20. 1. svátek má Ilona

… A je tu opět destinační společnost

NÁZOR
12. ledna 2017   (13:40)
… A je tu opět destinační společnost

Reakce starosty města Příbrami Jindřicha Vařeky na článek, který vyšel na serveru pribram.cz dne 10.1.2017 pod názvem Souboj dvou destinací na Příbramsku.


Dne 10. ledna t.r. jsem se zúčastnil interview TV Fonka na téma Destinační agentury. Pokusil jsem se v něm vysvětlit důvody vedoucí k založení Destinační společnosti Brdy. Záměrně jsem se v rozhovoru vystříhal jakékoli zmínky o soukromých aktivitách zastupitele Mgr. Vladimíra Krále v tomto směru. Až do skončení svého mandátu budu nadále obhajovat především zájmy města Příbram a nebudu utrácet svůj čas komentováním činnosti privátních organizací.

To ovšem může platit jen do chvíle, než se dočtu, jakým způsobem společnost Ekologické centrum Orlov nakládá s fakty a dští síru a oheň směrem k radnici. Fakta pro tuto společnost neznamenají vůbec nic. Jsa vysloveně vyprovokován, pokusím se uvést nehorázná tvrzení vyskytující se v tomto článku na pravou míru.

V tomto článku se vyskytlo tolik nesmyslů, že bohužel i má vynucená reakce bude tak dlouhá, že dočíst ji až do konce bude zřejmě jen pro otrlé. Argumenty vyvracející jednotlivá tvrzení v článku Ekologického centra Orlov jsem nechal vyhotovit příslušnými úředníky úřadu a mé osobní poznámky u jednotlivých bodů jsou uvedeny kurzívou. Před tím, než se pustíme do samotného rozboru, uvedu následující skutečnosti:

Společnost Ekologické centrum, o.p.s. (ECO) je masivním příjemcem dotací. Jen ze Středočeského kraje se jí podařilo získat v roce 2015 celkem 4 dotace, z nichž žádná nesouvisela ani okrajově s turistickým ruchem. Dne 9.8.2016 byla mezi Středočeským krajem a ECO podepsána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace na finanční spoluúčast projektu pod názvem „Dům natury“ na částku 10.000.000,- Kč. Z této smlouvy si dovolím vyjmout následující pozoruhodný text dokladující bohorovnost nakládání s veřejnými prostředky Krajským úřadem:

„Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou výhradně použity na investiční způsobilé výdaje do výše 2.000.000 Kč a neinvestiční způsobilé výdaje (tj. výdaje na krytí personálních nákladů, autorských poplatků a odměn, nákladů na poradenství, nákladů na spotřebované vstupy včetně energií, nájemného, nákladů na úhradu ceny služeb spojených s nájmem, přípravou a realizací expozic apod.) do výše 8.000.000 Kč“.

Smyslem podnikání obecně je dosažení a udržení zisku. To chápu a nikomu nevyčítám, pokud se podle toho chová. Získávání dotací je pro některé firmy druh podnikání anebo také způsob obživy a způsob, jak z cizího hradit své koníčky. Ani k tomu se nevyjadřuji. Nevyčítám ani Kraji, že rozdává bianco šeky. Jen se podivuji tomu, jak může kdokoli z veřejných prostředků dotovat naprosto
netransparentní firmu, která není ochotna zveřejňovat své účetní závěrky tak, jak ukládá zákon.

Pan Mgr. Král, zastupitel města Příbram, ředitel firmy, která nedodržuje zákony této země, tvrdě obhajuje své osobní zájmy na úkor zájmů svého města a ještě má tu drzost o tom psát. Chtěl bych osobně poznat člověka, který věří tomu, že stavebník pan Melichar a ředitel jeho společnosti Mgr. Král budou připraveni ze svého měšce investovat do ochrany a rozvoje regionu Brd stovky tisíc korun stejně tak, jako to mají v plánu některé obce, VLS a další organizace.

Je mi celkem jedno co dělá nebo nedělá ECO, ale vadí mi, že mne tato obskurní společnost v čele s Mgr. Králem svými schizofrenními smyšlenkami zatahuje do svých her a dobývá se bez skrupulí do státní a městské pokladny.

Nyní již vyjádření mých spolupracovníků k jednotlivým tvrzením v článku:

Tvrzení Ekocentra: V denním tisku se objevují informace o souboji dvou destinačních agentur Brdy. Jaká je ale vlastně skutečnost? Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov o.p.s. zahájila svoji činnost rozhodnutím správní rady 20.6.2015. Od té doby připravuje a pracuje na rozvinutí všech aktivit, které destinační agentura plní.

Reakce Města Příbrami: Pokud zahájila Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov svoji činnost již 20.6.2015, jak je možné, že po cca 1,5 roce fungování není presentován žádný konkrétní výsledek její práce? Co je výsledkem činnosti této agentury? Čím agentura přispěla ke zvýšení turistického komfortu návštěvníků Brd?

Z veřejně dostupných zdrojů však vyplývá, že "Činnost destinační agentury s provozováním destinačního managementu" si nechalo ECO do obchodního rejstříku zapsat až 16.9.2016. Před tímto datem tady žádnou takovouto aktivitu stran cestovního ruchu společnost ECO ani nesměla provozovat, neboť k tomu neměla oprávnění. Pokud tedy i přesto žádala o dotace, postupovala nezákonně.

Co se samotného termínu „destinační agentura Brdy“ týče, de jure žádná taková agentura neexistuje. Existuje pouze jakási organizační složka Ekologického centra. Dokonce podle vyjádření zastupitele Mgr. Krále na jednom z posledních jednání zastupitelstva ani není v plánu Ekologického centra takovouto agenturu, jakožto samostatný právní subjekt, založit.

Tvrzení Ekocentra: Na druhé straně destinační společnost prezentovaná starostou Příbrami, který vystupuje a jedná za destinační společnost Brdy, do dnešního dne, neexistuje. Již přes 5 měsíců je v tisku i na jednáních vytvářena situace, že zde soutěží dva subjekty. Opak je, ale pravdou.

Reakce Města Příbrami: „Stanovy vznikající Destinační společnosti Brdy (právní forma – zapsaný spolek) byly zastupitelstvem schváleny v prosinci roku 2016. Dnes máme 12. ledna. Z výše uvedeného vyplývá, že není v silách žádného člověka během tak krátké doby tuto společnost založit. Rádi bychom také volili takovou cestu, která bude v souladu i s cíli Středočeského kraje a s dalšími subjekty, které se teprve budou k věci vyjadřovat. Organizační složku jsme schopni založit ještě dnes večer, ale založit společnost na dobrých základech ještě bohužel několik týdnů potrvá“.(J.V.)

Příbram, ani další obce a subjekty, které souhlasí se vstupem do Destinační společnosti Brdy, s nikým nesoupeří. Drží se stále stejného záměru. Obcím a zainteresovaným subjektům je nabízena možnost citlivě ovlivnit rozvoj turistického ruchu v Brdech a zároveň možnost kontroly jejich vlastních vložených peněz do projektu. Společnou snahou je také například neumožnit rozpuštění peněz obcí v nějaké organizační složce soukromého podnikatelského subjektu.

Tvrzení Ekocentra: Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov v období 2015 – 2016 zpracovala a podala 6 projektů do evropských fondů a národních výzev určených k podpoře cestovního ruchu. V loňském roce podepsala grantovou smlouvu do projektu ECO tourism, kterého se účastní 7 organizací z pěti států (Německo, Slovinsko, Španělsko, Turecko a za Českou republiku právě Ekologické centrum Orlov). Kromě toho připravuje Destinační agentura Brdy, která je organizační složkou Ekologického centra Orlov další projekty ve spolupráci s budoucími partnery Destinační agentury Brdy.

Reakce Města Příbrami: Destinační společnost Brdy, jejíž vznik iniciovalo Město Příbram, chce rozvíjet především turistickou infrastrukturu v Brdech – tzn. turistické trasy, cyklostezky, cyklotrasy, zázemí pro turisty apod. V současné době neexistují evropské dotace, které by podpořily rozvoj cestovního ruchu do té míry, aby vyhovoval těmto plánovaným záměrům. Z toho důvodu se chceme zaměřit na národní programy (z Ministerstva pro místní rozvoj či Středočeského kraje), které podporují rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

Oproti tomu - Komunitární program LIFE, ke kterému se hlásí Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov, je finanční nástroj úzce zaměřený na životní prostředí. Zaměřuje se na konkrétní uplatnitelné změny životního prostředí či klimatu, která bude odpovídat projektovému tématu/politické prioritě programu. Nejedná se o podporu turismu a cestovního ruchu.

Ve veřejně dostupných zdrojích lze najít projekty, kde byl žadatelem Ekologické centrum Orlov o.p.s., uvádíme je jen pro Vaši představu, na jaká témata se ekologické centrum zaměřuje:

Dne 10. ledna t.r. jsem se zúčastnil interview …
Tvrzení Ekocentra: Neexistující destinační společnost zastoupená panem Ing. Vařekou dosud nepředložila jediný projekt ani nepodala jednu žádost. Vystupuje a prezentuje se jako společnost, která je jediná schopná se v regionu věnovat rozvoji turistického ruchu. Vystupuje tak i na jednání v dalších obcích. Vytváří tak systematický nátlak, že pouze tato forma podporovaná hnutím ANO má šanci uspět v získání dotací na MMR.

Reakce Města Příbrami: Ministerstvo pro místní rozvoj stanovilo jako podmínku pro získání dotací z národního programu na podporu rozvoje cestovního ruchu certifikaci destinační společnosti u tohoto ministerstva. Postupujeme proto tak, abychom byli v souladu s podmínkami pro udělení certifikace a na jejím základě dotace získali. Podporu Destinační společnosti Brdy vyjádřilo již 32 obcí (Příbram, Dobříš, Řevnice, Dobrovolný svazek obcí Příbram a Svazek obcí Podbrdského regionu).

Partnerství s Vojenskými lesy a statky s. p., které ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny nechaly vypracovat tzv. Interpretační plán, jež by se po doladění a shodě se zainteresovanými subjekty měl stát výchozím dokumentem budoucí strategie destinační společnosti, je zárukou, že citlivý rozvoj cestovního ruchu je prioritou. Úkoly destinační společnosti jsme transparentně a konzistentně presentovali na jednání zastupitelstva města 27.6, 5.9. i 12.12.2016.

Opakujeme ve zkratce znovu: Destinační společnost Brdy, jejíž vznik iniciovalo Město Příbram, chce rozvíjet především turistickou infrastrukturu v Brdech – tzn. turistické trasy, cyklostezky, cyklotrasy, zázemí pro turisty apod.

Tvrzení Ekocentra: Zásadní rozdíl v přístupech obou projektů je ve vyznačení regionu Brdy. Společnost pana Ing. Vařeky se vydává směrem ku Praze a začíná oslovovat města jako Řevnice, Dobřichovice a další.

Území, které díky zrušení vojenského újezdu potřebuje činnost destinační agentury, se podle zástupců Ekologického centra Orlov nechá vytýčit obcemi Hořovice, Strašice, Spálené Poříčí, Rožmitál pod Třemšínem, Příbram a Jince. Toto území má specifické podmínky rozvoje, které je třeba citlivě akceptovat zejména vzhledem k přírodnímu bohatství.

Reakce Města Příbrami: Snahou města Příbrami, jako jednoho ze zakládajících členů Destinační společnosti Brdy, je vyčlenit celé Brdské pohoří (Hřebeny, Střední Brdy, a Jižní a Severozápadní Brdy). Takto definované území bylo s kladnou odezvou konzultováno v rámci pracovní skupiny Cestovní ruch Regionální stálé konference Středočeského kraje a zapadá do současné koncepce cestovního ruchu Středočeského kraje. Připomínáme, že v současné době spadá celá tato oblast do organizace Posázaví o. p. s. Budeme se snažit vytvořit samostatnou kompaktní oblast, která bude rovnocenným a pevně ukotveným partnerem sousedících organizací destinačního managementu Středočeského kraje – Bohemia centralis, Toulavě a Posázaví.

Tvrzení Ekocentra: V tomto rozdílu zřejmě eskaluje přístup obou stran ke krajině. Zatímco Ekologické centrum Orlov podává projekty v rámci evropského programu LIFE NATURE, které jsou zaměřené na cenné evropské lokality zařazené v soustavě NATURA 2000 v Brdech. Druhá strana proti tomu možná nabízí hlavní volební téma pana starosty Vařeky, multifunkční lyžařský areál na Třemošné.

Reakce Města Příbrami: Autorům možná uniklo, že jedním z hlavních volebních témat příbramské kandidátky ANO 2011 byl mj. rozvoj cestovního ruchu v regionu, který bylo možno nastartovat i v souvislosti se zrušením Vojenského újezdu Brdy a vyhlášením CHKO Brdy. Tomu se také nové vedení Příbrami velmi intenzivně věnovalo a významně k tomu přispělo. Jako snadno srozumitelný příklad pro veřejnost ilustrativně využilo myšlenku arch. Plicky z r. 2000 o sjezdovém areálu na Třemošné. Vědomo si však důležitějších a aktuálnějších potřeb i do jisté míry kontroverzní úvahy, nijak dál tuto myšlenku nerozvíjelo, nikdy se o ní nejednalo a zaměřilo se na bližší a naléhavější úkoly a potřeby.

Naším cílem je vytvořit funkční a transparentní Destinační společnost, nikoli subjekt skrytý v pavoučí síti podnikatelských záměrů prolhané netransparentní soukromé společnosti“.(J.V)

Tvrzení Ekocentra: Rozdílnost je ve vlastním organizačním pojetí spolupráce partnerů. Společnost zastoupená panem starostou nabízí formu akciové společnosti schovanou za spolek, kdy jednotliví partneři platí za osobu a podle toho získávají hlasovací práva. Připomeneme-li si navrhovanou strukturu je celkový počet hlasů 1213, přičemž město Příbram a uvažované Vojenské lesy a statky mají dohromady 631 hlasů. Při rozhodování již tedy není třeba žádných dalších obcí. Ti se stávají pouze finančními dárci prostředků bez možnosti ovlivnit chod společnosti. Obce s 2000 obyvateli zaplatí 40000 Kč ročně.

Proti tomu stojí Ekologické centrum Orlov se svojí destinační agenturou Brdy, která má jen 9 členů, ale realizuje projekt destinačního managementu, kde zapojení stejné obce přijde na 3000 Kč za rok. Nabízí přitom v rámci Destinační agentury Brdy stejnou sílu hlasu pro každého z partnerů. Dále připravuje Nadační fond Brdy, který bude transparentně rozhodovat o podpoře projektů v destinaci a bude otevřený všem zájemcům. V něm se budou kumulovat prostředky, které budou solidárně využity při podpoře projektů v menších obcích, které nejsou schopny ze svých prostředků zajistit kofinancování spoluúčasti.

Reakce Města Příbrami: Zakládající členové Destinační společnosti Brdy (nikoliv akciové společnosti, ale zapsaného spolku) se hned na začátku dohodli, že společnost nebude mít zpočátku žádný management. A to právě z toho důvodu, aby se zbytečně a neefektivně neutrácely peníze. Bylo stanoveno pár prvních, důležitých úkolů. Úkolem číslo jedna je vyznačit veškeré cyklostezky a turistické trasy a vše, co s tím souvisí. Druhým, a neméně důležitým úkolem, je postarat se o jednotnou propagaci, značku destinace Brdy. To proto, aby si turisté z blízka i z daleka s touto značkou spojili právě náš region.

To vše za podmínky, že společnost nebude trvale držet organizační aparát a dívat se za mizejícími penězi. Zakládající členové se rovněž dohodli, že členské příspěvky budou deponovány na jejich vlastních jednotlivých účtech až do té doby, než dojde na plnění toho daného, konkrétního úkolu.

Povinností destinační společnosti Brdy je zajistit si dostatečné vlastní prostředky. Bez ní není možné o žádnou dotaci vůbec požádat. Způsob hlasování je u spolku dvojí - na základě rovnosti (tzn. 1 člen = 1 hlas) nebo na základě výše příspěvku. V tomto směru neexistuje spravedlnost. Buď budeme chtít stát na vlastních nohách a vkládat do destinační společnosti finanční prostředky, které budou dávat jejímu samotnému fungování smysl a díky nimž se budeme schopni zapojit do dotačních programů (tzn., že budeme schopni pokrýt spoluúčast v programu), nebo vytvoříme spolek, ve kterém sice bude vládnout rovný přístup, ale který bude v podstatě pouze formálním uskupením bez vlastních prostředků a možnosti rozvoj cestovního ruchu reálně ovlivňovat. Je spravedlivé, aby Příbram s 33.000 obyvateli, ochotná do destinační společnosti, resp. na projekty pro rozvoj turismu v Brdech, vložit přes 600.000 Kč měla stejné hlasovací právo jako obec s 20 obyvateli?

Autor či autoři článku, na který reagujeme, píší, že obce zaplatí pouze 3000 Kč za rok. Na místě je zcela legitimní otázka: Jaké prostředky bude Ekologické centrum Orlov kumulovat? 27.000 Kč ročně? Ekocentrum tedy bude plně závislé na dotačních titulech? Jak si zajistí spoluúčast při čerpání dotačních titulů? A jak už bylo uvedeno výše, v současné době neexistují evropské dotace, které by podpořily rozvoj cestovního ruchu do té míry, aby vyhovoval našim plánovaným záměrům – a tím je momentálně především rozvoj turistické infrastruktury v Brdech – tzn. turistické trasy, cyklostezky, cyklotrasy, zázemí pro turisty apod. Ptáme se tedy, co obce za svých 3000 Kč vlastně dostanou?

Tvrzení Ekocentra: V těchto několika bodech jsme představili základní odlišnosti pojetí obou konceptů, nesmíme ale zapomenout, že pouze Destinační agentura Brdy Ekologického centra Orlov má na základě rozhodnutí Středočeského kraje podporu založení a je v souladu s koncepcí kraje s Programem rozvoje cestovního ruchu Středočeského kraje.

Jak je vidět, je situace kolem destinačních agentur v Brdech trochu komplikovanější, než je uváděno starostou města Příbram. Ekologické centrum Orlov jedná o zapojení obcí do Destinační agentury Brdy a můžeme uvést, že účast obce Strašice v ní již byla schválena zastupitelstvem v prosinci 2016. V dalších obcích byla představena starostům a na radách měst a obcí, které projevily zájem o nabízenou spolupráci. Velmi zvláštní je, že starostovi města Příbram byly již v roce 2015 představeny projekty Ekologického centra Orlov a byl přizván k účasti na nich a do dnešního dne nebylo podepsáno ani navrhované memorandum o spolupráci. Co se týká poskytování informací ohledně destinační agentury, zástupci Ekologického centra Orlov městu Příbram na základě žádosti poskytli v červnu a červenci údaje o vedení destinačního managementu, které město využilo při jednání zastupitelstva.

Reakce Města Příbrami: V této věci je třeba zdůraznit fakt, že Mgr. Vladimír Král, ředitel Ekologického centra Orlov a příbramský zastupitel, na červnovém zastupitelstvu v roce 2016 jednoznačně podpořil vznik Destinační společnosti Brdy – hlasoval PRO. Pár měsíců poté si Ekologické centrum Orlov, přesně 16. 9. 2016, nechalo do obchodního rejstříku zapsat "Činnost destinační agentury s provozováním destinačního managementu". Co k tomu dodat…

Co se tvrzení o údajné účasti obce Strašice v „Destinační agentuře Brdy“ týče, je to opět lež jako věž. Nic takového příslušné zastupitelstvo této obce v prosinci neschválilo. Konce konců ani nemohlo, neboť vstoupit do neexistující organizace je prostě nemožné. Podepsání memoranda o spolupráci mezi městem Příbramí a ECO bylo řádně projednáno radou města a nebylo v této věci přijato žádné usnesení. Svoji roli sehrála především netransparentnost této organizace a neplnění si zákonných povinností“. (J.V.)

Tvrzení Ekocentra: Na závěr je třeba zmínit vystupování osob v celé záležitosti. Ekologické centrum Orlov jedná prostřednictvím svého vedení a zaměstnanců. Neexistující destinační společnost je jednou zastupována starostou Příbrami a jednou tajuplným panem Vedralem, který vystupuje v tisku jako projektový manažer. Je to v přímém rozporu s vyjádřením pana Ing. Vařeky, že společnost nebude mít žádné zaměstnance. Otázkou je, čí zájmy hájí a kdo jej vlastně platí?

Reakce Města Příbrami: Ing. Vedral byl pověřen úkolem založit destinační společnost Brdy agenturou Czech Tourism, která je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj. Jak bylo zveřejněno již v materiálu do červnového zastupitelstva, je placen Czech Tourismem.

Tvrzení Ekocentra: Nevím, zda lze říct, že jde o boj dvou destinačních agentur, vzhledem k uvedenému to vypadá, že nezisková organizace zkřížila zájmy nějakému tajuplnému uskupení, které se snaží uchvátit Brdy ke svým zájmům.

Reakce Města Příbrami: „K žádnému boji ze strany Města Příbrami rozhodně nedochází. Nikdo z vedení města se k ECO nikdy nevyjadřoval. Je to naopak ECO, které publikováním nesmyslných a ulhaných článků vhání město Příbram a okolní obce do válečného stavu“.(J.V.)

Jindřich Vařeka, starosta města Příbrami

Tip redakce: Pokud nechcete, aby vám unikly aktuální informace, staňte se fanoušky naší stránky na Facebooku a budete 24 hodin denně v obraze.


zdroj: text i foto: MěÚ

autor: Jindřich Vařeka, starosta města PříbramDalší články

Hattrick Ibrahima Keity stanovil jasnou výhru nad Sokolovem Hattrick Ibrahima Keity stanovil jasnou výhru nad Sokolovem FK Baník Sokolov - 1.FK Příbram 1:4 (1:1). V sobotu 19. ledna na hřišti ve Vejprnicích hráči 1.FK sehráli přípravné utkání proti druholigovému Sokolovu. 19. ledna 2019   (17:35) Brambory jsou nejdražší za skoro šest let. Kolik stojí v Příbrami? Brambory jsou nejdražší za skoro šest let. Kolik stojí v Příbrami? Zjištovali jsme cenu v příbramských velkých řetězcích. V akci je koupíte i o deset korun levněji. Ceny podle ekonomů dále porostou. 19. ledna 2019   (14:46) V rámci projektu Příběhy 20. století se objevilo i jméno Magdaleny Toufarové z Březových Hor V rámci projektu Příběhy 20. století se objevilo i jméno Magdaleny Toufarové z Březových Hor Utíkala jsem, padla k zemi a zase utíkala. A modlila se.... Tak začíná jeden z dalších příběhů pamětníků těžké doby minulého století. Tentokrát přináší Paměť národa příběh ženy z Příbrami. 19. ledna 2019   (12:10) Dobříš od února mění systém svozu odpadů Dobříš od února mění systém svozu odpadů Změna se prozatím netýká bytových domů a paneláků. 19. ledna 2019   (09:26) Rozhovor: Co se děje po životě? Kam směřuje duše zemřelého? Rozhovor: Co se děje po životě? Kam směřuje duše zemřelého? Zajímají vás nadpřirozené jevy? Manželé Charvátovi, kteří se celoživotně zabývají paranormálními jevy, zavítali do redakce. 19. ledna 2019   (07:12) ROZHOVOR Nemocných s infekcí dýchacích cest ve středních Čechách přibylo Nemocných s infekcí dýchacích cest ve středních Čechách přibylo Nejvyšší nemocnost je v okrese Příbram 18. ledna 2019   (18:37) Lesní správa VLS v Obecnici prošla rekonstrukcí Lesní správa VLS v Obecnici prošla rekonstrukcí Od léta nabídne návštěvníkům Brd služby informačního střediska 18. ledna 2019   (15:17) Příbramské muzeum navštívilo 128.000 lidí. Padne rekord i letos? Nakročeno akcemi má Příbramské muzeum navštívilo 128.000 lidí. Padne rekord i letos? Nakročeno akcemi má Rok 2018 představoval pro muzeum již dvanáctou sezonu, kdy si tuto národní kulturní památku prohlédlo více než 100.000 návštěvníků. Už 40 let je jeho nedílnou součástí současný ředitel Josef Velfl. Co chystá na letošní rok? 18. ledna 2019   (12:50) ROZHOVOR Aktuálně: Vlak srazil ženu, na místě zemřela Aktuálně: Vlak srazil ženu, na místě zemřela Složky IZS zasahují u železničního neštěstí na Příbramsku 18. ledna 2019   (10:27) AKTUÁLNĚ Aktuálně: Na zledovatělé silnici havaroval autobus Aktuálně: Na zledovatělé silnici havaroval autobus Silnice je sjízdná pouze se zvýšenou opatrností 18. ledna 2019   (10:12) AKTUÁLNĚKodex redakce Reklama Kontakty Informace o cookies Ochrana osobních údajů
Provozovatel portálu pribram.cz Rosalota, s. r. o.
Žižkova 708
261 01 Příbram II

IČ: 02289288
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
městského soudu v Praze - oddíl C, vložka 217655.


Redakce zpravodajství portálu pribram.cz
Společnost Rosalota, s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
2014 - 2019 © Rosalota, s.r.o.Všechna práva vyhrazena. webdesign | websystem | KAO.cz