium.


V letošním roce si připomínáme několik významných výročí, a sice 120 let začátku odborného školství v Březnici, 90. let otevření školní budovy, 20 let vyššího odborného školství a 15 let, kdy se stal zřizovatelem školy Středočeský kraj.
U příležitosti těchto kulatých výročí uspořádala VOŠ a SOŠ Březnice ve dnech 30. 9. – 2. 10. 2016 dny otevřených dveří nejen pro širokou veřejnost, ale i pro bývalé zaměstnance, absolventy, příznivce školy i zájemce o studium. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout všechny třídy a odborné učebny, domov mládeže, venkovní areál včetně naučné stezky, výstavu ovoce a zeleniny a výstavu zemědělské techniky. Velký zájem přitahovala výstava historických i současných tabel maturitních ročníků.
A jak oslavy probíhaly? V pátek dopoledne se ve společenském sále uskutečnilo slavnostní setkání představitelů různých institucí, ředitelů středních a základních škol, bývalých zaměstnanců a absolventů školy. Slavnostní program zahájili žáci Základní školy v Březnici s pěveckým vystoupením pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Ottové. Další kulturní program již byl v režii studentů VOŠ a SOŠ Březnice. Historické písně zazpívala děvčata z oboru Sociální činnost pod vedením pana učitele Vyhnala, následoval přednes citátů a divadelní kroužek zahrál úryvek autorské hry „I Puškin tančil rock´n´roll“.

Všechny přítomné srdečně přivítala ředitelka školy paní Ing. Marie Fiřtíková, která představila významné hosty:
– statutárního náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Středočeského kraje pana PaedDr. Milana Němce, MBA
 • Z MŠMT vedoucího Akreditační komise Odboru vyššího odborného vzdělávání pana PaedDr. Vladimíra Kriega
 • pana Ing. Josefa Vondráška, poslance PS ČR, starostu města Rožmitál p. Tř.
 • pana MVDr. Josefa Řiháka, zastupitele Středočeského kraje a současně absolventa naší školy,
 • starostu Města Březnice pana Ing. Petra Procházku,
 • pana PaedDr. Pavla Schneidera, vedoucího oddělení projektů odboru ŠMS KÚ Středočeského kraje,
 • pana Mgr. Jiřího Holého, ředitele Vzdělávacího institutu
Středočeského kraje a našeho bývalého kolegu,
 • pana profesora Ing. Milana Slavíka, CSc. z České zemědělské univerzity Praha Chuchle, ředitele Institutu vzdělávání a poradenství
 • Z VŠERS České Budějovice (Vysoká škola evropských a regionálních studií), pobočka Příbram pana PaedDr. Vladimíra Kříže,
 • ředitelku Okresní hospodářské komory Příbram, paní Ing. Irenu Karpíškovou,
 • ředitelku Agrární komory Příbram, paní Bc. Petru Novotnou, DiS,
 • ředitelku Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova SČ kraje paní Ing. Gabrielu Jeníčkovou,
 • ředitele Základní školy v Březnici pana Mgr. Miroslava Bělku

a mnoho dalších významných hostů, bývalých pedagogických pracovníků školy, zaměstnanců i absolventů.

Po úvodním slovu p. ředitelky se ujal slova PhDr. Jaroslav Kozlík, který svým vyprávěním přiblížil jak historii začátku odborného školství v Březnici, tak i stávající školní budovy.

Poté se ujal slova dr. Milan Němec, statutární náměstek hejtmana, který ve svém projevu ocenil práci vedení školy i všech zaměstnanců, poskytování kvalitních vzdělávacích podmínek studentům přírodovědných, technických a sociálně-ekonomických oborů pro jejich budoucí úspěšný profesní vývoj. Ocenil zapojení školy do vzdělávacích projektů Erasmus+, Edison a mnoha dalších projektů. Středočeský kraj jako zřizovatel školy zejména v posledních letech zabezpečuje její výraznou modernizaci, rekonstrukci a optimální technickou vybavenost. Závěrem popřál škole, jejím pracovníkům i studentům mnoho úspěchů do dalších let.

Starosta Města Březnice Ing. Petr Procházka se připojil ke gratulantům a připomněl okolnosti historie vzniku odborného školství na malých městech. Zmínil se o tom, jak mnohokráte se od té doby změnila koncepce výuky a postupně docházelo k modernizaci celé školy. Dnes tu nacházíme vzdělávací instituci, která v souladu se svojí vynikající dlouholetou tradicí vzdělává, rozvíjí a vychovává prosperující studenty. Škola byla a je součástí našeho města, její profesionální řízení posiluje její význam nejen pro město Březnici, ale pro celý region.

MVDr. Josef Řihák, zastupitel kraje a náš bývalý absolvent ve svém upřímném projevu zavzpomínal na léta strávená v březnické střední škole, na místo, odkud se vydal do života. Na učitele, kteří mu pomohli na začátku cesty životem se vydat správným směrem. Vyjádřil hrdost, že se může hlásit k tomu, že je absolventem zdejší školy a poděkoval všem profesorům a pracovníkům za to, co zde prožil a co se zde naučil. Popřál studentům, aby si užívali každého dne, který zde prožijí.

K dalším řečníkům se připojily ředitelka OHK Příbram paní Ing. Irena Karpíšková a ředitelka AK Příbram paní Bc. Petra Novotná,
které ve svých projevech hovořily o nedostatku kvalifikovaných zemědělských odborníků a o nutnosti zvýšení počtu zájemců o toto studium.

Mgr. Jiří Holý, bývalý kolega a zástupce ředitele školy připomněl tradici a kvalitu vzdělávání středního odborného školství v Březnici. Zdůraznil, že březnická škola má šanci se úspěšně rozvíjet i v budoucnosti, protože má reálnou vizi a koncepci dalšího rozvoje. Je nedílnou součástí regionálního školství a zastává významné místo v širokém pelotonu středních škol Středočeského kraje. Mgr. Holý popřál škole, všem pracovníkům a studentům mnoho úspěchů v další práci.
Po skončení oficiální části následovalo občerstvení pro hosty, které zajistila Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb v Příbrami. Její studenti se předvedli jako vynikající číšníci a servírky, kteří s úsměvem obsluhovali přicházející hosty po celý den. Občerstvení, které také sami připravili, bylo k dispozici i následující dny a tak byli všichni návštěvníci mile překvapeni, když si mohli posedět, popovídat s bývalými spolužáky, zavzpomínat na školní léta a přitom si v klidu vychutnat malé občerstvení.

Návštěvníci byli u vchodů mile přivítáni studenty a pedagogy, kteří zde měli po celé tři dny nepřetržitou službu. Mohli si zakoupit skvěle zpracovaný a zajímavý almanach, barevný kalendář i malé pexeso s obrázky školy. Kdo přišel s malými dětmi, mohl je svěřit do péče „dětskému koutku“, který zde pro děti připravily studentky a postaraly se o jejich zábavu i bezpečnost. Ve všech třídách i učebnách se studenti i pedagogové věnovali hostům, trpělivě odpovídali na jejich dotazy a seznamovali je se vším, co je zajímalo. V některých učebnách si mohli návštěvníci vypracovat kvíz, zapojit se do soutěže či se „vyfotografovat v divadelním koutku“. Prohlédli si odborné učebny výpočetní techniky, ochrany rostlin, biologie, chemie, učebny sociální činnosti, dále jazykové učebny atd. Obdivovali moderní vybavení tříd a učeben, kde se nachází dataprojektory, počítače, interaktivní tabule, elektronické mikroskopy a jiné.
Po prohlídce tříd pokračovali na výstavu ovoce a zeleniny, kterou mimořádně zdařile připravily a naaranžovaly paní Ing. Marie Rolniková, Jana Vlčková a Miroslava Truhlářová. V sále si mohli odpočinout, občerstvit se a seznámit se se všemi aktivitami školy v průběhu roku – zahraničními projekty, zájezdy do zahraničí, aktivitami v Čechách apod., na vkusně aranžovaných panelech.

Následovala prohlídka tabel maturitních ročníků od r. 1946 až po současnost. Zde se zdrželi návštěvníci déle, neboť hledali své ročníky a spolužáky. Byli nadšeni celým uspořádáním výstavy, zvláště pak jmenným seznamem studentů u každého tabla. Paní Vlčková a paní Truhlářová jim ochotně a s přehledem pomáhaly najít požadované ročníky. Kdo své tablo nenašel, slíbil, že pošle alespoň fotografii, a tak se výstava opět doplní.

U východu ze sálu mohli hosté zapsat své dojmy do školní kroniky a obdrželi jako dárek jednu rostlinku s kytičkou nebo bylinkou v květináči s ozdobným štítkem s jejím názvem. O pár kroků dále za zadním východem bylo možno si na rozlehlém fotbalovém hřišti prohlédnout nejvyspělejší zemědělskou techniku, kterou zapůjčili Strojírny Rožmitál p. Tř. a firma AGRICS. Nejen děti, ale i dospělí si se zájmem prohlíželi obrovské traktory, obraceče a shrnovače. Mohli si odnést i letáčky a informační materiály o těchto strojích.

Od hřiště následovala procházka podél naučné stezky, multifunkčního hřiště, pergoly, sloužící jako venkovní učebna, posilovacích strojů a dále až ke školní zahradě, skleníku, sadu a zpět do domova mládeže. Tam si hosté prohlédli vnitřní zařízení domova i pokojů a mohli si porovnat, jak to zde vypadalo dříve a jak to vypadá po moderní rekonstrukci dnes.

Byl to velice příjemný víkend jak pro návštěvníky, tak i pro službu konající studenty a učitele – i když pro ně přece jen trochu náročný. Pedagogickým pracovníkům však jejich námahu vynahradily příjemné chvíle strávené se svými bývalými studenty, vzpomínání na školní léta mládí i ocenění jejich práce ze strany absolventů. Sešlo se zde mnoho absolventů ze stejných ročníků, kteří si zde dali sraz a po skončení prohlídky školy pokračovali ve svém setkání v některé z místních restaurací nebo na Špejcharu.

Celé toto setkání, vydání almanachu i kalendáře by se neuskutečnilo bez výrazné pomoci sponzorů. Děkujeme městu Březnice, městu Rožmitál pod Třemšínem, okolním zemědělským družstvům, Primagře a všem organizacím a firmám, které nám poskytly menší či větší finanční částku. Poděkování za březnické pivo patří Pivovaru Herold.

Co říci závěrem? Myslím, že oslavy 90. výročí otevření budovy střední odborné školy v Březnici se velice vydařily a veřejnost byla velmi mile překvapena jejich rozsahem. Obdiv účastníků k vybavení školy nebral konce. Jsme přesvědčeni, že pozitivní ohlasy jistě přispějí k šíření dobrého jména školy a hlavně k nárůstu počtu nových uchazečů o studium na březnické škole.

Fotogalerie

Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici () Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (1) Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (2) Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (3) Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (4) Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (5) Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (6) Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (7) Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (8) Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (9) Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (10) Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (11) Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (12) Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (13) Oslavy na VOŠ a SOŠ v Březnici (14)

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.
zdroj: Alice Fořtová
autor: MP
Další články

Zámek Radíč se v sobotu otevře veřejnosti, nově zde stojí Rajnišův kinetický pavilon Zámek Radíč se v sobotu otevře veřejnosti, nově zde stojí Rajnišův kinetický pavilon Den otevřených dveří pořádá zámek v soukromém vlastnictví každoročně během … Stavební úřady jsou přetížené, trápí je nový systém i nedostatek úředníků Stavební úřady jsou přetížené, trápí je nový systém i nedostatek úředníků Ani v Příbrami se situace na stavebním úřadě nezlepšuje. Příbram zbourá silniční most na Rynečku a nahradí ho novým Příbram zbourá silniční most na Rynečku a nahradí ho novým Demolice je nutná, protože dosavadní most přes Příbramský potok je ve špatném … Příbramská nemocnice modernizuje CT, nové zařízení vyjde na 41 milionů Příbramská nemocnice modernizuje CT, nové zařízení vyjde na 41 milionů Nový přístroj Aquilion One Genesis od značky Canon nabídne po všech stránkách … Vláda schválila zákaz prodeje pyrotechniky na tržištích Vláda schválila zákaz prodeje pyrotechniky na tržištích Obce mohou získat pravomoc používání pyrotechniky na svém území či jeho části zakázat, … AKTUALIZOVÁNO Nerostou, v lesích je sucho. Houbaři doufají, že lepší to bude na podzim Nerostou, v lesích je sucho. Houbaři doufají, že lepší to bude na podzim Proti předchozím suchým rokům rostly letos houby zejména na přelomu června a … Až se sochy zřítí a dopadnou na zem, zbude z nich prach a má být konec světa. Hrad Vargač je naplněn tajemstvím Až se sochy zřítí a dopadnou na zem, zbude z nich prach a má být konec světa. Hrad Vargač je naplněn tajemstvím Dobříšský hrad Vargač proslul řadou dochovaných pověstí. U Rožmitálu se sejdou fanoušci historické vojenské techniky U Rožmitálu se sejdou fanoušci historické vojenské techniky Akce se uskuteční v areálu bývalých vojenských kasáren. Zemědělci v okolí Prahy čekají kvůli mrazům a nízkým srážkám menší výnosy Zemědělci v okolí Prahy čekají kvůli mrazům a nízkým srážkám menší výnosy Oslovené zemědělské podniky se shodují v tom, že srážek byl letos nedostatek, což …
Naučte se odstraňovat klíště správně a bez rizika Naučte se odstraňovat klíště správně a bez rizika Jedním z důkazů, že má nad námi příroda stále o kousek navrch, jsou situace, kdy se …
Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Mariánská 135
261 01 Příbram IV

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

Autorská práva vyhrazena. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření jakýmkoli způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu společnosti Rosalota, s.r.o. zakázáno.
2014 - 2024 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies