7. 10. svátek má Justýna

Zorka Brožíková: Budoucnost investic do sportu vidím hlavně v atletickém stadionu

VOLBY/PR
22. září 2022   (21:59)
Zorka Brožíková: Budoucnost investic do sportu vidím hlavně v atletickém stadionu
foto: Zorka Brožíková / se souhlasem

Ráda bych poděkovala těm, bez kterých by uskutečnění našich plánů a vizí nebylo myslitelné. Od začátku našeho působení na městě bylo zřejmé, že naprostá většina úředníků přijala naše představy za své a pomáhala je uskutečňovat, říká místostarostka Příbrami Zorka Brožíková (za ANO).Na jaře roku 2019, když odcházel z funkce starosty Ing. Vařeka a na jeho místo nastoupil Mgr. Konvalinka, jsem byla kolegy v hnutí ANO oslovena, zda bych mohla pomoci jako uvolněná místostarostka zejména pro oblast školství, protože již nebude moci navrhovaný starosta zvládat dvě nejrozsáhlejší agendy, sociální oblast a školství zároveň. V té době jsem měla za sebou již téměř čtvrt století práce pedagoga na základních školách v Příbrami, zároveň jsem 15 let působila na pozici trenérky plavání a následně atletiky – možná jsem mnohé z Vás učila, nebo trénovala – a také jsem již 14 let od roku 2001 fungovala na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Středočeského kraje. Navazující 4 roky jsem předsedala komisi města Příbram pro výchovu a vzdělávání. Znalostí a zkušeností pro agendu školství jsem měla na rozdávání, ale řešila jsem složitou osobní situaci s péčí o blízkou osobu žijící 75 km daleko. Nakonec jsem zvládla celé zajištění s pomocí široké rodiny a služeb nastavit a souhlasila jsem, že do konce tohoto volebního období, pokud budu zastupitelstvem zvolena, se školství v Příbrami budu plně věnovat. Po nástupu do funkce místostarostky jsem samozřejmě kromě samosprávné agendy Odboru školství, kultury a sportu, pod který spadá 14 mateřských škol, 7 škol základních, 2 základní umělecké školy a 2 samostatné školní jídelny, dostala na starosti agendy další: Odbor správy majetku, Odbor řízení projektů a dotací, příspěvkové organizace Galerie Františka Drtikola a Knihovnu Jana Drdy, Městské lesy, s.r.o. a ve spolupráci s panem starostou prevenci kriminality. Jedná se o široké spektrum činností s nekonečným množstvím potřeb, které nelze všechny znát, ale je třeba se do problematiky vždy ponořit a hlavně proces řídit.
Za ty necelé čtyři roky se mi i přes složitá období covidu a ukrajinského exodu, která nás „hodila“ odhadem o rok zpět, povedlo vytyčené cíle jednotlivých oblastí v rámci své gesce, s výjimkou jedné aktivity, naplnit.
Období, po které jsem mohla zcela upřednostnit práci ve prospěch Vás občanů a města Příbrami jako takového, pro mne nyní končí, což mi velice mrzí. Politiku však neopouštím, jen jsem nucena napřít své síly jiným směrem a čas ukáže, čím mohu být pro své okolí užitečná. Kolegové, kteří nyní kandidují na naší společné listině, jsou dostatečnou zárukou, že v již 8 let dobře nastavovaném systému, mohou plynule pokračovat.
Pokud bych chtěla zhodnotit, co se mi v uplynulém období podařilo dokončit, nastavit či připravit podle jednotlivých agend, zabralo by to hodně prostoru. Zmíním proto jen některé aktivity.

Na úseku školství (gesce OŠKS) nelze přímo vstupovat do výchovně vzdělávacích procesů jednotlivých škol, protože jsou to samostatné právní subjekty a kontrola těchto procesů náleží České školní inspekci. Ale od zřizovatele – tedy od města – očekávají školy a především jejich ředitelé podporu v různých oblastech.
Mezi ty stěžejní, které jsme řešili, patří zrušení fiktivních kapacit škol v rejstříku škol a nastavení odpovídajících současným potřebám, aby se mohla výuka zkvalitňovat, aby ředitelé dostáli požadavkům změn v rámcovém vzdělávacím programu účinných od 1. 9. 2023. Předpokládáme, že ministerstvo školství předloženým požadavkům v brzké době vyhoví. O nutnosti změn kapacit jsme byli společně s řediteli přesvědčeni již od společných jednání v roce 2019, následně se tato potřeba projevila v době covidu. Proto jsme zpracovali podrobnou „Analýzu kapacit příbramských základních škol a jejich naplněnosti“, která ukázala městu silné a slabé stránky příbramského školství, na jejichž základě bylo uskutečněno několik panelových diskuzí ředitelů s odborníky z pedagogických a dalších institucí a také za přítomnosti zástupců Středočeského kraje zaměřených na směřování příbramského školství. Město i kraj s výstupy z diskuzí pracuje. Jednali jsme s těmi řediteli, kteří nutně potřebují kapacitu snížit s tím, že víme, že je možné jim vyhovět. Zároveň začínáme postupně využívat kapacity uvolněné Středočeským krajem po slučovaném Gymnáziu pod Svatou Horou. Cílem je udržet takový stav, aby i po roce 2030 měly školy prostory pro odborné pracovny v nekmenových učebnách, ale aby stále zůstal dostatečný „polštář“ kapacit.
Dalším důležitým počinem bylo covidem vynucené urychlení digitalizace příbramských základních škol. Ředitelé spolu s pedagogy věnovali během hlavních prázdnin roku 2020 velké úsilí přípravě distanční výuky prostřednictvím informačních technologií. Navíc každá ze škol využila hned od 3. září podle svých potřeb a svého uvážení i nabídku financovanou městem Příbram na spolupráci se zapsaným spolkem Techak, která v zásadě spočívala v dalším rozšíření této přípravy tím, že došlo k proškolení pedagogů pro vedení on-line výuky a nákupům konektivit, kvalitních mikrofonů, apod. Školy také mohly potřebnou techniku zapůjčovat žákům domů. Materiální vybavení i procesy bude možné kdykoliv později využít jako doplňkovou formu výuky.
I v době covidové pokračoval Projekt Erasmus+. Do projektu, který byl zakončen workshopem, se zapojily 2 naše ZŠ a TECHAK Březnice, a to za účasti učitelů a zástupců města Kežmaroku a Hoornu. Jednalo se o práci s malými roboty, tzv. ozoboty.

Velkou radost mi osobně dělá stávající připravenost na změny Rámcového vzdělávacího programu platné od září 2023, které znamenají potřebu vzniku určitých odborných učeben. Po pečlivém rozboru podmínek a možností jednotlivých základních škol v průběhu hlavních prázdnin v roce 2021 došlo mezi městem a vedením škol k dohodě o přípravách projektů, se kterými se školy přihlásí po vyhlášení do výzvy IROPu. Projekty jsou připraveny, zapsány v MAPu a odsouhlaseny RM. Ředitelé jsou připraveni a nyní všichni netrpělivě čekáme na otevření dotační výzvy.
Každá ze základních škol každoročně připravuje pro nový školní rok v rámci výchovně vzdělávacího procesu jednu nebo více novinek. Samo město umožnilo žákům základních škol účast v participativním rozpočtu prostřednictvím tzv. Příbramského PéBéčka, který financuje. Nadále také město podporuje projekt Trenéři ve škole, do kterého jsou nově zapojeny i čtvrté třídy, takže sportovní trenéři již participují na vedení hodin tělesné výchovy v celkem 73 třídách. Projekt je realizovaný za plné finanční podpory města Příbram a spočívá v zapojení místních trenérů do výuky tělesné výchovy.
Ve školním roce se ve školách provádějí běžné opravy, ale o prázdninách tam probíhají ty zásadní opravy a rekonstrukce. V roce 2021/2022 se jednalo například o opravu tělocvičny, šaten a sociálního zařízení na Základní škole Březové Hory, opravu pláště budovy a výměnu oken na Základní škole Pod Svatou Horou, nebo například o opravu tělocvičny na Základní škole 28. října. Během letošních prázdnin proběhla mimo jiné oprava kotelny v Základní umělecké škole na náměstí T. G. Masaryka, v MŠ Bratří Čapků došlo k opravě rozvodu vody a topení, byla odvlhčena budova MŠ Perníková chaloupka a zadní část budovy MŠ Pod Svatou Horou. V ZŠ Školní byla opravena střecha a koridor. ZŠ Březové Hory má opraven plot a v neposlední řadě je opravena střecha na budově, kde sídlí Mateřská škola speciální. Město v průběhu tohoto volebního období investovalo nemalé prostředky do oprav, údržby a rekonstrukcí školních budov. Ředitelé jednotlivých škol hodnotí tyto investice jako dosud nejvýznamnější.
Po letošním napadení Ukrajiny Ruskem a s tím souvisejícím příchodem ukrajinských občanů na naše území zřídilo město od dubna pro jejich děti adaptační skupiny. Jednalo se o projekt zaměřený na začleňování ukrajinských dětí do naší společnosti a na výuku českého jazyka. Město na něj získalo dotaci více než 7 mil. Kč. Projekt byl ukončen k poslednímu srpnu, děti již navštěvují příbramské základní a mateřské školy.

Významnými organizačními změnami týkajícími se OŠKS bylo nejprve převedení kompetencí k přípravě kulturních projektů na nově zřízenou organizační složku s názvem Městské kulturní centrum, dále zařazení Informačního centra pod Odbor komunikace a cestovního ruchu od 1. 12. 2021 a dále to, že do OŠKS byla nově zařazena manažerka prevence kriminality, což umožnilo užší spolupráci se školními preventisty.
Na úseku správy majetku (OSM) se kromě běžné agendy věcných břemen, prodejů a výkupů pozemků, která s každým rokem skokově narůstá, podařilo za účasti mnoha odborů ukončit dlouholetou nabídku prodeje desítek pozemků společností Gonura Property tím, že ty skutečně potřebné město vykoupilo (např. jsme konečně získali pozemek, na němž město postavilo tělocvičnu ZŠ Školní), ostatní odmítlo. Podařilo se také vykoupit pozemek pro zamýšlený rozvoj zázemí Technických služeb na Balonce. Kromě vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, na nichž má být vybudován atletický stadion, se podařilo vykoupit v elektronické aukci 2 pozemky pod zamýšlenou výstavbou multifunkční sportovní haly a od roku 2019 intenzivně jednáme o výkupu dalších potřebných pozemků od soukromníka a také od státního vlastníka. Za stejně zdlouhavé lze považovat výkupy pozemků na Rynečku od soukromých vlastníků z důvodu opětovného zahajování dědického řízení. Zde jsme však již výkup zrealizovali. Naopak se nepodařilo vykoupit pozemek bývalého lyžařského areálu na Padáku. Za zcela zásadní však považuji zpracování strategického dokumentu „Koncepce nakládání s nemovitým majetkem města“, o jehož schválení rozhodli zastupitelé města na letošním dubnovém zasedání. Jedná se o systémový dokument potřebný pro další rozhodování o nemovitém majetku, který město nemělo nikdy ve své historii ještě zpracován.
Pod správu majetku patří také problematika, kterou má v kompetenci energetický manažer města. Zjednodušeně řečeno je jeho úkolem navrhovat efektivní postupy při řešení naplnění zákona o hospodaření energií. Na základě současné situace na trhu s energiemi, kterou se zabýváme již několik měsíců, připravil nyní energetický manažer tzv. „Energoplán pro případ odstávky plynu, kterým předkládá doporučení pro městské budovy, budovy příspěvkových organizací města i pro širší veřejnost. Tento materiál bude na začátku října projednávat nejprve vedení města, které rozhodne, co a jak nastavit, aby se energiemi šetřilo. Následně s ním seznámíme občany města.
O sportu už hovořili jiní, já zmíním investiční akce, a ty se v rámci Akčních plánů rozvoje sportu daří naplňovat. V roce 2019 bylo revitalizováno hřiště Na Cvičně, a to z 90% na náklady města, následující rok 2020 došlo k jednoduché revitalizaci fotbalového hřiště Na Rynečku a tentýž rok byly nadefinovány podklady pro přípravu studie rekonstrukce hřiště Na Cihelně. V roce 2021 bylo vybudováno workoutové hřiště Na Rynečku, Predátor pro dospělé i pro děti, a nyní, v roce 2022, již bylo RM schváleno výběrové řízení na koordinátora BOZP a TDS a na dodavatele rekonstrukce hřiště Na Cihelně. Smlouvy jsou před podpisem. Kromě těchto realizací jsou připraveny podklady pro rekonstrukce dalších hřišť, např. v ulici Riegrova, J. Drdy, v Kozičíně,… Na druhou stranu nemůže již být městem naplněna aktivita s názvem Rozvoj kopce Padák jako multifunkčního sportovního areálu, protože zastupitelé neschválili odkup příslušného pozemku. Přípravě jeho využití bylo věnováno mnoho hodin práce sportovců a městského manažera sportu.

A budoucnost investic do sportu? Týká se asi toho úplně nejdůležitějšího v oblasti sportu:

realizace atletického stadionu. Je rozdělena do několika kroků.
První představuje vyřešení majetkoprávních vztahů, tedy převod pozemku na město, což již nastalo.

Druhá aktivita požaduje zpracování projektové dokumentace. Již bylo částečně zahájeno, a to zadáním komplexní urbanistické studie na výstavbu atletického stadionu. V červnu 2021 město převzalo od prof. Ing. arch. Arnošta Navrátila CSc. zpracovanou komplexní urbanistickou studii na výstavbu atletického stadionu. Součástí je zdařilá studie budoucí stavby tribuny a přilehlé atletické dráhy, jejíž parametry dovolí konání soutěží překračujících rámec regionu. Město si následně nechalo přes léto vypracovat kvalifikovaný finanční odhad. Vzhledem k velké finanční náročnosti bylo projednání o pokračování příprav předloženo dne 20. 9. 2021 radě města, která rozhodla o přípravě výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace do stupně pro získání územního rozhodnutí pro umístění stavby. Následně dne 21. 3. 2022 odsouhlasila RM zahájit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace atletického oválu, tribuny, parkoviště, zeleně a ostatních ploch. Nyní probíhá příprava zadávacích podmínek a současně probíhají jednání o koupi ještě jednoho potřebného pozemku. Zároveň byla zatím schválena výpůjčka části pozemku určeného pro výstavbu sportovnímu klubu SK Sporting na dobu neurčitou s konkrétní výpovědní dobou.
Třetím krokem po dokončení projektové dokumentace bude podání žádosti o dotaci. Žádat bude město Příbram v rámci výzvy Národní sportovní agentury.

Následovat bude konečná fáze - realizace stavby stadionu, kterou podporuje také Český atletický svaz.
Věřím, že vzhledem k tomu, jak daleko se již podařilo pokročit, nepřijde po volbách někdo s krátkozrakým nápadem začít od začátku jinak. Znamenalo by to totiž, že se po nadcházejícím čtyřletém období realizace nepřiblíží.
Na závěr bych ráda touto veřejnou cestou poděkovala těm, bez kterých by uskutečnění našich plánů a vizí nebylo myslitelné. Od začátku našeho působení na městě bylo zřejmé, že naprostá většina úředníků přijala naše představy za své a pomáhala je uskutečňovat. Když udeřil covid, pracovali mnohdy v nelehkých podmínkách. Mnozí z Vás čtenářů si jistě vzpomenete na problémy, které jste museli řešit také. Někdy být na pracovišti, někdy být on-line, mít za práci zodpovědnost, podporovat v učení vlastní děti a také jim uvařit,… Ale přestože se někdy něco zadrhlo, bylo cítit snahu přesto dojít k cíli. Vážím si jejich práce a děkuji.

Poděkování dnes ale směřuji také dalším, kteří pomáhali vše posunovat vpřed, především v době „covidové“. Mám na mysli ředitele a zaměstnance našich škol a našich příspěvkových organizací – DAD, GFD, KJD, SZM, TS a organizačních složek – MěRK, MKC, manažera rozvoje sportu, trenéry sportovních klubů, lékaře, členy komisí a výborů, kteří projevili v těch nejslabších dnech určitý zájem pomoci, dobrovolníky pod taktovkou vedení ADRY, hasiče, policisty a další. Na pozadí těchto organizací stojí konkrétní lidé a těm patří velký dík.
zdroj: Zorka Brožíková
autor: Zorka Brožíková


Související


Další články

Na Příbramsku nezvládl pilot malého letadla přistávací manévr, nikdo se nezranil Na Příbramsku nezvládl pilot malého letadla přistávací manévr, nikdo se nezranil Událost byla nahlášena na tísňovou linku 112 krátce po půl sedmé. Ve Středočeském kraji dál přibývá nákaz covidem, za týden jich bylo 2417 Ve Středočeském kraji dál přibývá nákaz covidem, za týden jich bylo 2417 V nemocnicích v regionu leželo ve čtvrtek 134 lidí s covidem, z toho dva lidé na … Hudební podzim ve Vysoké nechá nahlédnout do dopisů Antonína Dvořáka Hudební podzim ve Vysoké nechá nahlédnout do dopisů Antonína Dvořáka Uměleckého přednesu ze skladatelovy korespondence se v sobotu 8. října ujme herec … Silničáři o víkendu uvedou do provozu novou část mostu na 28. km dálnice D4 Silničáři o víkendu uvedou do provozu novou část mostu na 28. km dálnice D4 Příští rok na jaře budou dělníci pokračovat ve směru na Příbram. Návrhy na Cenu města za rok 2022 je možné podávat do konce listopadu Návrhy na Cenu města za rok 2022 je možné podávat do konce listopadu Město Příbram od roku 2021 uděluje Cenu města Příbrami osobnostem, které nominuje sama … Příbramský projekt Na hřišti to žije! zabodoval v celorepublikovém měřítku Příbramský projekt Na hřišti to žije! zabodoval v celorepublikovém měřítku V tomto týdnu byly při konferenci Sport Alive vyhlášeny úspěšné sportovní počiny. … Příbramští Kocouři se zatím trápí, středočeské derby zvládlo lépe Kladno Příbramští Kocouři se zatím trápí, středočeské derby zvládlo lépe Kladno Čtvrtek 6.10. přinesl již třetí zápas domácího týmu VK EURO SITEX PŘÍBRAM v rámci … Adrenalin a cestování po zajímavých místech planety. Klub Junior promítne přehlídku outdoorových filmů Adrenalin a cestování po zajímavých místech planety. Klub Junior promítne přehlídku outdoorových filmů Putovní mezinárodní festival do Příbrami zavítá 11. a 12. října. Středočeský kraj chce opravit silnici z Březnice do Hudčic Středočeský kraj chce opravit silnici z Březnice do Hudčic Součástí oprav má být zesílení konstrukce silnice, sanace krajnice a odvodnění. Petice proti "Drkolnovské spojce" čítá kolem 250 podpisů, lidem vadí přetnutí lokality i zvýšení dopravy Petice proti "Drkolnovské spojce" čítá kolem 250 podpisů, lidem vadí přetnutí lokality i zvýšení dopravy Sdružení občanů a přátel Zdaboře sbírá podpisy za vynětí tzv. Drkolnovské spojky z …

Kodex redakce Reklama Pro média Kontakty
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Mariánská 135
261 01 Příbram IV

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2022 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz
Nastavení souborů cookies
Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?
Informace o cookies
Souhlasím Přizpůsobit
Podrobné nastavení cookies « zpět
Soubory cookie používáme k zajištění základních funkcí webu a ke zlepšení vašeho uživatelského zážitku. Souhlas pro každou kategorii můžete kdykoliv změnit.

Nezbytné cookies
Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí. Tyto soubory zajišťují uchovávání produktů v košíku, zobrazování seznamu oblíbených výrobků, správné fungování filtrů, nebo přihlášení. Bez těchto souborů cookies nebude webová stránka správně fungovat a ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobně identifikovatelné informace.
Cookies pro marketing
Umožňují nám sledovat souhrnné informace o návštěvnosti stránek a využívání různých funkcí. To nám pomáhá naše weby zlepšovat tak, aby Vám lépe sloužily. Analytické cookies jsou nastavovány třetími stranami - Google Analytics, TOP list.

Povolit všechny kategorie cookies Povolit vybrané kategorie cookies