Zastupitelstvo dnes bude schvalovat rozpočet na příští rok

12. prosince 2016   (06:33)
Zastupitelstvo dnes bude schvalovat rozpočet na příští rok

Dalším zajímavým bodem bude vznik destinační agentury.Jen krátký, ale o to důležitější program čeká na zastupitele v pondělí 12. prosince, kdy se sejdou naposled v tomto roce ke svému pravidelnému jednání. Zasedání začíná v 16 hodin a my budeme opět u toho. Zcela jasně nejzásadnějším bodem bude projednání návrhu rozpočtu na rok 2017, který je klíčový pro chod města. Zastupitelé se budou zabývat i vstupem města do Destinační agentury Brdy.

Chybět nebudou ani žádosti o odkup pozemků a samozřejmě i závěrečná diskuze se zastupiteli a veřejností.

Program:

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města
2. Opakovaná žádost o prodej částí pozemků p. č. 3167/11 a p. č. 3167/25, oba v k. ú. Příbram
3. Návrh rozpočtu na rok 2017 
4. Schválení vstupu města Příbram do Destinační společnosti Brdy
5. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2017 
6. Stanovení paušální částky jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města na rok 2017
7. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2016 do 30.09.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období 
8. Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2017
9. Dar pro město Příbram s určením pro JSDHO Příbram – Březové Hory 
10. Darování stanic Tísňové péče Areíon Životu – 90, spolek
11. Žádost o dotaci SK SPARTAK Příbram, o.s. 
12. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1106/37 v k. ú. Příbram
13. Návrh na revokaci usnesení č. 86/2014/ZM a č. 88/2014/ZM ze dne 15.12.2014 
14. Žádost o prodej pozemků p. č. 399/12, p. č. 460/6, p. č. 460/7, p. č. 468/1 a p. č. 468/8, vše v k. ú. Trhové Dušníky
15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 231/3 o výměře cca 25 m2 z celkové výměry 70 m2 v katastrálním území Kozičín 
16. Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 754/1 v katastrálním území Lazec
17. Návrh na směnu části pozemku p. č. 515/93 o vým. cca 12 m2 za pozemek p. č. 515/138 vše v katastrálním území Březové Hory 
18. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 04.12.2003
19. Různé 
20. Diskuse, interpelace, závěr 

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: pribram.cz

autor: MJ
Byli jsme přítomni a on-line

Vítejte při online přenosu ze zasedání městského zastupitelstva. Záznam připravuje zpravodajský portál pribram.cz.

Přepis vzniká v průběhu schůze, neobsahuje tedy doslovná vyjádření zastupitelů nebo občanů, ale jen parafráze. Upozorňujeme čtenáře, že jednání není reprodukováno zcela přesně a záznam tedy může obsahovat jazykové i významové nedokonalosti.

Příjemné sledování. MJ

12. 12. 2016 (15:54:41)  

1 a) Zahájení, ověření zápisu z minulého ZM, určení ověřovatelů b) Schválení programu jednání c) Informace rady města

 
Jednání mělo zpožděný začátek zhruba o 5 minut kvůli technickým problémům. Omluveni jsou Molnár, Danda a Stefanidesová Ověřovateli jsou Kyselák a Řihák. 
 
Vařeka: Dovolím si doplnit program o bod Návrh na změnu údaje o pozemku v usnesení.
 
Program schválen včetně nového bodu.
 
Vařeka: Mám několik poznámek v bodu informace. Pokud budou zastupitelé odcházet, musí se odregistrovat tlačítkem OFF. Na minulém jednání se vyskytli námitky, jak vedu jednání. Prozatím řídím rozpravu, že zastupitel dostane odpověď od jiných zastupitelů ihned. Druhá varianta je až v případě, kdy dotyčný dojde na řadu. 
 
Šedivý: Asi je to narážka na mě. Já jen chci, aby se dodržoval jednací řád a zastupitel měl přednost. 
 
Dvořák: Musí být dodržen řád. Ale myslím, že starosta ho neporušuje. Mně osobně to vyhovuje.
 
*dorazila zastupitelka Stefanidesová*
 
Řihák: Myslím, že bychom na sebe neměli reagovat a dodržovat jednací řád, ale nevím, co se tady minule dělo. Ale myslím, že není dobré, aby zastupitelé vyvolávali jiné zastupitele. 
 
Král: Nepovažuji se za znalce jednacího řádu, ale pokud otázka zazněla, řeknu svůj postřeh. Za ty dva roky si myslím, že ty různé hádky by se neděly, pokud by se hovořilo, jak jsou přihlášeni zastupitelé. Pokud na sebe můžeme reagovat hned a často dost neformálně, není to dobré. Některé excesy by nemusely být, pokud by nejdříve mluvili ti přihlášení. 
 
Kareš: Myslím, že když odpoví někdo pověřený, tak to vůbec neni špatně. Varianta, že se dá hned odpovědět, nebyla vždycky častá. Osobně s tou variantou nemám problém.
 
Zastupitelé se shodli, že chtějí ihned dostávat odpovědi na otázky.
 
Vařeka: Je třeba sestavit hodnotící komisi pro zakázku dokumentace pro rekonstrukci aquaparku. Rádi bychom, aby byla komise 7-členná. Dovoluji si navrhnout paní Humlovou, Kareše.
 
Kareš: Jenom kvalitní smlouvou a jasným vymezením kompetencí se zamezí vícepracem a dohadům. Komise je až tím posledním. 
 
Švenda: Chci vám nabídnout účast v pracovní skupině na realizaci aquaparku. 
 
Šedivý: Teď jste předvedl, jak se schůze nemá řídit. Zase jste sem dal bod, který měl být v bodě různé. Toto se nedá tolerovat a já opouštím toto jednání.
 
Vařeka: Je vidět, jak se každá dobrá vůle dá převrátit. 

12. 12. 2016 (16:27:54)  

Řihák: Měli bychom se řídit jednacím řádem. Jako sociální demokraté nechceme být v této komisi. Děkuji.
 
2. Opakovaná žádost o prodej částí pozemků p. č. 3167/11 a p. č. 3167/25, oba v k. ú. Příbram
 
Rada města doporučuje za cenu 800 Kč za metr pro společnost Senco. V ulici Plynárenská. Důvodem je zvýšení počtu parkovacích míst.
 
Řihák: Proč není respektované usnesení komise pro majetek města, která doporučila radě podnájem. Nesouhlasí ani odbor investic, který také doporučuje podnájem. Nechcete to spíš pronajmout? Může to vadit rozšíření silnice. 
 
Volný: V záměrech se neurčuje, komu se chce prodat. Komise nepřijala žádné usnesení. 
 
Říhová: Pozemek je zpevněnou plochou. Kdo tam tu plochu vybudoval a zainvestoval to?
 
Volný: Na to nedokážu odpovědět. 
 
Dvořák: Kdo zná pozemek, ten ví, že o rozšíření nemůže být řeč. Pozemek nebude městu chybět a prodej neztíží dopravní situaci.
 
Vařeka: Pozemek je městu k ničemu. Potřebujeme jiné, které si nemůžeme koupit, když tyto neprodáme. 
 
Kyselák: Co do smlouvy zakomponovat, že nám ho musí odprodat zpátky, kdyby se rozšířila silnice. 
 
Dvořák: Kdo to tam zná, musí mít absolutně jasný názor. Se znalostí věci říkám, že tam nic nejezdí. Vyrábí se tady problém.
 
Humlová: Taky bych tam dala tu podmínku.
 
Stříbrnský: Pane Kyseláku, jak by bylo řešeno to vyrovnání za postavené parkoviště?
 
Kyselák: To není právní problém. To se vypořádá.
 
Řihák: Taky se mi líbí návrh pana Kyseláka. Tady se nevyrábí problém. Jenom jsem upozorňoval na nesoulady.
 
Kyselák: Návrh beru zpět, protože vidím nechuť k tomu řešení.
 
Švenda: Mně se ten návrh líbil. Je pravděpodobné, že to potřebovat nebudem, ale nemáme úplnou jistotu.
 
Vařeka: To si někdo myslí, že budeme dělat tříproudovou silnici v těch místech? O čem se tu proboha bavíme.
 
Kareš: Už se to zase dostává tam, kam nemá. Proč používáte taková slova. Bavíme se zde o majetku města a zodpovědném přístupu. 
 
Diskuze ukončena. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku dle původního návrhu. 

12. 12. 2016 (16:51:10)  

3. Návrh rozpočtu na rok 2017 

 
Rozpočet byl předjednán a doporučen radou ke schválení.
 
Dvořák: Rozpočet byl navržen s ohledem naší hospodářské situace v letech 2015-2016. Můžeme si domluvit navrhnout rozpočet jako schodkový. Jsem zastáncem opatrného hospodaření a i při tom schválení navrhovaného rozpočtu, tak nám zůstane rezerva ve výši více než měsíční spotřeby města. Navíc si myslím, že rozpočet dopadne mnohem lépe. Nemůžeme tam dát dotace, které pravděpodobně přitečou. Legislativa nám to neumožňuje. Můj odhad je, že budeme mít schodek 50-60 milionů a na účtech mezi 60-90 miliony korun. Příjmy města proti rozpočtu 2016 silně poklesly. Snižují se příjmy z pronájmů, dále v rozpočtu chybí příjmy, které jsme dávali do rozpočtu města a nyní je dáváme do rozpočtu fondů. Nejsou tam dary na oslavy 800. výročí města. Máme rozpočtovány investice už akce po akci. Největší investicí bude aquapark, která se v rozpočtu promítá jen v projektu. Nevíme, kdy stavební práce začnou a budou plně kryty úvěrem, který nelze dávat do rozpočtu. O 15 milionů se nám zvyšují výdaje na platy. V rozpočtu jsou o peníze pro osadní výbory. 
 
Potůčková: Navrhuji snížit výdeje kapitoly 741 a navýšit podporu životního prostředí kapitola 723. 
 
Dvořák: Se změnou nemám problém. Výdaje na životní prostředí jsou u nás dost nízké. Dostali jste i tabulku v materiálech. Domnívám se, že tento rozpočet je přehlednější. Vyhovuje vám ta forma rozpočtu? 
 
Řihák: Nenašel jsem tam nikde rozpočtový výhled. Vůči rozpočtu jinak nemám žádné požadavky.
 
Kyselák: V obecné rovině řeknu námitky, žádný návrh dělat nebudu. Překvapuje mě, jak střídmě se chováme k Technickým službám, protože pracují na jedničku. Ta částka je skromná. Dále mě zaráží rozdíl mezi SZM a knihovnou. Ten rozdíl mi přijde malý (12 a 14 mil). Je třeba dávat tolik na odbor informační?
 
Dvořák: Zákon neukládá mít rozpočtový výhled. Souhlasím, že k té obrovské investici se musí aktualizovat ten výhled a aktualizován bude. Je to jedna z priorit. Co se týká TS, peníze se jim přidaly dost razantně. TS si zkvalitňují personál a nechtějí pouze nevyzkoušené zaměstnance. Neustále rozšiřují rozsah působnosti. Co se týká SZM a knihovny, tak se všemi organizacemi jsem to probíral. SZM má velké tržby na rozdíl od knihovny. Obě organizace jsou uspokojeny. Co se týká IT, tam neumim reagovat, protože nejsem v této oblasti odborník a nezbývá mi, než našim ajťákům věřit. 
 
Král: Když radnice tak dobře hospodaří, proč se navrhuje schodkový rozpočet? 
 
Dvořák: My chceme, aby peníze pracovaly. Můžeme udělat, aby nám na účtě zůstalo těch 150 milionů, ale to asi není správné. 
 
Vařeka: Držet peníze na účtu nedává smysl, když má město tolik potřeb. Čeká nás lanové centrum, KODUS, kino, kde se objevily další problémy, hřiště u ZŠ 28. října, Nový rybník, Junior, skatepark, parkoviště, cyklostezky, zázemí na zimním stadionu a další věcí. 
 
Cikler: Cítíme určitou analogii mezi rozpočtem státu a města. Stát je zadlužen, tam je třeba ten dluh splácet, situace města je úplně jiná. Podporuji, co bylo navrženo. 
 
Mráz: V tom IT se jedná o věci, které potřebuje město, aby měl každý počítač, intranet a podobně. Pak například tonery, licenční záležitosti a to je drahá položka. 
 
Řihák: Chci poděkovat za odpovědi panu Dvořákovi. Říkáte, že jste ušetřili 90 milionů, ale mělo by padnout i kolik se toho udělalo. My jsme udělali mnoho investic. Řekněte nám, co jste za ty dva roky udělali. Neinvestovali jste, tady to vzniklo. 
 
Dvořák: Hrozně by mě zajímalo, kdo ze současného vedení řekl, že je Příbram hrozně zadlužená. Město neni prakticky vůbec zadlužené. Co jsme udělali za dva roky? V roce 2015 jsme investovali přibližně 120 milionů, což je přibližně stejně jako v roce 2014. Co se týká v roce 2016, každý mohl říct, at zvýšíme výdaje za investice, proto jsme schválili nějakých 20-30 milionů na investice, naše informace nedovolily nic jiného. Postupně jsme navyšovaly výdaje na investice nad rozpočtovanou úroveň. Ne všechno se podařilo utratit, většinu ale ano. 
 
Řihák: Chci požádat o 10 minut přestávku před hlasováním. Chtěl jsem slyšet, že jsme hospodařili dobře.
 
Dvořák: V žádném případě jsem neřekl, že město hospodařilo dobře, hospodařili jste hrozně, ale město nebylo zadlužené.
 
Kareš: Připadá mi komické hovořit o vrácení něčeho osadním výborům. Byla navýšena daň z nemovitosti. Jak to teda vrátíme lidem v panelácích? Už jste vypověděli smlouvu na pronájem zábradlí a podobně?
 
Švenda: Co se týče IT, tak u zděděného rozpočtu se plánovalo utratit za tonery 2 miliony, my tam máme 900 tisíc. Podařilo se snížit i peníze, za které město telefonuje. Pracuje se s tím. 
 
Mráz: Myslím, že IT by se mělo více angažovat do shánění dodavatelů. 
 
Dvořák: Co se týká zábradlí, to nevím. Co se týká mého vyjádření, že mi nezbývá, než věřit IT. Pokud mi vedoucí řekne, jaký potřebuje software a další detaily, nejsem schopen ho odborně obsáhnout. 
 
Švenda: Ta zábradlí byla soutěžena technickými službami. Není to monopol ale pronájem. 
 
Kareš: Pokud se TS zvládnou starat o reklamu na VO, mohou pronajímat i toto.
 
Řihák: Nemá cenu zacházet do detailů, to je pravda. Pan Mráz řekl, že by měli více rozhodovat úředníci a ne vedení města, s tím nesouhlasím. 
 
Říhová: Domnívám se, že by TS při měly u hřbitovů vycházet vstříc těm, kteří chtějí platit pronájem na více let dopředu. 
 
Dvořák: To je o tom rozložení v čase. 
 
Pikrt: Chci vystoupit na podporu tohoto rozpočtu. Na dílčí části jsem se podílel a byl opravdu zodpovědně připravován. Na pokrytí všech potřeb peníze nebudou. 
 
Vyhlášena přestávka 10 minut.

12. 12. 2016 (17:50:01)  

Nyní se bude hlasovat o rozpočtu na příští rok.

 
Rozpočet odsouhlasen i s návrhem paní Potůčkové a včetně fondů. 

12. 12. 2016 (18:11:04)  

4. Schválení vstupu města Příbram do Destinační společnosti Brdy

 
Král: Jsem v přímém střetu zájmů, protože jsem ředitelem Ekologického centra Orlov, které již provozuje destinační agenturu. Děkuji všem zastupitelům, kteří byli na pátečním představení. Ten materiál, který je nám předložen, považuji za jeden z nejhůře připravených, co jsem kdy viděl, jsou tam polopravdy i lži. Deklarují se zde věci, které ještě nejsou odsouhlaseny. Návrh nerespektuje zájmová území. 
 
Vařeka: Obdivuji vás s jakou statečností obhajujete své osobní zájmy. Proběhlo několik jednání, kdy jsme hovořili s několika starosty, kde jsme probírali stanovy. Ano, ty menší obce váhají. První důvod je ten, že se bojí, že budou snadno přehlasováni. Máme vyjádření AOPK, kde pan Pelc vyjadřuje podporu vzniku. Je pravda, že v Jincích a v Rožmitálu zatím stanovy nebyly schváleny. Tvrdím, že žádná vaše agentura neexistuje. Beru to jako ne střet zájmů, ale vyhlášení války zastupitelstvu. Cítím to jako nůž zezadu do ledvin. Mám tu smlouvu, kterou zavřel pan Král s panem Semerádem a já to tady přečtu, o co tady jde. Neinvestiční výdaje na energie, poradenství, služby, lidé, atd jsou ve výši 8 milionů korun. To přesně si chceme odpustit. Společnost má propagovat celý region, i například aquapark. 
 
Král: Co se týče vašich poznámek. Svůj střet zájmů jsem ohlásil, řekl, že nebudu hlasovat. Ta smlouva, kterou citujete, je veřejná a kdokoliv si jí může nastudovat. Destinační agentura je přímá složka Eco centra Orlov, což je o.p.s. z roku 2010. Co se týče krajského uzpůsobení, rád bych poukázal na rozhodnutí krajské rady, která přímo podporuje a schvalovala jako přímou složku. 
 
Vařeka: Neříkejte tedy, že existuje nějaká destinační agentura. 
 
Kareš: Existuje tu již něco, co funguje a má historii. Pokud vám vyjde snaha založit novou destinační agenturu, nejsem si jist, jestli během jednoho roku budete schopni na něco dosáhnout. Výstup pana Krále byl slušný, bez osobního útoku a každý si jeho argumenty zváží. Následná reakce byla z jiné dimenze. Buďte tak věcný, skládejte argumenty a už neříkejte a nenapadejte nikoho. Ať si každý řekne svoje. Mám stejné obavy po tom, co jste předvedl ve svazku pro vodovody a kanalizace, nebude velký zájem. Zastupitele sami zváží, jak se rozhodnout.
 
Vařeka: Chci vám připomenout, že o střetu zájmů jsem hovořil už poprvé, kdy ho pan Král upřel. 
 
Stříbrnský: Byla tady dvojí diskuze, jedna založena na faktech, druhá až velmi efektivní. Mrzí mě zpochybňování rozhodnutí krajského úřadu. Citace ze smluv má být nějaké její napadení? Velmi rád bych se vyhnul něčemu takovému. Poškodí nějak město, když budou dvě destinační agentury?
 
Vařeka: Ta moje snaha byla torpédována zezadu. Pokud někdo obchází starosty, tak je to nůž zezadu do ledvin. Vzpomeňte si, jak se nás pan Král snažil zdržet a ukládal nám, jaké prapodivné dokumenty máme nechat udělat, a to jen, aby se dostali první k certifikaci a registraci.
 
Kyselák: Jsem z celé diskuze naprosto zmaten. K materiálu měl být předložen výpis z rejstříku. AOPK už je vedena jako organizační složka státu, to jste nikdo nevěděli? Vládne tam jistý pan Novák, Hošek a Bezoušek. O co se jedná...soukromej kšeft. Podívám se na memorandun, kde se musím opravdu zasmát. Signatáři deklarují, že mezi nimi probíhá vzájemná spolupráce na zvelebení krajiny. Vždyť vy válčíte a nespolupracujete. Vůbec se mi to nelíbí. Mám informace, kdo za vámi stojí. Vy byste se nemohli dostat k Domu Natura, kdyby kraj nebyl na vaší straně. Příště bych chtěl mít více informací, kdo za čím stojí a jaká je situace ohledně cílů, které mají být dosaženy. Potřebovali bychom získat jiné informace o stavu věci. 
 
Král: Pane kolego, mluvíte ten obráceně. Toto překládá město. 
 
Kyselák: Jak jste docílili toho, že jste organizační složka státu?
 
Král: Je to obráceně, nastudujte si lépe materiál. Ta jména, které jste citoval, neznám a ani nevím, z čeho jste čerpal. Destinační management existuje v Eco centru od roku 2015.
 
Švenda: Chci deklarovat, že funkční destinační agentura je v zájmu celé koalice.
 
Kareš: Teď jsme zmatený zastupitel. O čem jste hovořil, kdo je to pan Hošek? AOPK se nás vůbec přece takto netýká.
 
Řihák: Vysvětlete nám z čeho pan Kyselák cituje a co je to za lidi. Ta diskuze byla zase trochu ostřejší. Pan Král ohlásil střet zájmů. Já si naopak vážím, že nám řekl některé věci, které tu nejsou. Kolik obcí už schválilo ty stanovy? Těch 10 milionů schválili všichni, vy vytáhnete dvě části ze smlouvy, nejedná se o žádnou levou, kraj běžně podporoval ekocentra. Vy to napadáte, jak kdyby to bylo podvodné, to se mi na tom nelíbí. 
 
Vařeka: Když jsem říkal, že mě obírá o čas, tak to nebylo o tom dotazování. Já z pověření zastupitelů se o něco snažím a dávám tomu spoustu hodin a někdo obchází starosty, tak to beru jako utrácení svého času. Na mém žebříčku je výš než čest a peníze, protože čas je jediné, co nemám. Smlouvu nenapadám, jen z ní cituji. Není tam specifikováno, jak těch 8 milionů využít. Takto bychom my nechtěli postupovat. Co se týče ostatních obcí, nemám povědomí. Pokud projde Dobříš ve čtvrtek a dnes Příbram, máme šanci s tím něco dělat. pokud ne, budeme se dívat, co se v Brdech děje a jinde se budou vyrábět poradenské záležitosti.
 
Pikrt: Je tu někdo z AOPK nebo Vojenských lesů? 
 
Vařeka: Je tu autor stanov. 
 
Stříbrnský: Musím se vzdálit z vážných osobních důvodů. Myslím si, že město unese dvě agentury. 
 
Řihák: Co nám to četl ten pan Kyselák? 
 
Vařeka: Jména neznáme, dnes ale nehlasujeme o AOPK. 
 
Zastupitelstvo schválilo založení Destinační agentury Brdy.

12. 12. 2016 (19:08:13)  

5. Návrh termínů jednání Rady města Příbram a zasedání Zastupitelstva města Příbram na rok 2017 

 
Potůčková: Nestálo by za úvahu dát termíny na dřívější začátek zastupitelstva.
 
Říhová: Přikláním se k začátku od 15 hodin. 
 
Kyselák: Od 16 je to ideální.
 
Zastupitelé vzali na vědomí termíny.

12. 12. 2016 (19:17:41)  

6. Stanovení paušální částky jako náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města na rok 2017

 
10 tisíc za rok.
 
Bez diskuze odsouhlaseno.

12. 12. 2016 (19:19:10)  

7. Zpráva o plnění usnesení ZM Příbram za období od 01.07.2016 do 30.09.2016 včetně plnění usnesení ZM za minulá období 

 
Přijato.

12. 12. 2016 (19:20:28)  

8. Návrh plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2017

 
Vařeka: Dávám protinávrh vyřadit ten bod 5.
 
Kareš: Já v tom tu logiku vidím. Nikdo nechce kontrolovat stavební úřad. 
 
Řihák: Nemyslím, že je to zásah do státní správy. Jen nevím, proč to má dělat kontrolní výbor, když máme komisi pro životní prostředí. Nemám problém ten bod vyndat. 
 
Schváleno bez bodu 5.

12. 12. 2016 (19:29:06)  

9. Dar pro město Příbram s určením pro JSDHO Příbram – Březové Hory 

 
Odsouhlaseno.
 

12. 12. 2016 (19:30:47)  

10. Darování stanic Tísňové péče Areíon Životu – 90, spolek
 
Schváleno.

12. 12. 2016 (19:32:00)  

11. Žádost o dotaci SK SPARTAK Příbram, o.s. 

 
Kareš: Slyšeli jsme, jak jsme úspěšní, to bychom někde nenašli sto tisíc? 
 
Dvořák: Peníze máme, ale je to úzký pohled z jednoho směru. Schválili jsme rozpočet s deficitem.
 
Kareš: To je stejné překrucování jako dříve. 
 
Kareš: Navrhuji 100 tisíc korun, ale nejsem říci z jaké položky. Navrhnu to kdyžtak příště. 
 
Vařeka: Bývám napadán, že jsem emotivní, ale teď prosím o zklidnění.
 
Dvořák: Jsme úspěšní, protože hospodaříme. Tak rozdejme všechno a nebude na investice. 
 
Kyselák: Myslím, že ta myšlenka pana Řiháka špatná není. Oni žádaji 200 z 245 tisíc. Má ale Spartak zbývající peníze, i když jim dáme méně? 
 
Král: Žádám o přestávku 10 minut.
 

12. 12. 2016 (19:40:04)  

Hauser: Mám pocit, že diskuze se točí emotivně a zbytečně. Žádost je na rok 2016 a na kapitole 777 už nejsou finanční zdroje. Nemůžeme tam plést prostředky z jiného rozpočtu. 

 
Řihák: Je to tu samé napadání. Je to i lidské důstojnosti. Já se odhlásím a jdu domu, mám teplotu.
 
Kareš: Tvrdím, že i v současné době město ty prostředky má. Žádný návrh nedávám, přesvědčím se sám, jestli prostředky jsou.
 
Zastupitelé neschválili individuální dotaci z důvodu vyčerpanosti příslušného prvku.

12. 12. 2016 (19:55:47)  

12. Žádost o prodej části pozemku p. č. 1106/37 v k. ú. Příbram
 
*Kareš po Řihákovi novým ověřovatelem zápisu*
 
Nyní je v sále 14 zastupitelů. 
 
Švenda: Pokud klesne počet zastupitelů, budeme se muset sejít znovu do 14 dnů.
 
Usnesení bylo přijato až napodruhé.

12. 12. 2016 (20:01:00)  

13. Návrh na revokaci usnesení č. 86/2014/ZM a č. 88/2014/ZM ze dne 15.12.2014 

 
Zastupitelů už je pouze 13, Říhová avizovala, že bude muset brzy odejít.
 
Odsouhlaseno.

12. 12. 2016 (20:02:43)  

14. Žádost o prodej pozemků p. č. 399/12, p. č. 460/6, p. č. 460/7, p. č. 468/1 a p. č. 468/8, vše v k. ú. Trhové Dušníky

 
Kareš: Nebudu pro rozprodej polí, lesů, luk a strání. 
 
Vařeka: Nejsem s vámi ve sporu. To co je cenné, by si město mělo zachovat. Daleko nutněji potřebujeme jiné pozemky. 
 
Říhová: Jaké jsou nutné investice a jaký je očekávaný výnos? 
 
Volný: Nejsem schopný vám toto zodpovědět. Pan Chytka ale uvedl, že souhlasí s prodejem pozemků. 
 
Dvořák: V principu také nesouhlasím s rozprodejem. Tady ale platíme i daň z nemovitosti jiné obci. 
 
Říhová: Nebylo by vhodné projednání bodu odložit s tím, že by byl kvalifikovaný odhad výtěžnosti?
 
Kareš: Výkupy podpořím. 
 
Bod byl stažen.

12. 12. 2016 (20:15:30)  

15. Žádost o prodej části pozemku p. č. 231/3 o výměře cca 25 m2 z celkové výměry 70 m2 v katastrálním území Kozičín 

 
Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

12. 12. 2016 (20:17:22)  

16. Dvě žádosti o prodej stejné části pozemku p. č. 754/1 v katastrálním území Lazec

 
Kareš: Proč bychom to měli prodávat?
 
Kyselák: Málokdy s panem inženýrem souhlasím, ale tady to musím udělat.
 
Švenda: Zdržíme se hlasování.
 
Neodsouhlaseno.

12. 12. 2016 (20:31:08)  

17. Návrh na směnu části pozemku p. č. 515/93 o vým. cca 12 m2 za pozemek p. č. 515/138 vše v katastrálním území Březové Hory 

 
Dvořák: Kývněme na tuto směnu. Schválením dojde k nápravě nenormálního stavu.
 
Odsouhlaseno.

12. 12. 2016 (20:34:34)  

18. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne 04.12.2003

 
Odsouhlaseno.

12. 12. 2016 (20:37:42)  

19. Návrh na změnu údajů ve výměře pozemku.

 
Rada doporučuje. Zastupitelstvo schvaluje.

12. 12. 2016 (20:40:13)  

20. Diskuse, interpelace, závěr 

 
Kareš: Do hodnotící komise nechci. Jsem ale ochotný pomoci. Jestli jste vytvořili kritéria na projektovou dokumentaci, to je ta nejzásadnější věc. Už na toto by měli být odborníci. Nechte v projektu prostor na nová zjištění. Bylo by vhodné vytvářet tým správce stavby. 
 
Švenda: Definoval jste to dobře. Pracovní skupina nemá nahradit odborný pohled. 
 
Kareš: V Milíně má být schůzka, která má řešit otázku likvidace haldy. Prosíme o informaci o tom, o čem jednání bylo a k jakým závěrům se došlo. Viděl jsem studii Junioru, hrál jsem tam desítky koncertů. To, co se připravuje, je špatná rekonstrukce. Zvukař tam je absurdně usazen. Pane Vařeko, vy jste řekl, že umíte vyúčtovat 8 milionů za týden, jak byste to udělal?
 
Vařeka: Ta smlouva je bianco šek. 
 
Kareš: Já si to nedovedu představit. bylo to zbytečný. Zpochybnil jste práci i vašeho koaličního partnera. Je to zbytečně dramatizované a ničemu to neprospěje. 
 
Vařeka: Pan Král nastoupil s tím, že máme v důvodové zprávě lži. Možnost práce byl, ale oni se přidat k našemu snažení nechtějí. Finanční prostředky by pak netekly skrz centrum. 
 
Kareš: To předejímáte, že tam budou s penězma dělat nějakou show. 
 
Potůčková: U Fialky u pečovateláku jsou často plné kontejnery papíru. Chtělo by to častěji odvážet. 
 
Vařeka končí dnešní diskuzi. Děkujeme za pozornost a přejeme hezký zbytek večera.

12. 12. 2016 (20:54:44)  Další články

Animační programy na Nováku nabízejí zábavu pro děti i dospělé, tvořivé dílny a každou středu minidisco Animační programy na Nováku nabízejí zábavu pro děti i dospělé, tvořivé dílny a každou středu minidisco Sportovní zařízení města Příbram mají pro návštěvníky areálu Nový rybník na letošní sezónu velkou programovou novinku. Jsou jí animační programy, které se konají každé úterý, středu, pátek a sobotu. 3. července 2020   (10:57) Soud rozplétá rozsáhlou drogovou kauzu ve věznici Bytíz Soud rozplétá rozsáhlou drogovou kauzu ve věznici Bytíz Česko už není pro Slovinsko mezi epidemiologicky bezpečnými státy Česko už není pro Slovinsko mezi epidemiologicky bezpečnými státy Lidé přijíždějící do Slovinska musí prokazovat místo svého pobytu nebo vlastnictví nemovitosti či lodě v prázdninové destinaci. 3. července 2020   (09:02) Nepřehlédněte Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Jaroslav Starka: Když se liga nedohraje, my nepadáme, jsem nadšený Kvalita vody na příbramských koupalištích je stále velmi dobrá Kvalita vody na příbramských koupalištích je stále velmi dobrá Na všech místech, kde hygienici kvalitu vody měřili, ji hodnotili stupněm jedna nebo dva. 3. července 2020   (06:18) V příbramském odběrovém místě otestují přibližně deset lidí denně, v březnu to bylo až padesát V příbramském odběrovém místě otestují přibližně deset lidí denně, v březnu to bylo až padesát Měsíční náklady na příbramské odběrné místo jsou okolo 350.000 korun. 2. července 2020   (20:00) Kvůli koronaviru v týmu Karviné má Příbram šanci zůstat v první lize Kvůli koronaviru v týmu Karviné má Příbram šanci zůstat v první lize Pokud by se nedohrála skupina o záchranu, z nejvyšší soutěže by nikdo nesestoupil, a i Příbram by zůstala v první lize bez dohrání barážových zápasů. 2. července 2020   (17:35) Prokopská pouť v Příbrami připomene výročí rekordu v dole Vojtěch Prokopská pouť v Příbrami připomene výročí rekordu v dole Vojtěch Návštěvníci si budou moci prohlédnout tematickou expozici a připraveny budou i doprovodné programy. 2. července 2020   (15:24) V Jincích dělníci překopli plynové potrubí. Hasiči evakuovali lidi z okolních domů V Jincích dělníci překopli plynové potrubí. Hasiči evakuovali lidi z okolních domů
Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí až do čtvrteční noci Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí až do čtvrteční noci Při bouřkách budou padat kroupy, vyskytnou se přívalové deště a vítr bude mít místy v nárazech rychlost až 70 kilometrů za hodinu. 2. července 2020   (11:43) Nebudu někde zalezlý a nebudu zticha, říká jednatel Nemocnice Na Pleši Nebudu někde zalezlý a nebudu zticha, říká jednatel Nemocnice Na Pleši Zloději v noci vykradli čerpací stanici v Krásné Hoře nad Vltavou, na místě jsou kriminalisté Zloději v noci vykradli čerpací stanici v Krásné Hoře nad Vltavou, na místě jsou kriminalisté Minipivovary po krizi vaří dál. Léto přeje snoubení piva a hudby Minipivovary po krizi vaří dál. Léto přeje snoubení piva a hudby Přestože se jejich život na čas zastavil, razí si malé pivovary na Příbramsku opět svou cestu ke spotřebitelům. V letní sezoně veřejnost čekají hudební akce spojené s ochutnávkou piv. 2. července 2020   (06:25) Na Příbramsku evidují hygienici posledního nakaženého koronavirem Na Příbramsku evidují hygienici posledního nakaženého koronavirem V rámci Středočeského kraje si nejlépe vede v počtu aktuálně nemocných Příbramsko a Mladoboleslavsko. 1. července 2020   (20:20) V červnu na silnicích ve Středočeském kraji zemřelo 11 lidí, z toho dva na Příbramsku V červnu na silnicích ve Středočeském kraji zemřelo 11 lidí, z toho dva na Příbramsku Mluvčí příbramské policie Monika Schindlová dnes uvedla, že jenom na Příbramsku policisté v červnu řešili 131 nehod. 1. července 2020   (18:21) Trpíte nespavostí? Na vině je často špatná životospráva, stres, ale i některé nemoci Trpíte nespavostí? Na vině je často špatná životospráva, stres, ale i některé nemoci Nespavostí trpí podle různých odhadů 10–15 % lidí, u onkologicky nemocných je odhadováno, že až 75 %. 1. července 2020   (17:49) Nepřehlédněte Soud řeší žalobu Agrofertu na ČT. Televize ho spojila s odvoláním ředitele příbramského finančního úřadu Soud řeší žalobu Agrofertu na ČT. Televize ho spojila s odvoláním ředitele příbramského finančního úřadu Žaloba se týká reportáží nazvaných Dvojí metr a Dvojí metr II, které televize odvysílala v pořadu Reportéři ČT. Informace se týkala Karla Trefného, jehož úřad dopočítal společnosti Primagra z koncernu Agrofert DPH ve výši 1,5 milionu korun. 1. července 2020   (15:25) Povinnost roušek ve většině případů padla, lidé je často neodložili Povinnost roušek ve většině případů padla, lidé je často neodložili Nemocnice Na Pleši přes policejní vyšetřování pokračuje v provozu Nemocnice Na Pleši přes policejní vyšetřování pokračuje v provozu Jaká bude budoucnost nemocnice, není známo. 1. července 2020   (10:25) Policie zablokovala účty a asi bychom měli ukončit léčbu pacientů, říká jednatel Nemocnice na Pleši Policie zablokovala účty a asi bychom měli ukončit léčbu pacientů, říká jednatel Nemocnice na Pleši "Se společníkem řešíme, jestli on v tom bude pokračovat. Já v tom pokračovat určitě nechci," uvedl Roman Šmucler, jednatel Nemocnice na Pleši. 1. července 2020   (08:12) Srnčata doplácí na lidskou pomoc, která často končí fatálně Srnčata doplácí na lidskou pomoc, která často končí fatálně "Srnčata jsou velmi křehká, několik dní sotva stojí na hubených nožkách.To není důvod k odebrání od matky, ale přirozený stav," říká lektorka záchranné stanice Jitka Kocíková 1. července 2020   (06:24) Vrtulník spěchal do Příbrami pro popáleného kojence, opařil se vroucí vodou Vrtulník spěchal do Příbrami pro popáleného kojence, opařil se vroucí vodou V Zalánech odstartují motokrosové závody V Zalánech odstartují motokrosové závody Amatérští motokrosoví závodníci se po měsících oddalování snad již dočkají vytouženého startu. V sobotu 4. července se v Zalánech koná první letošní závod seriálu Šumavský Amater Cup 2020. 30. června 2020   (18:30) Od středy padnou jedny z posledních omezení, která vláda zavedla kvůli šíření koronaviru Od středy padnou jedny z posledních omezení, která vláda zavedla kvůli šíření koronaviru Pro restaurace, hospody a kavárny zákaz nočního provozu od středy přestává platit a lidé budou moci konzumovat občerstvení například také v hledištích kin. 30. června 2020   (15:04) Hlasování rozhodlo, realizovat se budou dva projekty Hlasování rozhodlo, realizovat se budou dva projekty Třetí ročník participativního rozpočtu se chýlí ke konci, tedy k posunutí vítězných projektů k realizaci. 30. června 2020   (12:12) Policie obvinila lékaře a zdravotní sestry z podvodu. Účtovali pojišťovnám úkony, které neprovedli Policie obvinila lékaře a zdravotní sestry z podvodu. Účtovali pojišťovnám úkony, které neprovedli Začínají prázdniny, policisté se zaměří na dálnici Začínají prázdniny, policisté se zaměří na dálnici Během prvního prázdninového týdne budou policisté ve zvýšené míře kontrolovat dodržování rychlosti na dálnici D4. 30. června 2020   (09:41) Začínají prázdniny, zvýšené ošetřovné kvůli koronaviru končí Začínají prázdniny, zvýšené ošetřovné kvůli koronaviru končí Ve školách dnes oficiálně končí školní rok. Učitelé předají vysvědčení žákům, kteří ho zatím nedostali. Zároveň končí vyplácení zvýšeného ošetřovného kvůli koronavirové epidemii 30. června 2020   (08:05) Červenec bude teplotně průměrný, v první polovině bude více pršet Červenec bude teplotně průměrný, v první polovině bude více pršet Vláda schválila podporu pro dohodáře Vláda schválila podporu pro dohodáře Opatření bude stát zhruba 1,7 až 2 miliardy korun ze sdílených daní, z toho obce přijdou zhruba o půl miliardy. 29. června 2020   (18:36) Letos na podzim by mohlo být v Česku proti chřipce očkováno zhruba devět procent lidí Letos na podzim by mohlo být v Česku proti chřipce očkováno zhruba devět procent lidí Odborníci varují, že nemocní s vážným průběhem chřipky i vážným průběhem covidu-19 potřebují v nemocnicích stejná lůžka s kyslíkem nebo plicními ventilátory. Může jich být proto při souběhu případné druhé vlny pandemie koronaviru a sezonní chřipky nedostatek. 29. června 2020   (16:32) Soud uložil podmínku řidiči sanitky za nehodu v Čenkově Soud uložil podmínku řidiči sanitky za nehodu v Čenkově Houbařům začíná sezóna, deštivé a teplé počasí slibuje bohatou úrodu Houbařům začíná sezóna, deštivé a teplé počasí slibuje bohatou úrodu Svatého Prokopa horníci uctí i letos. Na Prokopské pouti budou ale chybět zábavní atrakce Svatého Prokopa horníci uctí i letos. Na Prokopské pouti budou ale chybět zábavní atrakce Původně zrušená Prokopská pouť se nakonec uskuteční s částečně změněným programem v neděli 5. července na Březových Horách v Příbrami. Vstup do expozic muzea bude v tento den za jednu korunu. 29. června 2020   (08:27) Porod v Příbrami byla vlastně náhoda, říká herečka Lenka Zahradnická Porod v Příbrami byla vlastně náhoda, říká herečka Lenka Zahradnická Záchranářský souboj Opavy s Příbramí skončil bez branek Záchranářský souboj Opavy s Příbramí skončil bez branek "Jsme stále ve hře. Dokud to půjde, budeme bojovat. Zbraně neskládáme," řekl po zápase Pavel Horváth, asistent trenéra Příbrami. 28. června 2020   (17:58) Na letní tábory ve středních Čechách je přihlášeno přes 20 tisíc dětí Na letní tábory ve středních Čechách je přihlášeno přes 20 tisíc dětí Hygienici budou po celé léto kontrolovat plnění mimořádných opatření. 28. června 2020   (16:53) Meteorologové zpřísnili varování: Bouřky a přívalové deště budou mnohem intenzivnější Meteorologové zpřísnili varování: Bouřky a přívalové deště budou mnohem intenzivnější Meteorologové během nedělního dopoledne zpřísnili varování. Bouřky budou velmi silné, hrozí i povodně. 28. června 2020   (13:32) V příbramských hutích byly odlity dva miliony tun olova V příbramských hutích byly odlity dva miliony tun olova Slavná historie těžby a výroby olova na Příbramsku je všeobecně známá, stříbro a olovo se zde vyrábí již 7 století. Koncovou součástí horních činností byla vždy příbramská tavírna, později huť, neboť nikoli za vytěžené rudy či vyrobené koncentráty, ale teprve za vyrobené kovy dostával horní závod zaplaceno. Za celé období je známa činnost alespoň 5 hutí na 3 místech Příbramska. Stávající huť, současné Kovohutě Příbram, pracuje na soutoku Litavky a Obecnického potoka od roku 1786, tedy letos již 234 let. 28. června 2020   (11:40) Orlík Tour vyhráli Stošek a Čábelická Orlík Tour vyhráli Stošek a Čábelická Na kole se představil i pětinásobný mistr světa na skifu Ondřej Synek, který kvůli zdravotním problémům závod nedokončil. 28. června 2020   (08:41)


Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2020 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz